Page 4 - FTERA_174
P. 4

Άρθρα - Απόψεις

                  ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ:
                  Περισσότεροι επισκέπτες
                  με λιγότερα χρήματα!
                                                         Γράφει ο Κώστας Ντελέζος,
                                          Δημοσιογράφος της Αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 174 | 4 Ένα καινούργιο ρεκόρ αναμένεται να       τη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια         ΤΟ ΑΝΤΊΔΟΤΟ ΓΙΑ
                       καταρρίψει στο τέλος του χρόνου    Νησιά) εξακολουθούν να συγκεντρώνουν         ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ - ΠΟΙΌΤΗΤΑ
                       ο ελληνικός τουρισμός. Οι φετινές   πάνω από το 85% των τουριστικών ροών
                  αφίξεις εκτιμάται ότι θα σπάσουν το περσι-   στη χώρα και από την άλλη, το μέσο μέγεθος   Όλοι συμφωνούν ότι για την άμβλυνση
                  νό «φράγμα» των 30 εκατομμυρίων ξένων     του ελληνικού ξενοδοχείου παραμένει για    της εποχικότητας στον τουρισμό, αλλά και
                  επισκεπτών! Εφόσον δε υπάρξει αντίστοιχη    χρόνια σταθερό γύρω στα 42 δωμάτια.      την προσέλκυση τουριστών με μεγαλύτερα
                  πορεία και στα τουριστικά έσοδα, που πέρυ-                          εισοδήματα, απαιτούνται επιπλέον επενδύ-
                  σι ανήλθαν σε 14,5 δισ. ευρώ, τότε τα ρεκόρ   Είναι γεγονός ότι το 2017, σε σχέση με   σεις. Κυρίως, απαιτείται η υλοποίηση μιας
                  του ελληνικού τουρισμού θα γίνουν δύο…     το 2016, καταγράφηκε ποσοστιαία άνοδος    στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστι-
                                          της τάξεως του 11,3% στο μέσο έσοδο ανά    κής περιόδου μέσα στα ερχόμενα 3-5 χρόνια.
                   Ωστόσο, παρά τους εξαιρετικούς οιωνούς    δωμάτιο με βάση τις κατηγορίες των ξενοδο-  Υπολογίζεται, ότι σωρευτικά θα απαιτηθούν
                  στο «μέτωπο» των αφίξεων, υπάρχουν και     χείων. Ωστόσο, η ονομαστική αύξηση που    επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ σε ξενοδο-
                  οι «αστερίσκοι». Για παράδειγμα, τα στοιχεία  παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο μέσο έσοδο    χεία και 16 δισ. ευρώ σε λοιπές τουριστικές
                  που ανακοίνωσε μόλις πρόσφατα η Τράπε-     ανά δωμάτιο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοι-  υποδομές.
                  ζα της Ελλάδος και αφορούν τις αφίξεις και   χη αύξηση και στο καθαρό έσοδο, καθώς το
                  τα τουριστικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου,    ξενοδοχειακό προϊόν επιβαρύνεται πλέον     Οι αναβαθμισμένες υποδομές, σύμφωνα
                  έρχονται να καταδείξουν την παρατεινόμενη   σημαντικά από την άμεση και έμμεση φορο-   με τους ειδικούς, θα προσελκύσουν υψηλό-
                  αδυναμία της χώρας να προσελκύσει τουρί-    λογία. Έτσι, για να μπορέσουν τα ξενοδοχεία  τερου εισοδήματος τουρίστες και θα λειτουρ-
                  στες υψηλού εισοδήματος.            να παραμείνουν ανταγωνιστικά, υποχρεώνο-   γήσουν ενισχυτικά στις τιμές των ξενοδοχεί-
                                          νται να συγκρατούν τις τιμές τους.      ων και την ευρύτερη κατανάλωση αγαθών
                   Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ι-                          και υπηρεσιών. Οι νέες υποδομές θα μπο-
                  ουνίου 2018, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική    Την ίδια στιγμή, το 85% των διανυκτερεύ-  ρούσαν να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα πε-
                  κίνηση αυξήθηκε κατά 19,1%, η μέση δα-     σεων στα ελληνικά ξενοδοχεία προέρχεται    νταετίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ετήσιες
                  πάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε μόλις κατά 5,4%,   από αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που κα-  τουριστικές επενδύσεις θα επιστρέψουν στα
                  δηλαδή κατά 24 ευρώ!              ταδεικνύει την πίεση που υφίστανται οι μονά- προ της κρίσης επίπεδα.
                                          δες που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό.
