Page 4 - FTERA_173
P. 4

Άρθρα - Απόψεις

                  Τεχνητή Νοημοσύνη και αγορά

                  εργασίας                          Άρθρο του Ροσσέτου Φακιολά
                                        Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών στο Ε.Μ.Π

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 173 | 4 Ητεχνητή νοημοσύνη (Artificial       π.χ, το «σύστημα» συγκρατεί ότι κάθε   πληθυσμού σε πολλές χώρες. Διευκο-
                       Intelligence) προκύπτει από τη   γλώσσα βασίζεται σε φράσσεις, προ-    λύνεται επίσης η διά βίου εκπαίδευση,
                       χρησιμοποίηση μηχανών, κυρί-    τάσεις και τελείες, και είναι έτοιμο να επιμόρφωση και μετεκπαίδευση που
                  ως ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε συν-    αρχίσει από εκεί, όταν το νέο έργο του  περιορίζει την ταυτόχρονη εκδήλωση
                  δυασμό με ρομπότς (τους ψηφιακούς      είναι η εκμάθηση άλλης γλώσσας      ανεργίας και ανεπαρκούς προσφοράς
                  βοηθούς - digital assistants), για τη διε-                      εργασίας που αντιμετωπίζουν οι πε-
                  ρεύνηση πολύπλοκων καταστάσεων σε       Συστήματα όμως ικανά για μια συγκε-  ρισσότερες χώρες, σε όλα τα επίπεδα
                  κάθε τομέα ανθρωπίνου ενδιαφέροντος.    κριμένη επίδοση, είναι σχεδόν άχρηστα  ανάπτυξης, ανεξαρτήτως ειδικεύσεως
                  Πιο κάτω αναφέρονται παραδείγματα      για πολλές άλλες, εκτός αν προγραμ-   γιατί και τα άτομα υψηλού εκπαιδευτι-
                  για τα εντυπωσιακά τους επιτεύγματα,    ματισθούν και «εκπαιδευθούν» κατάλ-   κού επιπέδου πλήττονται όχι μόνο από
                  τις υπάρχουσες ακόμη ατέλειες και τους   ληλα για κάποιο άλλο συγκεκριμένο    την τεχνολογική εξέλιξη αλλά και από
                  κινδύνους που εγκυμονούνται.        καθήκον Δεν προβλέπεται δε να επι-    τις αλλαγές στις προτιμήσεις των κατα-
                                        νοηθούν σύντομα τεχνολογικοί συνδυ-   ναλωτών. Προκύπτουν όμως πιεστικά
                    Οι υπολογιστές με τεχνητή νοημο-     ασμοί που θα τα καταφέρνουν εξίσου    ερωτήματα για το ποιοι θα έχουν πρό-
                  σύνη ξεπερνούν τους ανθρώπους σε      καλά σε πολλές επιδόσεις ταυτόχρονα.   σβαση στον πλούτο και τη γνώση που
                  διάφορα πεδία, όπως η νίκη του συ-     Ακόμη πιο δυσχερής φαίνεται ότι θα    παράγονται, και τη διαχείριση των κε-
                  στήματος AlphaGo πάνω στον καλύτε-     είναι ο “πολύτιμος» εμπλουτισμός της   ντρικών συστημάτων.
                  ρο παίκτη στον κόσμο του αρχαίου και    τεχνητής νοημοσύνης με την συναισθη-
                  δύσκολου επιτραπέζιου παιγνιδιού Go.    ματική και κοινωνική νοημοσύνη.      Κυβερνήσεις λοιπόν και πολίτες επι-
                  Η απόδοση των NLP {Natural Language                         βάλλεται να παρακολουθούν στενά τις
                  Processing} τεχνολογιών είναι πλέον      Στην αγορά εργασίας η συνδυαστι-    νέες τεχνολογικές εξελίξεις και να πα-
                  αντίστοιχη με την μέση απόδοση επαγ-    κή επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης   ρεμβαίνουν έγκαιρα. Οι ειδικοί δίνουν
                  γελματιών transcribers στην συγκεκρι-    και άλλων τεχνολογιών μεταφέρουν     πιθανότητα 25% για «θετική» επίπτω-
                  μένη διαδικασία (μεταγραφή συζητή-     όλο και περισσότερες εργασίες από τον  ση της τεχνητής νοημοσύνης σε βάθος
                  σεων σε πλείστα θέματα, από αθλητικά    άνθρωπο στις μηχανές, μετασχηματίζο-   χρόνου, 20% για «υπερβολικά θετι-
                  έως πολιτικά και διαλόγους με την ‘μη-   ντας με πρωτόγνωρους τρόπους το επι-   κή», 10% για «αρνητική» και μόνο 5%
                  χανή’). Αλλά και στην ιατρική πραγμα-    χειρείν. Αλλάζουν όχι μόνο οι εργατι-  για «υπερβολικά αρνητική», ποσοστό
                  τοποιείται, μεταξύ πολλών άλλων, ευ-    κές διαδικασίες, αλλά και η αλληλοεπί-  καθόλου αμελητέο εφόσον σημαίνει
                  ρεία χρήση με τις ενδοσκοπήσεις στον    δραση παραγωγών και καταναλωτών.     ότι μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο
                  ανθρώπινο οργανισμό, την όραση, την     Πραγματοποιούνται επίσης μεγάλης     και να καταστρέψει ή να υποδουλώσει
                  ακοή και τη βοήθεια των ασθενών μετά    κλίμακας έξυπνες αυτοματοποιήσεις    την ανθρωπότητα. Η τεχνολογία ήδη
                  την ανάρρωση.                που επιφέρουν δραματικές αλλαγές     μετασχηματίζει τον κόσμο μας και η τε-
                                        στην απασχόληση , με πολιτικές, κοι-   χνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις σχετι-
                    Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ωριμά-     νωνικές και ηθικές προεκτάσεις. Διευ-  κές διεργασίες. Ως πρωταρχικό λοιπόν
                  ζει, τα σύνθετα υπολογιστικά μηχανή-    ρύνονται μεν οι δυνατότητες αυξήσεως   καθήκον προβάλλει πλέον να εξασφα-
                  ματα και οι ψηφιακοί βοηθοί αυτοεκ-     του παραγόμενου πλούτου που, δυνη-    λιστεί η χρηστή υλοποίησή τους.
                  παιδεύονται, δηλαδή αποκτούν, έστω     τικά, μπορεί να λειτουργήσει ως αντί-
                  και σε μικρό βαθμό, νέες δυνατότητες.    δοτο για τη χαμηλή παραγωγικότητα     Ο καθηγητής Ροσσέτος Φακιολάς είναι
                  Από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας     και τη φτώχεια μεγάλου τμήματος του    απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ (1956), του Πανεπι-
                                                             στημίου της Γλασκώβης (B.Litt.1959) και της
                                                             Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (Ph.D.
                                                             1961). Εργάστηκε στο Κέντρο Σοβιετικών
                                                             Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγ-
                                                             χαμ (1962-64), δίδαξε Συγκριτική Οικονομι-
                                                             κή στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (1964-66)
                                                             και απασχολήθηκε ως ερευνητής στο ΚΕΠΕ
                                                             από το 1966 έως το 1968, οπότε απολύθηκε
                                                             και επανήλθε το 1974. Το 1978-79 μετέβη
                                                             στο Πανεπιστήμιο Harvard της Βοστόνης
                                                             των ΗΠΑ ως επίτιμος ερευνητής και στις αρ-
                                                             χές του 1981 εξελέγη καθηγητής της Οικο-
                                                             νομικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9