Page 3 - FTERA_174
P. 3

Η ματιά του Προέδρου

  Χειρότερη η εποπτεία από τα μνημόνια –

  η φτώχεια εξαθλιώνει τον λαό                          Άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ.,

                                            Γεωργίου Σταύρου

Κ αταθλιπτικά είναι τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος            Πίνακας 10: Πλήθος Συνταξιούχων και
    Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» του         μέσος όρος συνταξιοδοτικής δαπάνης ανά Ηλικία
    Υπουργείου Εργασίας Μηνός Μαΐου 2018. Επιλέξαμε
δύο πίνακες οι οποίοι απεικονίζουν την τραγική κατάσταση στην     Ηλικία   Πλήθος  Μηνιαίο Ποσό(€)    Μέσος
οποία έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι όλης της χώρας. Για να           συνταξι-             όρος(€)
διαβαστεί με απλό τρόπο ο πίνακας 10, ένας συνταξιούχος δεν      <=25    ούχων     10.579.037,99 €
έχει παρά να εντοπίσει την ηλικία του στην αριστερή στήλη (π.χ     26-50    29.386    40.437.499,91 €   360
76-80) και εν συνεχεία να ανατρέξει στην τελευταία στήλη δεξιά     51-55    60.257    65.073.659,84 €  671,08
για να δει τον μέσο όρο της σύνταξης της κατηγορίας του, που      56-60    71.863   165.396.214,80 €  905,52
στην προκειμένη περίπτωση είναι 822,4 ευρώ. Προφανώς το        61-65    157.279   339.159.444,36 €  1051,61
ποσό αυτό είναι προ φόρου.                       66-70    303.773   431.691.711,04 €  1116,49
                                    71-75    405.648   425.203.838,66 €  1064,2
  Παρατηρείται, πως το 27% των συνταξιούχων είναι ηλικίας       76-80    456.914   320.845.071,87 €   930,6
άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το      81-85    390.134   277.880.105,58 €   822,4
36% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι      86-90    365.760   159.841.793,28 €  759,73
ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ      91-95    227.187    57.284.112,75 €  703,57
56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.            >95     83.375    12.330.562,46 €  687,07
                                    Απροσδιό-  18.465             667,78
  Ακόμη, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 οι συνταξιούχοι τον Μάιο       ριστη             559.770,58 €
του 2018 ήταν 2.570.646 και η μηνιαία δαπάνη τους ήταν         ΣΥΝΟΛΟ     605             925,24
2.486.487.488 €.                                       2.306.282.823,12 €
                                         2.570.646            897,16

  Πίνακας 2: Πλήθος Συνταξιούχων ανά κατηγορία σύνταξης & μηνιαία δαπάνη προ φόρου,
      αφαιρούμενης της κράτησης υπέρ υγείας, του ΑΚΑΓΕ και της παροχής ΕΚΑΣ.

	                                   Απρίλιος 2018	    Μάρτιος 2018

  Κατηγορία      Πλήθος  Μηνιαίο ποσό     Πλήθος     Μηνιαίο ποσό       Πλήθος     Μηνιαίο ποσό
  συνταξιούχων  συνταξιούχων    ευρώ    συνταξιούχων       ευρώ      συνταξιούχων       ευρώ

  Γήρατος      1.931.341  2.088.132.424    1.929.845    1.754.725.215      1.938.724     1.759.901.773
            26.200     9.441.587   390.304      228.360.301      391.542       229.328.629
  Θανάτου       388.366             216.953      126.599.780      218.458       127.369.544
                  250.100.597
  Αναπηρίας      216.715             26.342        8.922.798      26.703        9.044.005
                  136.333.851
  Ανασφάλιστων     8.024              7.778        2.355.314       7.414        2.314.141
  Υπερηλίκων ΟΓΑ   2.570.646     2.479.030   2.571.222    2.120.963.409      2.582.841     2.127.958.092
                 2.486.487.488
  Λοιπά