                   Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά, τα τελευ-                          Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις λοιπές του-
                  ταία χρόνια, καταγράφεται πτωτική ζήτηση    ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΑΞΙΔΊΩΝ        ριστικές υποδομές, επενδύσεις απαιτούνται
                  στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last                         κυρίως στους οδικούς άξονες, τα λιμάνια, τα
                  minute) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,   Στο άλλο «μέτωπο», της προσέλκυσης     αεροδρόμια, την αξιοποίηση των αρχαιολο-
                  γεγονός που από πλευράς ξενοδόχων χαρα-    τουριστών με υψηλά εισοδήματα, οι αριθμοί   γικών χώρων κ.λ.π. Βάσει του Δείκτη Αντα-
                  κτηρίζεται ως «μία ισχυρή προειδοποίηση»    δείχνουν ότι αρκετά πριν την περίοδο της οι- γωνιστικότητας Τουρισμού (WEF), η Ελλάδα
                  για το 2019. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στο  κονομικής κρίσης, η Ελλάδα είχε αρχίσει να  φαίνεται να βρίσκεται σήμερα κοντά στο μέσο
                  ότι η ζήτηση για Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκο,   μετατρέπεται σε πολύ φθηνό προορισμό.     όρο των βασικών ανταγωνιστών, έχοντας
                  Τυνησία ανακάμπτει συγχρόνως και ραγδαία.                          πλεονέκτημα στα φυσικά χαρακτηριστικά,
                                           Ειδικότερα, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη   αλλά σημαντική υστέρηση στις υποδομές.
                   Οι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου, επι-   από 745,7 ευρώ που ήταν το 2005 κατρακύ-
                  μένουν ότι ο ελληνικός τουρισμός θα έχει μπει λησε στα 687,3 ευρώ το 2009, για να πέσει    Επιπλέον, η σημασία των υποδομών για
                  σε σταθερή τροχιά ανόδου, μόνο όταν εξαλεί-  στα 485,1 ευρώ το 2017! Φέτος, μέσα στο    τις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
                  ψει την εποχικότητα και αρχίσει να προσελκύ-  πρώτο εξάμηνο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι    αναγνωρίζεται ως βασικός παράγοντας που
                  ει τουρίστες με υψηλά εισοδήματα. Πρόκειται,  διαμορφώθηκε μόλις στα 455,5 ευρώ!      επιδρά στη λειτουργία τους (61% ως ευκαι-
                  όπως λένε, για δύο από τους σημαντικότερους                         ρία και 55% ως εμπόδιο).
                  «αστερίσκους», που θα επηρεάσουν καθορι-     Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι δαπά-
                  στικά το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.    νες των τουριστών που προέρχονται από τις    Σημειώνεται, ότι με βάση τα στοιχεία της
                                          σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό «δε-   τελευταίας δεκαετίας, το μερίδιο των επεν-
                   Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το μέτωπο της    ξαμενές». Συγκεκριμένα, η μέση δαπάνη ανά   δύσεων σε τουριστικές υποδομές (εκτός ξε-
                  εποχικότητας, από μελέτη του Ξενοδοχεια-    ταξίδι των Γερμανών επισκεπτών της Ελλά-   νοδοχείων) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3,3
                  κού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), διαπιστώ-   δας διαμορφώθηκε το 2017 στα 688,8 ευρώ,   δισ. ευρώ ετησίως, ανεβάζοντας το συνολικό
                  νεται ότι εξακολουθεί να παραμένει υψηλή,   από 803,4 ευρώ το 2005.            ποσό των ετήσιων επενδύσεων στον τουρι-
                  καθώς στο τετράμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου                           σμό στα 4,5 δισ. ευρώ.
                  (το 2016 και το 2017) καταγράφεται το 70%    Αντίστοιχα, η περσινή μέση δαπάνη ανά
                  των αφίξεων και σχεδόν το 80% των διανυ-    ταξίδι των τουριστών από τη Βρετανία ήταν    Πάντως, ο περιορισμός της εποχικότη-
                  κτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα!     687,8 ευρώ (845 ευρώ το 2005), των Γάλλων   τας, συνδέεται άμεσα και με την προώθηση
                                          700 ευρώ (819,7 ευρώ το 2005), των Ιταλών   των αστικών προορισμών, των οποίων τα
                   Παράλληλα, παρατηρείται έντονος δυ-     522,7 ευρώ (779,5 ευρώ το 2005), των Αμε-   ξενοδοχεία θεωρούν ως σημαντικό παρά-
                  ϊσμός στον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος     ρικανών 941,1 ευρώ (1.211 ευρώ το 2005)    γοντα ανάπτυξης την ανάδειξη των ειδικών
                  επηρεάζει όλες τις τουριστικές μεταβλητές:   και των Ρώσων 710,3 ευρώ (από 1.212 ευρώ   μορφών τουρισμού (συνεδριακός, ιατρικός,
                  Από τη μια πέντε περιφέρειες (Αττική, Κρή-   το 2005).                   αθλητικός κτλ.).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9