Page 2 - FTERA_179
P. 2

Ταυτότητα - Το σημείωμα της έκδοσης

                                   Νόμος 4611/17 Μαΐου 2019, άρθρο 19 - Ο Νόμος αυτός διορθώνει την μεγάλη αδικία
                                     των συντάξεων χηρείας του Ν.4387/2016 γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου

                  ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ        Οι πιέσεις των συνταξιουχικών συλλόγων      αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3)
                                   για το μέγα αυτό ζήτημα δικαιώθηκαν έστω     ετών».
                         ΤΕΥΧΟΣ 179     και προεκλογικά. Πολύ συνοπτικά: οι συντά-  4.	Στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου
                      ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019    ξεις θα είναι αυξημένες λόγω της αύξησης     Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του
                                   του ποσοστού αναπλήρωσης από το 50%       ν. 4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό πενήντα
                         ΤΙΜΗ: 0,001     στο 70% για τους επιζώντες συζύγους, που     τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις
                       ΚΩΔΙΚΟΣ: 012320     λαµβάνουν σύνταξη χηρείας µε το καθεστώς     λέξεις «ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό
                                   του νόµου Κατρούγκαλου (για θανάτους       (70%)».
                         ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ     από 13 Μαΐου του 2016 και µετά).       5.	Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του
                   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ     Παράλληλα η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη      άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθί-
                                   καθώς το νέο ποσοστό θα υπολογιστεί επί     σταται ως εξής: «β) Μετά την πάροδο της
                     ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    της παλιάς σύνταξης του θανόντος και όχι επί   τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπα-
                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ     της επανυπολογισµένης µε βάση τον νόµο      σχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποια-
                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Σ Ε.Α.Π.Α.Ε.)  Κατρούγκαλου.                  δήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως
                                   Η διάταξη για τους χήρες/χήρους ισχύει από    της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή
                  Αριθμός Απόφασης Πρωτοδικείου   την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 όταν δημοσι-     αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό
                           2284/76     εύτηκε σε ΦΕΚ. Συνεπώς, η αύξηση ξεκινάει    (50%) της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί
                                   να µετράει από τη σύνταξη Ιουνίου, η οποία    να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των
                    Κακλαμάνου 18, Ν. Κόσμος   πληρώθηκε στα τέλη Μαΐου. Ήδη, δηλαδή,      περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της υποπαρα-
                     1ος όροφος, Τ.Κ. 117 45   «τρέχουν» δύο μηνιάτικα αναδρομικά.       γράφου Β΄ της παραγράφου 4.».
                                                          6.	Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν.
                  Τηλ.: 210 9218885, 210 9218638  Ν.4611/17-5-2019                 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
                        Fax: 210 9228333    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄                   «Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης,
                        www.sae.org.gr    ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟ-         όπως προκύπτει από τον υπολογισμό
                                   ΣΙΟΥ                       του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι με-
                      e-mail: info@sae.org.gr                           γαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την
                                   Άρθρο 19                     12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά
                          ΕΚΔΟΤΗΣ      Σύνταξη λόγω θανάτου               της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ     1.	Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου,     4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως
                      Πρόεδρος Συνδέσμου                             άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης,
                     Συνταξιούχων Ε.Α.Π.Α.Ε.    δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υπο-     όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του
                                     παραγράφου Α΄ της παραγράφου 1 του      σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο
                     ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) κα-    του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016
                      ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου     ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου
                                     συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλ-     Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί
                    ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      λονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρ-    του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.».
                     ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ        τητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά  7.	Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται,
                                     την παρέλευση τριετίας.            από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
                  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ     2.	Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Β΄     μου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδό-
                     ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΚΑΜΠΥΛΗ»       της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.     τησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή
                     Αντιγόνης 60 & Λένορμαν,    4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Εί-   του ν. 4387/2016.
                        104 42 Κολωνός      ναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
                       Τηλ.: 210 5156820     24ο έτος της ηλικίας τους».                           Γιώργος Σταύρου
                        Fax: 210 5156811    3.	Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του
                                     ν. 4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών»
                      Τα ενυπόγραφα άρθρα
                    δεν εκφράζουν απαραίτητα                ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 180
                     τις θέσεις του Διοικητικού
                     Συμβουλίου, του Εκδότη   Το τεύχος αυτό ταχυδρομήθηκε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Υλη για το επόμενο τεύχος
                   και της Συντακτικής Επιτροπής. θα γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
                     Φωτογραφίες και κείμενα   Τα άρθρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 400 λέξεων για να γίνονται δεκτά. Άρ-
                                   θρα κομματικά και κείμενα για θανόντες συναδέλφους δεν γίνονται δεκτά.
                       δεν επιστρέφονται.
Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 179 | 2                    Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΑΠΑΕ

                                   	 ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 Σταύρου Γεώργιος
                                   	 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	 Κουντουριώτης Στυλιανός
                                   	 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	 Κατσιούλα Βαλίνα
                                   	 ΤΑΜΙΑΣ	 Κορνιλάκης Χαρίλαος
                                   	 ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	 Βενέτης Γεώργιος
                                   	 ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	 Τσιμιδόπουλος Μιχάλης
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Παπαδημητρίου Ελένη
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Πολιτοπούλου Σοφία
                                   	 ΜΕΛΟΣ	 Σπυρόπουλος Ανδρέας
   1   2   3   4   5   6   7