Page 2 - FTERA_174
P. 2

Ταυτότητα - Το σημείωμα της έκδοσης

                                     Περί προσωπικής διαφοράς

                  ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ         Στο φλέγον μέτρο της μείωσης των συντάξε-     Δεν καταβλήθηκαν σωστά και με μεγάλη
                                   ων, η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου είπε     καθυστέρηση και επιβολή φόρου 20% τα ανα-
                         ΤΕΥΧΟΣ 174     στο ΑΠΕ-ΜΠΕ(26-08-2018) πως, «στο τεχνο-      δρομικά της λανθασμένης παρακράτησης υπέρ
                    ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018   κρατικό επίπεδο επιμένουμε στις θέσεις μας»,    ασθένειας(ΕΟΠΥΥ) τέλη Νοεμβρίου 2017,κα-
                                   ενώ «πολιτικά θεωρώ ότι έχει διαμορφωθεί ένα    θώς επίσης και τα αναδρομικά της λανθασμέ-
                         ΤΙΜΗ: 0,001     πολύ πιο ευνοϊκό κλίμα στην Ευρώπη για την     νης παρακράτησης για την επικουρική σύντα-
                       ΚΩΔΙΚΟΣ: 012320     Ελλάδα από αυτό που ίσχυε στη δεύτερη αξιο-    ξη(Ν.3986/2011) στις 2/8/2018.
                                   λόγηση, και τούτο αποδεικνύουν πρωτίστως οι
                         ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ     τοποθετήσεις του επιτρόπου Μοσκοβισί».        Εύλογα κανείς διερωτάται, πως γίνεται με
                   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                               την σημερινή κυβέρνηση να παρατηρούνται
                                    Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η κυβέρ-    συνεχόμενα λάθη σε βάρος των συνταξιούχων
                     ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    νηση πράγματι είναι αλληλέγγυα στους συντα-    και επιπρόσθετα να μη συμμορφώνεται με τις
                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ     ξιούχους, αλλά εμποδίζεται από τούς θεσμούς.    αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων της
                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Σ Ε.Α.Π.Α.Ε.)  Όμως, η μέχρι σήμερα πολιτική της δείχνει     χώρας, «ποδοπατώντας» το Κράτος Δικαίου.
                                   το αντίθετο, ότι δηλαδή θα επιδιώξει κάποιο    Τέλος, δεν θα έπρεπε να συγκληθεί το ΑΕΔ(Α-
                  Αριθμός Απόφασης Πρωτοδικείου   εκλογικό τέχνασμα, όπως αναβολή-αναστολή      νώτατο Ειδικό Δικαστήριο) για να αποφανθεί
                           2284/76     για να μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον.      αυτό οριστικά για αποφάσεις των ΣτΕ και Ελε-
                                   Γιατί πιστεύει κανείς αυτό; Διότι, κατ αρχήν έχει γκτικού Συνεδρίου, οι οποίες «συγκρούονται»
                    Κακλαμάνου 18, Ν. Κόσμος   ψηφίσει την κατάργηση της προσωπικής δια-     μεταξύ τους και αφορούν προσφυγές συντα-
                     1ος όροφος, Τ.Κ. 117 45   φοράς(Ν.4472/2017) και δεύτερον υπάρχουν      ξιούχων κατά των μνημονίων και έχουν ως
                                   άλλες εκκρεμότητες που δεν επιλύει, παρότι     αποτέλεσμα κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων
                  Τηλ.: 210 9218885, 210 9218638  δεν απαιτείται η συναίνεση των θεσμών, με     να απαλλάσσονται κάποιων περικοπών και κά-
                        Fax: 210 9228333    αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να την βλέπουν     ποιες άλλες κατηγορίες συνταξιούχων να μην
                        www.sae.org.gr    δικαιολογημένα με… μισό μάτι.           απαλλάσσονται και να σηκώνουν τον σταυρό
                                                             του μαρτυρίου;
                      e-mail: info@sae.org.gr   Συγκεκριμένα, υπάρχει μία σημαντική εκκρε-
                                   μότητα που έχει να κάνει με την μη συμμόρφω-    Δύο λόγια για την τραγωδία στο Μάτι και
                          ΕΚΔΟΤΗΣ      ση του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ      στον Ν.Βουτζά
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ     στις αποφάσεις του ΣτΕ (2287-2290/2015)που
