Page 6 - FTERA_173
P. 6

Άρθρα - Απόψεις

                  «Ανεργία, επιδράσεις της στην
                  Κοινωνία και πολιτική τακτική»

                                                   Άρθρο του Τάκη Παπαδημητρίου,
                                          Δικηγόρου, πρώην νομικού συμβούλου της ΟΣΠΑ

                  Κανένας, θέλω να πιστεύω, δεν αρνείται     κυσης της ψήφου του ανέργου. Η μέθοδος    ντες. Αυτό εξυπηρετεί το σκοπό και βολεύει.
                      ότι, βασικό στοιχείο και κριτήριο ενός είναι αδιάφορη. Το αποτέλεσμα κρίνεται και
                      Κράτους, που διατείνεται ότι ευημερεί, αξιολογείται.                  Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμπράττει ή ανέχεται την
                  είναι η καθολική ή η, σε μεγάλα ποσοστά, ερ-                         επίπλαστη δημιουργία της εικονικής αυτής
                  γασία των πολιτών του.              Η ωραιοποίηση της πραγματικότητας και η   πραγματικότητας, χάριν της πολιτικής σκοπι-
                                          δημοσιότητα της μείωσης του ποσοστού των   μότητας αυτών που την επιτάσσουν και την
                    Για τους Έλληνες ειδικά, η εργασία απο-   ανέργων, αποτελεί την επιτυχημένη μέθοδο   επιβάλλουν.
                  τελεί κριτήριο κοινωνικής συνοχής και ευ-   για άμεση ή μελλοντική χρήση και αξιοποί-
                  δαιμονίας, ενώ αντίθετα η έλλειψή της είναι  ηση.                      Έτσι η πραγματικότητα, που δημιουργεί τις
                  δημιουργός και μητέρα κάθε κακού.                              δυσάρεστες και πολιτικά ανεπιθύμητες κατα-
                                           Έτσι:                    στάσεις, παρακάμπτεται με την πλασματική
                    Η ανεργία, κατά γενική παραδοχή, οικοδο-                         ωραιοποίησή τους.
                  μεί κοινωνικά απαράδεκτες ανισότητες, επω-    Ως μόνιμα εργαζόμενοι εμφανίζονται και
                  άζει και επαυξάνει την αδικία, δημιουργεί και συναριθμούνται οι, για λίγο έστω, εργασθέ-   Η δύσκολη όμως, για τους εργαζόμενους,
                  στηρίζει την εγκληματική συμπεριφορά και                           συνέπεια, παραμένει. Και όχι μόνο γι’ αυτούς
                  αλώνει και καταλύει στην ουσία την κοινω-                          και τις οικογένειές τους.
                  νική συνοχή.
                                                                  Μεταφέρεται δυστυχώς και στους τωρι-
                    Στη χώρα μας δυστυχώς, χωρίς τη συνηθι-                          νούς, αλλά και στις επόμενες γενιές των συ-
                  ζόμενη πολιτική – πλασματική παρουσίαση, η                          νταξιούχων.
                  κακοτρόφος ανεργία έχει τα θλιβερά πρωτεία
                  ανάμεσα στις χώρες της Οικονομικής Ευρω-                            Οι συντάξεις των τωρινών, με τις συνεχιζό-
                  παϊκής Ένωσης.                                        μενες περικοπές και μειώσεις, ελαχιστοποιού-
                                                                 νται, οι συντάξεις των μελλοντικών συνταξι-
                    Και εδώ ακριβώς παρεμβάλλεται η πολι-                           ούχων θα έχουν ίσως απρόβλεπτη τύχη και
                  τική – κομματική ωραιοποίηση της σκληρής                           πορεία.
                  αυτής πραγματικότητας, χάριν του κομματι-
                  κού συμφέροντος.                Έξω από τα δόντια

