Page 5 - FTERA_173
P. 5

Άρθρα - Απόψεις

AIR CHINA: Πυκνώνουν
οι πτήσεις για την Αθήνα

                                                         Γράφει ο Κώστας Ντελέζος,

                                          Δημοσιογράφος της Αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

 Η Air China ενώνει το Πεκίνο με την Αθή-   άφορους λόγους, δεν έχει καταφέρει να απο-   καθιστά τη μόνη χώρα προέλευσης που τοπο-    Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 173 | 5
να, την Κίνα με την Ελλάδα και φιλοδοξεί να  σπάσει το μερίδιο αγοράς που φαίνεται ότι δι- θετείται ταυτόχρονα ως ένας από τους πέντε
φέρει πιο κοντά στην Κίνα την Ευρώπη, μέσω   καιούται, βάσει των ερευνών δημοφιλίας της   πρώτους προορισμούς για το καλοκαίρι.
της Ελλάδας.                  ανάμεσα στους Κινέζους ταξιδιώτες.
                                                Οι Γερμανοί πελάτες του Ομίλου της TUI
 Παράλληλα, διευκολύνει τις τουριστικές     Η αγορά της Κίνας πρέπει να τεθεί ως προτε- κατατάσσουν τη Μαγιόρκα, την Αττάλεια, την
ροές μεταξύ των δύο χωρών, με προφανή     ραιότητα στη βάση ενός τριετούς σχεδίου που  Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω ως έναν από τους
οφέλη για τον ελληνικό τουρισμό».       θα βασίζεται στην έρευνα και τμηματοποίηση   δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς.
                        της αγοράς και σε συνεχείς δράσεις μάρκε-
 Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της εκδήλωσης   τινγκ, ώστε να προκληθεί ικανή ζήτηση, που    Δηλαδή, τρεις από τους πέντε επικρατέστε-
«Discover China», που διοργανώθηκε από     θα επιτρέψει την προσθήκη περισσότερων     ρους προορισμούς των Γερμανών βρίσκονται
την Air China με την Tourism Generis, με σκο- απευθείας πτήσεων.               στην Ελλάδα.
πό την ενημέρωση επιλεγμένων συνεργατών
για την ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ των     ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ ΠΡΟΤΙΜΟΎΝ         Η Ελλάδα είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφι-
δύο χωρών.                   ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΤΟΥΣ       λής και στη Βόρεια Ευρώπη, καθώς είναι ο
                                               υπ’ αριθμόν ένα προορισμός διακοπών για
 Ο Fan Heyun, γενικός διευθυντής της Air       - ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ Η ΕΛΛΆΔΑ         Νορβηγούς, Σουηδούς, Δανούς και Φινλαν-
China στην Αθήνα, δήλωσε ότι η Air China                           δούς, αλλά και για τους Πολωνούς και τους
συμβάλλει στην ανάπτυξη των τουριστικών     Ετοιμάζοντας τα μαγιό με κατεύθυνση το    Γάλλους.
ροών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την  νότο: Σε αυτό φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι οι
Ελλάδα και που θα γίνουν ακόμα σημαντικό-   Ευρωπαίοι που επιλέγουν μεσογειακούς προ-    Το ίδιο ισχύει για τους πελάτες της TUI από
τερες όσο αυξάνει η μεσαία τάξη στην Κίνα, η  ορισμούς για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.  την Αυστρία, οι οποίοι επιλέγουν για τις καλο-
οποία πλέον αντιστοιχεί στο 30% του πληθυ-                          καιρινές τους διακοπές ως επί το πλείστον την
σμού από μόλις 3% που ήταν πριν 20 χρόνια.    Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώνουν και οι κρα-   Κρήτη και τη Ρόδο. Οι Βρετανοί, οι Βέλγοι και
                        τήσεις διακοπών που πραγματοποιούνται     οι Ολλανδοί αντίθετα προτιμούν την Ισπανία.
 Η δυναμική είναι μεγάλη, καθώς το εισόδη-  μέσω της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού
μα των Κινέζων αυξάνεται μαζί και οι ταξιδιω- ομίλου παγκοσμίως.                Η Μαγιόρκα, η Τενερίφη και η Ίμπιζα είναι
τικές του δαπάνες. Τα τελευταία 25 χρόνια, ο                         τα τρία ισπανικά νησιά που αποτελούν τους
αριθμός των επιβατών της Κίνας αυξάνεται με   Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Ισπανία    πρώτους σε προτίμηση προορισμούς των
μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 14%, που είναι    κατατάσσεται πρώτη στις κρατήσεις διακοπών   Βρετανών και Ιρλανδών.
