Page 5 - FTERA_172
P. 5
Άρθρα - Απόψεις
Η «αγορά του αιώνα»


για την AEGEAN

Γράφει ο Κώστας Ντελέζος,
Δημοσιογράφος της Αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Τ η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση κ. Βασιλάκης στην επίσημη παρουσίαση του -ανάλογα με τον τύπο και τις προδιαγραφές
Τα καινούργια αεροσκάφη, όπως τόνισε ο
στην Ελλάδα έχει θέσει στο …διά-
τους- πρόσθετη εμβέλεια από 600 έως και
δρομο απογειώσεων η διοίκηση της
προσυμφώνου με την Airbus, προσφέρουν
1.500 χλμ. (δηλαδή, από 1 - 2 ώρες επιπλέ-
Aegean Airlines, δρομολογώντας την από-
κτηση 42 καινούργιων αεροσκαφών από δυνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών προς ον πτήσης).
τους επιβάτες, ενώ ενισχύουν σημαντικά την
Επίσης, τα αεροσκάφη μπορούν να «φο-
την εταιρεία Airbus, μέχρι το τέλος του 2025. ανταγωνιστικότητα της Aegean, μέσω ουσι- ρέσουν» δύο τύπους κινητήρων, είτε της
Συγκεκριμένα, Aegean και Airbus προ- αστικών ωφελειών που θα συμβάλλουν στη Pratt & Whitney (PW1100G-JM), είτε της
χώρησαν μόλις πρόσφατα στην υπογρα- βελτίωση του λειτουργικού της κόστους. CFM International (LEAP-1A). Η διοίκηση
φή προσυμφώνου (Memorandum of «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την
Understanding) για την απόκτηση 30 + 12 Aegean, η αρχή ενός νέου κύκλου ανά- της Aegean έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγμα-
αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας πτυξης και δημιουργίας. Με την επένδυση τεύσεις και με τους δύο κατασκευαστές κι-
Α320neo, συνολικής αξίας περίπου 5,2 δι- στα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας A320neo, νητήρων και αναμένεται να καταλήξει στην
σεκ. ευρώ. ανανεώνουμε την υπόσχεση για ποιοτικές τελική επιλογή της έως τον Ιούλιο του 2018.
Η υπογραφή της τελικής συμφωνίας με υπηρεσίες στους επιβάτες μας, ενισχύουμε «H ολοκλήρωση και υπογραφή της τε-
την Airbus για την «αγορά του αιώνα», ανα- την ανταγωνιστικότητά μας, πολλαπλασι- λικής συμφωνίας με την Airbus, που ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιού- άζουμε τις δυνατότητες συνεισφοράς και μένεται τον Ιούνιο του 2018, θα επιτρέψει
νιο, ενώ όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος εξέλιξης των ανθρώπων μας, βελτιώνουμε στην Aegean να συνεχίσει την επιτυχημένη
της Aegean, κ. Ευτύχης Βασιλάκης, τουλάχι- ακόμη περισσότερο την πρώτη εντύπωση αναπτυξιακή στρατηγική της, αυξάνοντας
στον 10 από τα νέα αεροσκάφη θα είναι τύ- για τη χώρα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο σημαντικά αλλά και ανανεώνοντας παράλ-
που Α321 neo, μεγαλύτερης χωρητικότητας κ. Βασιλάκης. ληλα τον υπάρχοντα στόλο», πρόσθεσε ο κ.
και πτητικής εμβέλειας. Ειδικότερα, το προσύμφωνο με την Βασιλάκης.
Με το νέο τύπο αεροσκαφών, η ελληνική Airbus αφορά την παραγγελία καταρχήν 30 Υπενθυμίζεται, ότι το 2017 ο στόλος της
αεροπορική εταιρεία, εκτός των άλλων, θα αεροσκαφών, δύο τύπων της «οικογένειας» Aegean αριθμούσε 46 jet αεροσκάφη της
εξασφαλίσει την κάλυψη μεγαλύτερων απο- A320neo (Α320neo και A321neo), με δικαί- οικογένειας A320, καθώς και 12 turboprop
στάσεων, απλώνοντας το δίκτυο των δρομο- ωμα προαίρεσης για επιπλέον 12 αεροσκά-
λογίων της σε απομεμακρυσμένους προορι- φη. αεροσκάφη. Η νέα συμφωνία αποτελεί μέ-
σμούς της Ρωσίας, στο Πακιστάν, αλλά και Η παραγγελία περιλαμβάνει κατ’ ελάχι- ρος ενός συνολικού προγράμματος επέκτα-
στη Δυτική και Νότιο Αφρική. Άλλωστε, η στον 10 αεροσκάφη της μεγαλύτερης έκδο- σης και ανανέωσης του στόλου της εταιρεί-
επιλογή της Airbus έναντι της αμερικανικής σης Α321neo, με δυνατότητα αύξησης του ας, που αναμένεται να υλοποιηθεί μεταξύ
Boeing, έγινε και με το κριτήριο ότι η πρώτη αριθμού τους, μέσω περαιτέρω μετατροπής των ετών 2020-2025.
διαθέτει ήδη τέτοιου είδους αεροσκάφη. μέρους της παραγγελίας από Α320neo σε «Η ομοιογένεια που προσφέρουν αυτά
Η διαδικασία αξιολόγησης των δύο κα- Α321neo. τα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με το χαμη-
τασκευαστριών εταιρειών κράτησε σχεδόν Τα αεροσκάφη της «οικογένειας» λότερο λειτουργικό κόστος, την κάλυψη
ένα χρόνο και με την ολοκλήρωσή της, το Α320neo με κινητήρες τεχνολογίας νέας γε- μεγαλύτερης απόστασης και την πιο ευρύ-
διοικητικό συμβούλιο της Aegean αποφάσι- νιάς και Sharklets, παρέχουν εξοικονόμηση χωρη καμπίνα, καθιστούν την οικογένεια
σε να επιλέξει και πάλι την Airbus (για τρίτη έως 15% στην κατανάλωση καυσίμου, εξα- A320neo την καλύτερη επιλογή για τις ανα-
φορά μέσα στα τελευταία 12 χρόνια) για την σφαλίζουν μείωση των εκπομπών ρύπων πτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες, όπως
προμήθεια των νέων αεροσκαφών της. και θορύβου, ενώ μπορούν να προσφέρουν η Aegean», ανέφερε από την πλευρά του ο
γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Airbus,
κ. Eric Schulz, που βρέθηκε στην Αθήνα για
την υπογραφή του προσυμφώνου με την
ελληνική εταιρεία.
Giannis Papanikos / Shutterstock.com μήνες, διαφορετικές ομάδες της εταιρείας Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 172 | 5
Σε ό,τι αφορά την επιλογή της Airbus,
ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, κ.
Δημήτρης Γερογιάννης, εξήγησε ότι επί 12

αξιολογούσαν τις προτάσεις και των δύο
κατασκευαστών. Τελικά, επελέγη η Airbus,
«γιατί η τεχνολογία των αεροσκαφών της
είναι εξαιρετική και δικός μας στόχος ήταν
να βελτιώσουμε τους όρους υποστήριξης
για τα αεροσκάφη που ήδη επιλέξαμε, αλλά
και να ορίσουμε μια νέα αφετηρία για την
καλύτερη αξιοποίησή τους», είπε ο κ. Γερο-
γιάννης.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10