Page 3 - FTERA_172
P. 3
Η ματιά του ΠροέδρουΤα μηνύματα των εκλογών και


η σκληρή πραγματικότητα Άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ.,


Γεωργίου Σταύρου
Α πό τις 12 Απριλίου 2018 ο Σύνδε- που έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου με τον γνω- ΙΚΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης στις επι-
σμός μας έχει νέο Διοικητικό συμ-
στό αυθαίρετο και σφαγιαστικό τρόπο(πε-
κουρικές, παρότι ο Ν.3986/2011 αναφέρει
βούλιο, το οποίο προέκυψε από τις
ρικοπή 50%), τον επαναυπολογισμό των
ότι αυτή γίνεται μόνο, εφόσον το σύνολο
αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 28 και 29 κύριων συντάξεων, που θα δημιουργή- αποδοχών είναι άνω των 300 ευρώ. Και
Μαρτίου 2018. Ποια είναι, όμως, τα μηνύ- σει την προσωπική διαφορά, η οποία με δεν φτάνει μόνο αυτό. Στην κύρια σύνταξη
ματα τα οποία έστειλαν οι ψηφοφόροι; Το βάση τον Ν.4472/2017 θα καταργηθεί από συνεχίστηκε ως είχε η παρακράτηση του
πρώτο είναι πολύ ελπιδοφόρο και εκφρά- 1-1-2019, καθώς, επίσης, και το ανάλγητο Ν.4093/2012, δηλαδή στα επίπεδα προ του
ζεται με την αύξηση των συμμετασχόντων άρθρο για τις συντάξεις χηρείας, θα έχουμε Σεπτεμβρίου του 2016, παρότι με τον επα-
στις εκλογές. Περίπου 400 περισσότερα σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. ναυπολογισμό του Ν.4387/2016, το άθροι-
μέλη ψήφισαν στις εκλογές αυτές, δίνοντας Εάν, λοιπόν, ακόμη και μόνο αυτά τα σμα του συνόλου αποδοχών των κύριων
άλλη δυναμική, πλέον, και ελπίδες, ότι η συγκεκριμένα άρθρα κηρυχθούν αντι- και επικουρικών συντάξεων συρρικνώθηκε
μεταστροφή αυτή του κλίματος θα έχει συ- συνταγματικά, καταρρέει όλο το οικο- και, επομένως, θα έπρεπε να μειωθεί και η
νέχεια και σε άλλες εκφάνσεις της δραστη- δόμημα ενός νόμου που εξαφάνισε τις
ριότητας του Συνδέσμου μας. Είναι υποχρέ- επικουρικές και τις συντάξεις χηρείας και παρακράτηση του Ν.4093/2012.
ωση όλων όσων εκλεχτήκαμε στο Δ.Σ, να αναμένεται να αποτελειώσει και τις κύρι- Είχε προηγηθεί και το «λάθος» για την
μην απογοητεύσουμε τους συναδέλφους ες συντάξεις από 1-1-2019. Εάν… Ακόμη, κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ, η οποία «διορθώ-
μας αυτούς, αλλά αντίθετα με το έργο μας όμως, και εάν δεν συμβεί αυτό, οι συνταξι- θηκε» τέλη Νοεμβρίου 2017 μερικώς (από
να φέρουμε ακόμη πιο πολλούς κοντά μας. ούχοι θα συνεχίσουν με όλες τις δυνάμεις 1-1-2012)και όχι απολύτως(από Σεπτέμ-
Το δεύτερο μήνυμα είναι η ξεκάθαρη βριο του 2010 που είναι το σωστό). Τότε
αποδοκιμασία του κομματισμού. Απόδει-
ξη γι’ αυτό είναι η επικράτηση του Ενιαίου
Ψηφοδελτίου με ποσοστό 63% έναντι του
37%, που έλαβαν όλες μαζί οι υπόλοιπες
τέσσερις κομματικοποιημένες παρατάξεις.
Και το τρίτο μήνυμα είναι η απόλυτη
αναγνώριση από το εκλογικό σώμα της Πηγή: Αρχείο ΣΣ ΕΑΠΑΕ (Δημ. Βλάχος)
σκληρής δουλειάς των τελευταίων ετών
που έγινε στον Σύνδεσμο και είχε σαν
αποτέλεσμα την ορατή αναβάθμιση του.
Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία,
όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και στή-
ριξαν την υποψηφιότητά μου με το Ενιαίο
Ψηφοδέλτιο, που είχε σαν αποτέλεσμα να
εκλεγώ για 5η θητεία στο Δ.Σ και για μία
ακόμη φορά στην θέση του Προέδρου του
Συνδέσμου. και τα μέσα που διαθέτουν να μην περάσει τα κλεμμένα αυτά ποσά επιστροφής, κυ-
Αυτό που υπόσχομαι είναι δουλειά και η προσωπική διαφορά, αλλά και η μείωση ριολεκτικά ψίχουλα, είχαν χαρακτηριστεί
μόνο δουλειά για να εκπληρωθούν οι στό- του αφορολογήτου από 1-1-2019. Αυτό ως Χριστουγεννιάτικος μποναμάς!!!. Να
χοι, σύμφωνα με την δυναμική που έχει ο έχει γίνει κατανοητό σε όλους τους συλ- δούμε τώρα που προγραμματίζουν την επι-
Σύνδεσμος, και η οποία συναρτάται χωρίς λόγους των συνταξιούχων και αυτό που
αμφιβολία με το πόσο κοντά σε αυτόν βρί- απομένει είναι η οργή και η έκρηξη κατά στροφή εκ νέου παρανόμως παρακρατη-
σκονται και κατά πόσο συμμετέχουν στις της μνημονιακής πολιτικής να αποτυπω- θέντων ποσών, αφού δεν μπορούν να κά-
δραστηριότητές του τα μέλη του. θεί στους δρόμους και να φέρει επιτέλους νουν διαφορετικά, πως θα τα ονομάσουν.
Ας προσεγγίσουμε, όμως, με μία γρήγο- αποτελέσματα. Τελευταίο σχόλιο: μέχρι σήμερα, η
ρη ματιά ορισμένα καίρια προβλήματα. Εκείνο, όμως, το οποίο προξενεί αλ- κυβέρνηση ταλαιπωρεί στήνοντας στην
Πιθανολογείται ότι μέσα στον Μάΐο θα γεινή εντύπωση για την σημερινή κυ- ουρά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιού-
εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ (Συμβουλί- βέρνηση είναι τα κάθε άλλο παρά τυχαία χους, που κάνουν Αιτήσεις για την επι-
ου της Επικρατείας),έπειτα από προσφυγή λάθη σε βάρος των συνταξιούχων. Θα στροφή των κλεμμένων αυτών ποσών.
διάφορων φορέων με αίτημα την κήρυξη εστιάσω την προσοχή στον Σεπτέμβριο του Ταυτόχρονα, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια
ως αντισυνταγματικού του Ν.4387/2016, 2016. Τότε, οι επικουρικές συντάξεις με τον δικηγορικά γραφεία με «ειδικότητα» ανά-
γνωστού ως Νόμου Κατρούγκαλου. Η Ν.4387/2016 δέχτηκαν ανελέητες περικο- ληψης τέτοιου είδους υποθέσεων. Επιτέ- Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 172 | 3
υπόθεση αυτή εκδικάστηκε στις 6 Οκτωβρί- πές αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2016, λους, ας σεβαστεί τους συνταξιούχους
ου 2017. Εφόσον ο Νόμος αυτός κηρυχτεί με αποτέλεσμα το σύνολο αποδοχών τους, και ας βάλει ένα τέλος στην τραγελαφική
αντισυνταγματικός και, μάλιστα, τα άρθρα πλην ολίγων εξαιρέσεων, να πέσει κάτω αυτή κατάσταση, επιστρέφοντάς τους άμε-
του που καίνε τους συνταξιούχους, δηλα- από τα 300 ευρώ. Και, όμως, συνεχίστηκε σα τα πραγματικά ποσά και όχι φορολογη-
δή αυτά που αναφέρονται στον επαναϋ- η παρακράτηση, αν και σε περιορισμέ- μένα 20%, όπως έγινε με την εισφορά υπέρ
πολογισμό των επικουρικών συντάξεων, νο αριθμό για τους συνταξιούχους του ΕΟΠΥΥ.
   1   2   3   4   5   6   7   8