                      Πρόεδρος Συνδέσμου    έχουν κηρύξει αντισυνταγματικούς δύο μνημο-     Θα ήθελα ως εκπρόσωπος των συνταξιού-
                     Συνταξιούχων Ε.Α.Π.Α.Ε.   νιακούς νόμους (Ν.4051 και Ν.4093/2012) με     χων όλων των Αεροπορικών Επιχειρήσεων να
                                   αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να μην λαμβάνουν    εκφράσω τη λύπη και την αγανάκτηση όλων
                     ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     τα αναδρομικά που δικαιούνται. Υπογραμμίζω,    μας για τον χαμό τόσων συνανθρώπων μας,
                      ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ότι στο Ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής των     αλλά και την καταστροφή των κόπων μιας ζωής
                                   συντάξεων δεν θα υπάρχει αναφορά κανενός      πολλών κατοίκων στο Μάτι και στον Ν. Βουτζά.
                    ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     μνημονιακού νόμου από 1-1-2019. Αυτός ήταν,    Η ανείπωτη αυτή τραγωδία έχει υπεύθυνους
                     ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ      άλλωστε, ο στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί με    και ενόχους με ονοματεπώνυμο, οι οποίοι θα
                                   την δημοσιοποίηση της προσωπικής διαφοράς     πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Περι-
                  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ     που είναι απόρροια του Ν.4387/2016.        ορίζομαι στα λίγα αυτά λόγια, καθότι αρκετοί
                     ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΚΑΜΠΥΛΗ»                               συνάδελφοι έχουν γράψει σε άλλες σελίδες για
                     Αντιγόνης 60 & Λένορμαν,    Δεν έχουν καταβληθεί ακόμη τα αναδρομικά     την φονική αυτή πυρκαγιά, που προσθέτει μία
                        104 42 Κολωνός     του Ν.4093/2012 ,σε όσους έχουν παρακρατη-     ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία του σύγχρο-
                       Τηλ.: 210 5156820    θεί παράνομα ποσά μετά τον Σεπτέμβριο του     νου Ελληνικού κράτους.
                        Fax: 210 5156811    2016. Πρόκειται περί ξεκάθαρης κλοπής. Πε-
                                   ρισσότερα στο προηγούμενο τεύχος 173 σελί-                     Γεώργιος Σταύρου
                      Τα ενυπόγραφα άρθρα    δα 21.
                    δεν εκφράζουν απαραίτητα
Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 174 | 2    τις θέσεις του Διοικητικού              ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 175
                     Συμβουλίου, του Εκδότη
                   και της Συντακτικής Επιτροπής. Το τεύχος αυτό ταχυδρομήθηκε την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018. Υλη για το επόμενο
                     Φωτογραφίες και κείμενα   τεύχος θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018. Τηρείται σειρά προτε-
                                   ραιότητας. Τα άρθρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 400 λέξεων για να γίνονται
                       δεν επιστρέφονται.   δεκτά. Άρθρα κομματικά και κείμενα για θανόντες συναδέλφους δεν γίνονται δεκτά.

                                     Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΑΠΑΕ

                                   	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 Σταύρου Γεώργιος
                                   	 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	 Κουντουριώτης Στυλιανός
                                   	 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	 Κατσιούλα Βαλίνα
                                   	 ΤΑΜΙΑΣ	 Κορνιλάκης Χαρίλαος
                                   	 ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	 Βενέτης Γεώργιος
                                   	 ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	 Τσιμιδόπουλος Μιχάλης
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Παπαδημητρίου Ελένη
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Πολιτοπούλου Σοφία
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Σπυρόπουλος Ανδρέας
   1   2   3   4   5   6   7