1,5 φορά πάνω από τον ρυθμό ανάπτυξης του   των Ευρωπαίων, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα.
ΑΕΠ της Κίνας.                 Την κορυφαία πεντάδα στη συνολική κατάτα-    Τόσο οι Ολλανδοί όσο και οι Βρετανοί του-
                        ξη του ομίλου TUI συμπληρώνουν η Ιταλία,    ρίστες επιλέγουν και μακρινούς προορισμούς
 Η Air China, που πρόσφατα προσέθεσε και   η Κύπρος και η Τουρκία η οποία επιστρέφει   για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για παρά-
τρίτη απευθείας εβδομαδιαία πτήση, φιλοδο-   δυναμικά.                   δειγμα, οι Ολλανδοί φαίνεται να επιλέγουν
ξεί να βοηθήσει τους Κινέζους να ανακαλύ-                           για τις διακοπές τους το 2018 το νησί Κουρα-
ψουν περισσότερο την Ελλάδα και να διευ-     Οι πέντε πιο δημοφιλείς χώρες και περιοχές  σάο της Καραϊβικής, ενώ οι Βρετανοί και οι
κολύνει όσους Έλληνες θέλουν να ανακαλύ-    της TUI βρίσκονται στη Μεσόγειο. Στη φετινή  Ιρλανδοί το Κανκούν στο Μεξικό.
ψουν την Κίνα.                 περίοδο η Κρήτη αποτελεί παγκοσμίως την
                        κορυφαία επιλογή των επισκεπτών της TUI     Οι αγαπημένη χώρα των Γάλλων είναι η Ελ-
 Ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος από την       από όλες τις χώρες προέλευσης. Την πεντάδα   λάδα και η Ιταλία, με το το Παλέρμο της Σικε-
Tourism Generis παρουσίασε τα χαρακτηριστι-  των δημοφιλέστερων προορισμών συμπλη-     λίας να κατατάσσεται πρώτο στην πεντάδα των
κά του εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα,   ρώνουν η Μαγιόρκα, η Αττάλεια, η Ρόδος και   δημοφιλέστερων προορισμών.
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατανόηση   η Λάρνακα. Δυο από τους πέντε κορυφαίους
των ιδιαιτεροτήτων των Κινέζων τουριστών,   επί μέρους προορισμούς του ομίλου TUI βρί-    Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος, Περιφερειακός
στην τμηματοποίηση της κινεζικής αγοράς,    σκονται στην Ελλάδα.              Διευθυντής Ανατολικής Μεσογείου της TUI
στην προσαρμογή της προσφοράς των ελ-                             Destination Experiences δήλωσε: «Η κατάτα-
ληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά      Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώ-  ξη των προτιμήσεων των πελατών της TUI για
και στον τρόπο επικοινωνίας και προώθησης   τες επιλέγουν κατά κύριο λόγο Μεσογειακούς   τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο αναδεικνύει
πωλήσεων στην Κίνα. Στη συνέχεια, τόνισε ότι  προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους διακο-  την αναβάθμιση της Ελλάδας σε κορυφαίο
η Ελλάδα μέχρι σήμερα, για πολλούς και δι-   πές, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς   τουριστικό προορισμό της Ευρώπης. Σε επτά
                        τις προτιμήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο- από δώδεκα αγορές προέλευσης πελατών της
      Tupungato / Shutterstock.com    οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις προκαλούν   TUI στην Ευρώπη, η Ελλάδα βρίσκεται στην
                        έκπληξη.                    πρώτη θέση – ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώ-
                                               ρες. Η Κρήτη μάλιστα είναι φέτος συνολικά ο
                         Για παράδειγμα, παρατηρείται ένα ιδιαίτερο  πιο δημοφιλής προορισμός της TUI παγκοσμί-
                        χαρακτηριστικό μεταξύ των Γερμανών παρα-    ως. Η μεγάλη αυτή επιτυχία είναι αποτέλεσμα
                        θεριστών: Ενώ οι Γερμανοί τουρίστες εξακο-   των διαχρονικών προσπαθειών της TUI στην
                        λουθούν να προτιμούν την Ισπανία και την    Ελλάδα και της στενής εταιρικής σχέσης μας
                        Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές,   με τους τοπικούς τουριστικούς παράγοντες και
                        επιλέγουν επίσης συχνά προορισμούς που     φορείς».
                        βρίσκονται εντός της χώρας τους. Αυτό, τους
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10