Page 5 - FTERA_174
P. 5

Άρθρα - Απόψεις

Ο μακρύς δρόμος για την

κοινωνική ανάπτυξη                                             Άρθρο του Ροσσέτου Φακιολά

                                                  Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών στο
                                                  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

wwΗεκατοντάδα σχεδόν των νεκρών                                  και τεχνική) νομιμότητα εκτέλεσης της     και διαφυγής, οι άμεσες και συνεχώς εκ-
     και ο πολλαπλάσιος αριθμός των                              εργασίας, αλλά γνωρίζουν επίσης που      συγχρονιζόμενες διασυνδέσεις με δίκτια
     τραυματισμένων από τη φωτιές                               θα αποταθούν για υπεύθυνη απάντηση       επικοινωνίας, κρατικές υπηρεσίες και     Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 174 | 5
την 23 Ιουλίου 2018 επιτάσσει να εξετα-                              σε περίπτωση ανάγκης.             οργανισμούς, ηλεκτροδότηση, ύδρευση
στούν σε βάθος οι αιτίες που τα προκά-                                                      και αποχέτευση, υποδομή για τη συγκέ-
λεσαν Φέτος για άλλη μια χρονιά έχουμε                                Στη χώρα φαίνεται ότι εκτιμάται περισ-    ντρωση των σκουπιδιών και εξασφάλιση
φωτιές και θρηνήσαμε πολλά θύματα                                 σότερο η ατομική περιουσία, ακόμη και     για την τακτική απομάκρυνσή τους από
σε παραθεριστικές περιοχές πολύ κο-                                με εκκρεμότητες για την νομιμότητά της,    τον οικισμό, και πλατεία με ελεύθερο
ντά στην πρωτεύουσα. Παρόμοιες κατα-                                εφόσον τα παράνομα κτίσματα ανέρχο-      χώρο για μικρούς και μεγάλους. Διοικη-
στροφές συνέβησαν στο παρελθόν και                                 νται σε δεκάδες χιλιάδες. Αποτελούν δε     τικά απαιτείται ιεράρχηση των μελών ως
είναι πολύ πιθανόν να συμβούν και στο                               όχι μόνο κακό παράδειγμα προς μίμηση      προς τη συμμετοχή, τις αρμοδιότητες και
μέλλον. Στην Αττική το ένα τρίτο περί-                               και συχνά αιτίες υποσχέσεων από τους      την υπευθυνότητα, που περιλαμβάνει
που των δασών έχει κατακαεί                                    πολιτικούς ότι θα τα «τακτοποιήσουν»,     και το δικαίωμα υποδείξεων στα μέλη,
τα περασμένα 15 χρόνια                                                              αλλά και εκείνα όμορων περιοχών, για
και σοβαρές καταγγε-                                             ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να τα    την τήρηση βασικών κανονισμών. Ο
λίες υποστηρίζουν                                                 υπερφορολογούν. Αλλά      οικισμός δεν επιτρέπεται να μένει ποτέ
ότι μια από τις κύ-                                                  και σοβαρό πρόσκομμα    δίχως έναν ή περισσότερους, γνωστούς
ριες αιτίες είναι τα                                                   μελετημένης διοικη-   σε όλους, υπευθύνους, στους οποίους
παράνομα κτί-                                                        τικής διάρθρωσης   θα μπορούν να αποταθούν τα μέλη. Οι
σματα. Δεν έχει                                                        για την ασφάλεια,  υπεύθυνοι θα μιμούνται τις επιτυχίες άλ-
όμως γίνει καμιά                                                        νομιμότητα, ευτα- λων, αλλά θα παρέχουν και συμβουλές,
αξιόλογη πρό-                                                         ξία και ορθολογι- με βάση τις δικές τους επιτυχίες.
οδος, παρά τον                                                         σμό, στα πλαίσια
αιματηρό φόρο                                                         ενός δημοκρατι-    Αν τα πρώτα πειράματα επιτύχουν,
που πληρώνουμε                                                         κού συντάγματος,  μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την υιο-
κρκσέέουςςύνεπνπχταεώαρριιςαο.ενχποΣέίτμσςιίςηεπςςααμρσοεατιιτ-κσηιοσ-βτια- ρέwς.shutterstock.com               με δίκαια κατανο- θέτηση των θετικών τους πλευρών από
επιπτώσεις, που δεν εξετάζονται                                               μή υποχρεώσεων    πολύ περισσότερους. Εντυπωσιακές και-
