Page 3 - FTERA_179
P. 3

Η ματιά του Προέδρου

Και μετά τις εθνικές εκλογές τι;

                                          Άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ.,
                                                Γεωργίου Σταύρου

Πολλά τα ανοικτά μέτωπα που       Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
     αφήνει η πρόωρη προσφυγή
     στις κάλπες από τον Πρωθυ-   λόγια, αλλά δεν έκανε το ίδιο και για   κανείς από την νέα οποιαδήποτε       Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 179 | 3
πουργό της χώρας για εργαζομένους    τους συνταξιούχους του ΙΚΑ.        κυβέρνηση που θα προκύψει σε
και συνταξιούχους. Είναι προφανές, ότι                       λίγες ημέρες; Το βέβαιο είναι ότι δεν
αυτό εντάσσεται στην εκλογική στρατη-   Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 95      πρόκειται να αλλάξει δραματικά η κατά-
γική της απερχόμενης κυβέρνησης, με   του Συντάγματος η Διοίκηση είναι      σταση. Ίσως να είναι και χειρότερη και
το να μεταφέρει τα προβλήματα στην   υποχρεωμένη να συμμορφώνεται        θα είναι με βεβαιότητα απείρως χειρό-
επόμενη και να αποφεύγει έτσι το εκλο- με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δι-     τερη, εάν δεν δοθεί λύση στα ζητήματα
γικό κόστος της ρύθμισης καίριων ζη-  καστηρίου διαφορετικά υπόκειται      που ανέλυσα παραπάνω, δηλαδή, την
τημάτων κατά τρόπο βλαπτικό για τους  σε κυρώσεις (θα μου πείτε τέτοια ώρα    οριστική κατάργηση της προσωπικής
πολίτες.                τέτοια λόγια). Στη προκειμένη περίπτω-   διαφοράς και την εφαρμογή των δικα-
                    ση, όχι μόνο δεν έχουν καταβληθεί τα    στικών αποφάσεων για τους νόμους
 Έτσι, για παράδειγμα, ερμηνεύεται   αναδρομικά ποσά, αλλά ούτε και οι     4051 και 4093. Είναι τα κλειδιά της
η για 6 μήνες αδυναμία του πολίτη να  συντάξεις έχουν επανέλθει στα επίπεδα   αξιοπρεπούς διαβίωσης του κάθε
ενημερωθεί από το site του ΕΦΚΑ και   της 1-1-2012, όπως επιτάσσει η απόφα-   συνταξιούχου.
να τυπώσει το Ενημερωτικό Σημείωμα   ση του Δικαστηρίου. Είναι ευνόητο, ότι
Πληρωμής της σύνταξής του. Ο ΕΦΚΑ,   εάν είχε υπάρξει άμεση συμμόρφωση      Πέραν αυτών το εργατικό και συντα-
μάλιστα, εξέδωσε το υπ. αριθμόν     με την απόφαση του ΣτΕ, σήμερα δεν     ξιουχικό κίνημα οφείλει να αγωνιστεί
Σ60/14/704781 Γενικό Έγγραφο      θα μιλούσε κανείς για αναδρομικά.     για ένα βιώσιμο και ανθρώπινο Ασφα-
στις 7/6/2019, στο οποίο αναφέρει ότι                       λιστικό Σύστημα με διασφαλισμένη την
«η αξίωση των συνταξιούχων δεν πα-    Το ερώτημα μου είναι το εξής. Εντάξει  κρατική επιχορήγηση και το οποίο θα
ράγει επιτακτική υποχρέωση να εκδώ-   η σημερινή κυβέρνηση περιφρόνησε ή     παράγει αξιοπρεπείς συντάξεις, αλλά