  ΣΥΝΟΛΟ

   Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι εάν στις 1-1-2019 εφαρμοστεί ο     Τελειώνοντας, όλοι οι συνταξιούχοι αγωνιούν για την τύχη    Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 174 | 3
  Ν.4472/2017 που θεσμοθέτησε την περικοπή της προσωπικής       των συντάξεων από 1-1-2019. Επιλέξαμε για το τεύχος αυτό
  διαφοράς, που δημιούργησε, όμως, ο Ν.4387/2016, γνωστός ως     και δημοσιεύουμε στην σελίδα 6 σχετικό άρθρο των έγκριτων
  Νόμος Κατρούγκαλου, και τον επόμενο χρόνο έχουμε και την επιβολή  Πανεπιστημιακών Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση. Από την
  του νέου χαμηλού αφορολογήτου, τότε οι συνθήκες διαβίωσης θα    ερευνά τους προκύπτει ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω
  είναι τόσο άθλιες που η λέξη φτώχεια που χρησιμοποιούμε μέχρι    οι συντάξεις από 1.1.2019 στη χώρα μας, δεδομένου ότι χωρίς τις
  τώρα θα φαντάζει καθόλα κολακευτική .                μειώσεις των συντάξεων: α) ο δείκτης συνταξιοδοτικών δαπανών
                                    προς ΑΕΠ καθ› όλη την περίοδο 2019-2060 δεν υπερβαίνει το όριο
   Ήδη, το όριο φτώχειας στην χώρα μας υπερευημερεί καθότι την    του 16% του ΑΕΠ και  β)  ο δείκτης του αθροίσματος της ετήσιας
  ημέρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει μέσω Ιθάκης για την έξοδο από   κρατικής συμμετοχής στη συνταξιοδοτική δαπάνη και του ετήσιου
  τα μνημόνια, το όριο φτώχειας έχει απογειωθεί στα 382 ευρώ τον   ποσού για αποπληρωμή του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώνεται
  μήνα και ακουμπάει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας και για    σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο δεν
  να είμαστε ακριβείς το 48% . Δεν αποδέχονται, βέβαια, οι σημερινοί συνιστά εμπόδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
  κυβερνώντες την αλήθεια, ότι δηλαδή η εποπτεία είναι ακόμη
  χειρότερη από τα μνημόνια. Ο Διευθυντής των “Financial Times”Λ.    Αυτή είναι η επιστημονική προσέγγιση του θέματος που ενισχύει
  Μπάρμπερ, μέσω Twiter, (ΝΕΑ 22-8-18 σελ.7)είναι ένας από      τις θέσεις των συνταξιούχων. Αναμένεται η τελική απόφαση της
  εκείνους που μας προσγειώνει δυστυχώς ανώμαλα. «Η έξοδος είναι   κυβέρνησης. Παρεμπιπτόντως, λύση μέσω αναστολής ή αναβολής
  απλά ακόμη ένα προσωρινό αντίδοτο για να καλυφθεί ο ανεύθυνος    εφαρμογής του νόμου είναι καθαρή εκλογική εξαπάτηση των
  δανεισμός των ευρωπαϊκών τραπεζών». Και ο Αμερικανός πρώην     συνταξιούχων. Καθαρή λύση είναι η οριστική κατάργηση των
  υπουργός οικονομικών Paul Craig Roberts επισημαίνει σε άρθρο    σχετικών διατάξεων περί επαναυπολογισμού και προσωπικής
  του σελίδα 18: «Οι Έλληνες αυτοκτόνησαν όταν δεν επαναστάτησαν   διαφοράς των Ν.4387/2016 και 4472/2017, όπως αναφέρεται και
  κατά των Μνημονίων - Η Ελλάδα πέθανε...»              στην επιστολή μας (σελίδα 17)προς τον Πρωθυπουργό της χώρας.
   1   2   3   4   5   6   7   8