πιο κάτω.                                                         και απολαβών. Οι    νοτομίες έχουν επιτευχθεί με τολμηρές
                                                             δυσμενείς επιπτώσεις   πράξεις των λίγων που πολύ γρήγορα
  Δυστυχώς δεν προβληματιζόμαστε                                           αυτής της νοοτροπίας κα-  επηρέασαν τους πολλούς: από την δρα-
από τις εύπορες χώρες της Βόρειας Ευ-                                                       στική μεταβολή στο είδος και την ποσό-
ρώπης, όπου επίσης υπάρχουν παρόμοι-                                       λύπτουν όλο το φάσμα της     τητα της κατανάλωσης, μέχρι την χρησι-
ες αμφισβητήσεις για την νομιμότητά της                                 κοινωνικής μας διαβίωσης, αλλά      μοποίηση πολύπλοκων μηχανημάτων
ιδιοκτησίας κτισμάτων, ιδεών και επιχει-                              η λύση του προβλήματος σε σύντο-        τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και
ρήσεων. Όχι όμως το όργιο παρανομίας                                μο χρόνο φαίνεται αδύνατη. Μια αρχή      την ιδιωτική καθημερινότητα, όπως οι
και έλλειψης διοικητικού ελέγχου, όπως                               όμως μπορεί να γίνει σε περιορισμένη      υπολογιστές και τα έξυπνα τηλέφωνα.
στην Ελλάδα. Το πρότυπο που ακολου-                                κλίμακα, συνοδευόμενη από ένα πλατύ
θούν οι χώρες αυτές είναι το ίδιο περί-                              κίνημα καταπολέμησης της παρανομίας       Ο καθηγητής Ροσσέτος Φακιολάς είναι
που με εκείνο μιας σοβαρής εταιρείας,                               που προκαλεί έναν από τους κύριους       απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ (1956), του Πανεπι-
δημόσιας ή ιδιωτικής: Πριν ξεκινήσει,                               παράγοντες των καταστροφών, όπως        στημίου της Γλασκώβης (B.Litt.1959) και της
έχει καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο σκο-                               ήδη αναφέρθηκε.                 Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (Ph.D.
πού και πόρων, εργασίες που θα δοθούν                                                       1961). Εργάστηκε στο Κέντρο Σοβιετικών
σε έμπειρο outsourcing και νομιμότητα                                Πρόκειται για την εκτέλεση ενός πλή-     Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγ-
σε κάθε επί μέρους εργασία. Υπεύθυνοι                               ρους αρχιτεκτονικού σχεδίου σε ορι-       χαμ (1962-64), δίδαξε Συγκριτική Οικονομι-
σε κάθε τμήμα παρακολουθούν τις λε-                                σμένες παραθεριστικές περιοχές, όπου      κή στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (1964-66)
πτομέρειες και την γενική πρόοδο. Κατά                               μεγάλο μέρος των κατοίκων αντιλαμ-       και απασχολήθηκε ως ερευνητής στο ΚΕΠΕ
αντίστοιχο τρόπο πετάει και ένα αερο-                               βάνεται τους κινδύνους και δέχεται να      από το 1966 έως το 1968, οπότε απολύθηκε
πλάνο. Δεκάδες άτομα διαφόρων ειδικο-                               αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο ιδιότυπος       και επανήλθε το 1974. Το 1978-79 μετέβη
τήτων εργάζονται με ακριβείς οδηγίες για                              αυτός συνεταιρισμός θα περιλαμβάνει       στο Πανεπιστήμιο Harvard της Βοστόνης
τα καθήκοντά τους. Ελέγχονται συνεχώς                               μόνο κατοίκους με νόμιμες κατοικίες και     των ΗΠΑ ως επίτιμος ερευνητής και στις αρ-
για την (με πολύ πλατιά έννοια, νομική                               εκείνους που επιθυμούν να νομιμοποι-      χές του 1981 εξελέγη καθηγητής της Οικο-
                                                  ήσουν αμέσως το ή τα αυθαίρετά τους       νομικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
                                                  ή να τα κατεδαφίσουν, με όρους του
                                                  συνεταιρισμού, που μπορεί να είναι και
                                                  λιγότερο επιβλαβείς από ένα κρατικό
                                                  διάταγμα. Προέχουν επίσης οι απαραίτη-
                                                  τες ρυθμίσεις ανεμπόδιστης πρόσβασης
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10