σει διοικητική πράξη για τον επαναυπο- παραμύθιασε αν θέλετε τον συνταξιού-    και ένα ανθρώπινο Κρατικό Σύστημα
λογισμό των συντάξεων»!!. Ο στόχος   χο. Μια άλλη νέα κυβέρνηση προϊόν     Υγείας που θα είναι αποκούμπι για τον
αναμφισβήτητα είναι να μη γνω-     άλλου συγκεκριμένου κόμματος θα σε-    πολίτη και όχι κανάλι διοχέτευσης προς
ρίζει ο συνταξιούχος όταν πάει να    βαστεί τις αποφάσεις του Δικαστηρίου    τον ιδιώτη.
ψηφίσει στις 7 Ιουλίου το ποσό της   ή θα μετρήσει το γεγονός ότι οι Νόμοι
προσωπικής διαφοράς που του έχει    αυτοί είναι δικά τους δημιουργήματα     Η ιστορία δείχνει ότι μόνο με
προκύψει, έπειτα από τον επαναυπολο-  ψηφισμένα από αυτούς το 2012;       αγώνες έρχονται οι κατακτήσεις
γισμό της σύνταξής του και η οποία θα                       και διασφαλίζονται τα δικαιώματα
του προκαλούσε πιθανότατα νευρικό     Επισημαίνω ότι για ένα συνταξιούχο    των εργαζομένων και συνταξιού-
κλονισμό.                με σύνολο αποδοχών κύριας σύνταξης     χων της χώρας. Τελευταία παραδείγ-
                    1750 ευρώ και επικουρικής 430 ευρώ     ματα αποτελούν η αναστολή εφαρμο-
 Τι είναι, όμως, η προσωπική δια-   το 2012 τα διεκδικούμενα αναδρομικά    γής της προσωπικής διαφοράς για το
φορά με δύο λόγια; η νέα ανταπο-    ποσά των Νόμων 4051 και 4093 είναι     2019, αλλά και η με τον Ν.4611/17
δοτική σύνταξη, που προκύπτει από    340 ευρώ σε μηνιαία βάση από 1-7-     Μαΐου 2019 επίλυση του σοβαρού
τον Ν.4387/2016 (συντάξιμος μισθός Χ  2015.                   προβλήματος των συντάξεων χηρείας.
ποσοστό αναπλήρωσης: 100) + εθνική                         Δεν ήταν προεκλογική παροχή, αλλά
σύνταξη (384 ευρώ) μείον καταβαλ-     Ανέφερα ενδεικτικά δύο μόνο πε-     το αποτέλεσμα συνεχών αγώνων όλων
λόμενη σήμερα σύνταξη (πληρωτέα     ριπτώσεις περιφρόνησης του πολίτη     των συνταξιουχικών συλλόγων επί 3
+Φ.Μ.Υ).                από την κρατική διοίκηση και έλλειψης   χρόνια, από την ημέρα εφαρμογής του
                    σεβαστού προς τους θεσμούς (Δικαστή-    Ν4387/2016.
 Ας πάμε, όμως, λίγο πίσω να θυ-    ρια)και το Σύνταγμα, οι οποίες ταυτό-
μηθούμε τι έγινε το 2012 όταν εί-    χρονα δείχνουν και έλλειμμα δημοκρα-                 Καλό καλοκαίρι
χαμε στην εξουσία άλλη κυβέρνη-     τίας στην χώρα μας.
ση, η οποία ψήφισε δύο νόμους (4051
και 4093/2012),οι οποίοι κατεδάφισαν   Τι μπορεί, όμως, να αναμένει
στην κυριολεξία τις συντάξεις. Περικό-
πηκαν, μεταξύ των άλλων, και τα 800
ευρώ που αντιστοιχούσαν στα δώρα
και το επίδομα αδείας.

 Το 2015 οι νόμοι αυτοί κηρύσσονται
αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ για τους
συνταξιούχους του ΙΚΑ, αλλά και για τα
ειδικά μισθολόγια. Η απερχόμενη κυ-
βέρνηση, έπειτα από μεγάλη καθυστέ-
ρηση, εφαρμόζει τελικά τέλη του 2018
την απόφαση αυτή για τα ειδικά μισθο-
   1   2   3   4   5   6   7   8