Page 4 - FTERA_172
P. 4
Άρθρα - Απόψεις
Τεχνικές εξελίξεις


και αγορά εργασίας

Άρθρο του Ροσσέτου Φακιολά
Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών στο Ε.Μ.Π

Π οτέ στην αγορά εργασίας δεν πα- χρησιμοποιήθηκε από δύο Τσέχους συγ- σχόληση και η εκ περιτροπής εργασία

γραφείς η λέξη ρομπότ (1920, από το
ρουσιάστηκαν τόσο σημαντικές
εξυπηρετούν τους εργαζόμενους μόνο
αλλαγές, όσο με την τωρινή ανά-
«ρobota» και στα Ρωσσικά «pabota» =
εάν δεν έχουν καλύτερες επιλογές. Κατά
πτυξη των Η/Υ, των ρομπότς και της τε-
χνικής νοημοσύνης, αλλά και τη μεγάλη εργασία, έργο) για αυτόματες προγραμ- κανόνα όμως τους επιβάλλονται, εκτός
εάν η φύση της εργασίας το απαιτεί, ενώ
ματιζόμενες ή τηλεχειριζόμενες συσκευ-
εξειδίκευση της εργασίας που επιτάσσει ές που υποκαθιστούν τον άνθρωπο. Τα χώρες με έντονες εποχικές διακυμάνσεις
εντονότερη κοινωνική προστασία και κα- ρομπότς κατασκευάζουν μικροαντικεί- στη ζήτηση αγροτικής εργασίας και τον
τάλληλη μετεκπαίδευση εργαζομένων μενα ενισχύοντας την ανάπτυξη της να- τουρισμό καταφεύγουν στην πρόσκλη-
σε κίνδυνο να καταλήξουν ανειδίκευτοι νοτεχνολογίας. Αξιοποιούνται όμως και ση ξένων εργατουπαλλήλων. Ο θεσμός
από την νέα τεχνολογία. άμεσα στην ιατρική και άλλες επιστήμες της μαθητείας που εφαρμόζεται από χρό-
Με τη λήξη του περασμένου αιώνα ως νανορομπότς. Παρέχουν επίσης φθη- νια στη Γερμανία και άλλες χώρες επιλύ-
είχαν παραχθεί δισεκατομμύρια Η/Υ νή, ομοιόμορφη και ταχύτατη παραγωγή ει ορισμένα από τα προβλήματα αυτά.
Νέοι 15-26 ετών προσλαμβάνονται από
επιχειρήσεις ως αμειβόμενοι μισθωτοί,
με την υποχρέωση να εκμάθουν μια ει-
δικότητα από εκείνες που ζητούνται στην
αγορά. Μετά την αποφοίτησή τους είναι
σχετικά εύκολο να βρουν δουλειά εφό-
σον πιστοποιημένα κατέχουν την ζητού-
μενη ειδικότητα.
Τέλος, η συνεργασία τεχνητής νοημο-
σύνης και εξελιγμένων ρομπότς γίνεται
μέρος της καθημερινότητάς μας, με ευ-
ρείς ορίζοντες περεταίρω επιδράσεων
στην αγορά εργασίας. Επειδή η συνεχι-
ζόμενη γήρανση του πληθυσμού επηρε-
άζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη,
οι μηχανές τείνουν να εξισορροπούν τις
αρνητικές δημογραφικές τάσεις, μετα-
βάλλοντας τον ρόλο της εργασίας. Τα
άτομα εκτελούν δραστηριότητες συ-
μπληρωματικές της εργασίας των μη-
χανών και αντιστρόφως, επηρεάζοντας
δραστικά τον τρόπο οργάνωσης των επι-
χειρήσεων, τη δομή του ανταγωνισμού
και τα επιχειρηματικά πρότυπα. Το σο-
που, ομού με τα τεχνολογικώς συγγε- εξαρτημάτων που συναρμολογούνται, βαρό όμως αυτό θέμα απαιτεί ιδιαίτερη
νή κινητά τηλέφωνα θεωρούνται απα- κατά κανόνα με επίσης ρομποτικές δια- εξέταση.
ραίτητο συμπλήρωμα κάθε γραφείου δικασίες: Προκύπτουν λοιπόν χαμηλού
και εφόδιο κάθε σπουδαστή σε όλες κόστους αγαθά, δημιουργώντας μια τε-
τις χώρες του πλανήτη. «Κατέστρεψαν» ράστια παγκόσμια αγορά. Στην Κίνα, Ιν- Ο καθηγητής Ροσσέτος Φακιολάς είναι
χιλιάδες θέσεις εργασίας αλλά δημι- δίες και Ινδονησία, με το ήμισυ σχεδόν απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ (1956), του Πανεπι-
ουργούν συνεχώς νέες, σε μια διεθνώς
του παγκόσμιου πληθυσμού, οι Η/Υ και
στημίου της Γλασκώβης (B.Litt.1959) και της
Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 172 | 4 Βαβυλωνίους που με την δύναμη του νε- Ευρώπη. Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγ-
διαβίω-
αναβαθμιζόμενη
κοινωνική
τα κινητά τηλέφωνα κατά κεφαλή, ορια-
Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (Ph.D.
σ η .
1961). Εργάστηκε στο Κέντρο Σοβιετικών
κά μόνο υστερούν έναντι εκείνων στην
Η ρομποτική εφαρμόστηκε από τους
χαμ (1962-64), δίδαξε Συγκριτική Οικονομι-
Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν αυξα-
κή στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (1964-66)
ρού στις όχθες του Ευφράτη που έφθανε
νόμενες δυσχέρειες επίτευξης και διατή-
και απασχολήθηκε ως ερευνητής στο ΚΕΠΕ
στην επιφάνια της γης πότιζαν κήπους
ρησης ικανοποιητικού επιπέδου απασχό-
από το 1966 έως το 1968, οπότε απολύθηκε
σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα: τους
λησης, αλλά και παράπονα εργοδοτών
και επανήλθε το 1974. Το 1978-79 μετέβη
περίφημους Κρεμαστούς Κήπους της
ότι δεν εκδηλώνεται επαρκής προσφορά
στο Πανεπιστήμιο Harvard της Βοστόνης
Βαβυλώνας, ενός από τα επτά θαύματα
ατόμων με τα ζητούμενα επαγγελματικά
των ΗΠΑ ως επίτιμος ερευνητής και στις αρ-
του αρχαίου κόσμου στην πρωτεύουσα
προσόντα. Συχνά τα διαθέσιμα άτομα
χές του 1981 εξελέγη καθηγητής της Οικο-
της Μεσοποταμίας. Μετά από αιώνες
αρνούνται να εργαστούν με τους προ-
νομικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
επινοήθηκαν αυτόματες συσκευές και
σφερόμενους μισθούς. Η μερική δε απα-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9