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 173 | 6   Η δύναμη της ψήφου, για την προοπτική    Δεν είχα σκοπό να αρθρογραφήσω σε       θέσεις χωρίς ουσιαστικό
                  και επιδίωξη επιτυχίας της εκλογικής νίκης,      αυτό το τεύχος του περιοδικού μας   νόημα, με τον μανδύα
                  υπερνικά και αφανίζει, ή τουλάχιστον επιδιώ-     πλην όμως ένα γεγονός το οποίο εξε-  του συνδικαλισμού ή
                  κει να αφανίσει, τη σκληρή πραγματικότητα.   λίχθηκε, αν θέλετε μεταφυσικά, με έκανε να  της πολιτικής.
                                          γράψω αυτό που θα διαβάσετε πιο κάτω:
                    Ο τρόπος είναι γνωστός, πολυμεταχειρι-                           Τελευταίο παράδειγμα οι πρόσφατες
                  σμένος και, κατά κανόνα, λίαν επιτυχής, έστω   Βρέθηκα στην ΕΥΔΑΠ της Γλυφάδας και    εκλογές, στον Σύνδεσμο. Πόσο μελάνι
                  και εκτός πραγματικότητας.           για όσους το γνωρίζουν, απέναντι βρίσκε-   γεμάτο μίσος και αντιπαλότητα χύθηκε,
                                          ται το Νεκροταφείο της περιοχής. Σε αυτό   προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ει-
                    Ενδεικτικά:                 έγινε η κηδεία και ο ενταφιασμός της αξέ-   σόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο; Πόση ει-
                    Η δημιουργία μίας νέας κατάστασης, με    χαστης συναδέλφου Μαρίνας Κολυδάκη.      ρωνεία και χλευασμός ακούστηκε για τις εκ-
                  εθνικά ίσως ενδιαφέροντα, αδιάφορα για     Μου γεννήθηκε η επιθυμία να μπω και να    δρομές και τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου;
                  τους πολίτες και τις πραγματικές τους ανάγκες ανάψω ένα κερί στον τάφο της. Δυστυχώς    Πόσες είναι οι απαιτήσεις οι συνάδελφοι να
                  για εργασία, απομακρύνει, σε βάθος χρόνου,   είχε περάσει η τριετία και τα οστά της, ήσαν δίνουν το παρών σε κάθε συγκέντρωση δι-
                  τη σκέψη και τη διαμαρτυρία τους για το κύ-  στο οστεοφυλάκειο. μέσα στο σχετικό κι-    αμαρτυρίας, όταν τα ίδια τα πολιτικά κόμ-
                  ριο πρόβλημα της ανεργίας και των σκληρών   βώτιο. Δεν υπήρχε δε, στο βιβλίο κανένα    ματα, διαχωρίζουν τους αρεστούς συγκε-
                  επιπτώσεών της.                όνομα οποιουδήποτε συγγενούς ή ακόμα     ντρωθέντες οπαδούς τους από τους …άλ-
                                          και φίλου που να έχει γνώση ότι βρίσκονται  λους, παρόλο που τα αιτήματα είναι κοινά,
                                ./..        εκεί τα οστά της. Και μιλάμε για την Μαρί-  αλλά δεν έχουν το ίδιο χρώμα που έχουν
                    Η δήθεν, από επίσημα στοιχεία, αντικειμε-  να Κολυδάκη που τόσα πολλά της οφείλει    οι οργανωτές των συγκεντρώσεων; Γι αυτό
                  νική και ειλικρινής, αριθμητικά, σε ποσοστά,  η Ολυμπιακή Αεροπορία για να φτάσει να    συνάδελφοι που συνδικαλίζεστε και θέλετε
                  μείωσή της, είναι ένας άλλος, βολικός επίσης, πετά στις 5 ηπείρους.             να πίνετε, τσίπουρα μόνο με τους ομοϊδε-
                  τρόπος, που προσφέρει, για λίγο έστω, τη λη-                         άτες σας, κατά δήλωσή σας, μετρείστε το
                  σμονιά της σκληρής πραγματικότητας και την    Αυτά σαν εισαγωγή. Οι αναχωρήσεις     ανάστημά σας και ασχοληθείτε με την πραγ-
                  ψεύτικη ανακούφιση που επιζητείται.      των συναδέλφων για άλλους κόσμους,      ματικότητα, δηλαδή με το που είμαστε και
                    Ξεχνιούνται γι’ αυτό και δεν αριθμούνται  έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας η οποία    ποιες είναι οι δυνατότητές μας.
                  οι χιλιάδες ξενητεμένοι, για εργασία. Μένουν  με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας
                  στα αζήτητα.                  το βιολογικό ρολόι, ή και νωρίτερα, γιγα-    Εύχομαι καλές διακοπές, στο επανιδείν
                    Ο υπολογισμός τους δεν είναι ανεκτός και  ντώνεται. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν πόσος    τον Σεπτέμβριο και φροντίστε να είστε όλοι
                  μένουν στο περιθώριο. Το αντίθετο, αυξάνει   χρόνος μας απομένει, για να χαρούμε ότι    παρόντες.
                  ασφαλώς το ποσοστό της ανεργίας, κι’ αυτό   μας υπολείπεται; Άγνωστο. Και όμως τον
                  δεν είναι το επιθυμητό ούτε το ζητούμενο.   αναλώνουμε σε προσωπικές έχθρες σε επι-                Γιώργος Κυριακόπουλος
                                                                         Συνταξιούχος Ι/Φ Ολυμπιακής
                    Αντίθετα:
                    Το επιθυμητό και το ζητούμενο στηρίζει η
                  πολιτική σκοπιμότητα και ο τρόπος προσέλ-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11