Page 6 - FTERA_179
P. 6

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων

                  Διακοπές                                       Γράφει η Βαλίνα Κατσιούλα
                  στην πόλη                                          Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 179 | 6 Ηκαλοκαιρινή περίοδος ήρθε. Περί-     αρχαρίους. Ξεκινάμε από το αναψυκτήριο               trabantos / Shutterstock.com
                      οδος ανεμελιάς και διασκέδασης.  του Δήμου Καισαριανής και πηγαίνουμε
                      Αρκετοί βρίσκονται εκτός πόλεως, όπου βλέπουμε το έδαφος πατημένο.     παραδοσιακές βόλτες που μπορούμε να
                  στα εξοχικά τους ή στον τόπο καταγωγής                        πραγματοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη
                  τους. Ίσως έχουν μαζί τους και τα εγγό-   Τα Θερινά Σινεμά είναι από τις λίγες   είναι αυτή στη γραφική Άνω Πόλη.
                  νια τους, τα παιδιά τους ή ακόμα και φί- δραστηριότητες που έχουν μείνει να θυ-
                  λους καλούς για να περάσουν όλοι μαζί   μίζουν την παλιά Αθήνα. Κλασσικά ή      Τα Θερινά Σινεμά της πόλης μπορούν
                  ευχάριστες καλοκαιρινές στιγμές. Όμως   σύγχρονα έργα, ασπρόμαυρα ή έγχρω-     να προσφέρουν την δροσιά μαζί με την
                  παραμένουν στην πόλη και αυτοί που    μα, δραματικά ή κωμωδίες δεν έχει κα-   προβολή μιας ταινίας. Όμως στη Θεσσα-
                  για διάφορους λόγους δεν μπορούν να    μία σημασία. Σημασία έχει η αίσθηση,    λονίκη υπάρχει και το «Σινεμά με θέα»
                  απομακρυνθούν από αυτή.          η ατμόσφαιρα, ο χώρος. Καλοκαιρινές    του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που
                                       νύχτες, πρασινάδα, δροσιά, καθίσματα    πραγματοποιείτε στο Μέγαρο Μουσικής
                    Στη πόλη το καλοκαίρι, παρά την αυ-  με τραπεζάκι για αναψυκτικό ή μπύρα με   Θεσσαλονίκης – οροφή του κτιρίου Μ2
                  ξημένη ζέστη λόγω της ασφάλτου και    κάτι αλμυρό. Ότι χρειάζεται για …απρό-   με οικονομικό εισιτήριο και από 10/6-
                  του τσιμέντου, μπορούμε να περάσου-    σκοπτη παρακολούθηση. Στο κέντρο της    18/7 και από 26/8 μέχρι και 19/9.
                  με υπέροχα, αρκεί να υπάρχει διάθεση   πόλης εξακολουθούν να υπάρχουν το
                  να ακολουθήσουμε τους καλοκαιρινούς    σινέ Θησείο στον πεζόδρομο της Αποστό-    Οι θεατρικές παραστάσεις που γίνονται
                  προορισμούς που μας προσφέρει. Όσο    λου Παύλου και το σινέ Δεξαμενή στην    στα θερινά θέατρα της πόλης, μπορούν
                  λιγότεροι τόσο το καλύτερο!!! Ευκαιρία  ομώνυμη πλατεία του Κολωνακίου. Φυ-    να σας ανταμείψουν αν επιλέξετε κάποιες
                  να γνωρίσουμε την πόλη μας λίγο κα-    σικά σε όλους σχεδόν του Δήμους υπάρ-   από αυτές.
                  λύτερα από ότι μέχρι σήμερα, μιας και   χουν Θερινά Σινεμά καθώς και Δημοτικά
                  υπάρχει πολύ λιγότερα κίνηση στους    Θερινά Σινεμά. Η επίσκεψη τους θα μας    Έχουμε μια δυνατότητα εντελώς καλο-
                  δρόμους και μπορούμε να απολαύσουμε    προσφέρει δροσιά αλλά θα απολαύσου-    καιρινή και αυτή είναι τα καραβάκια του
                  τον καφέ μας, το ποτό μας και το φαγη-  με και μια ταινία.             Θερμαϊκού που εκτελούν δρομολόγια
                  τό μας χωρίς να περιμένουμε να αδειάσει                       από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονί-
                  κάποιο τραπέζι.               Στην πόλη μας υπάρχουν αρκετά θερι-   κης, τον Λευκό Πύργο, την Περαία και
                                       νά θέατρα όπου πραγματοποιούνται θεα-   τους Νέους Επιβάτες, ενώ κάποια δρο-
                    Στην Αθήνα, μπορούμε να κάνουμε    τρικές παραστάσεις και μουσικές βραδιές.  μολόγια φτάνουν μέχρι την Αγία Τριά-
                  μια όμορφη βόλτα με αφετηρία το Μο-    Σίγουρα κάποιες από αυτές θα είναι της   δα. Τα δρομολόγια ξεκινούν από την Α’
                  ναστηράκι, να περιηγηθούμε στου Ψυρ-   επιλογής μας, ώστε να την παρακολου-    προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονί-
                  ρή, στην Πλάκα, στα Αναφιώτικα, στην   θήσουμε. Φέτος για πρώτη φορά για τους   κης και μετά από μια στάση στον Λευκό
                  Διονυσίου Αεροπαγίτου, να δούμε τους   συναδέλφους του θα μείνουν στη πόλη ο   Πύργο, συνεχίζουν για τις ακτές του Δ.
                  Αέρηδες, την Καπνικαρέα, τη Ρωμαϊκή    Σύνδεσμός μας έχει προτάσεις για θεατρι-  Θερμαϊκού, καθημερινά. Έτσι εκτός από
                  Αγορά και την Στοά του Αττάλου. Μπο-   κές παραστάσεις.              την βόλτα μας μπορούμε να κάνουμε και
                  ρούμε να περπατήσουμε στον Λόφο του                         το μπάνιο μας. Φυσικά μην ξεχνάμε και
                  Φιλοπάππου και την Πνύκα αλλά για      Μπορεί να ακουστεί παράδοξο αλλά     την ημερήσια απόδραση προς τη Χαλκι-
                  περισσότερη δροσιά μπορούμε να επι-    στην Αττική υπάρχουν ακόμα παραλίες    δική και τις παραλίες στους πρόποδες του
                  σκεφτούμε τον Εθνικό Κήπο, το Άλσος    με καθαρά νερά, ήσυχες, χωρίς πολλές    Ολύμπου. Ακόμα και ο Όλυμπος θα είναι
                  Παγκρατίου, το Πάρκο Ελευθερίας, Άλ-   ρακέτες και με αρκετό χώρο για να βά-   μια δροσερή απόδραση.
                  σος Προμπονά, Πάρκο Φιλαδελφείας,     λουμε την πετσέτα και την ομπρέλα μας.
                  Πάρκο Τρίτση, Άλσος Περιστερίου και    Φυσικά υπάρχουν και οι οργανωμένες      Αυτές είναι κάποιες προτάσεις για μας
                  άλλα όπου ο κάθε Δήμος θα έχει και κά-  παραλίες αλλά έχουν κάποιο κόστος.     που θα μείνουμε την πόλη μας. Σε όλη
                  ποιες εκδηλώσεις                                   την Ελλάδα, λόγω του υπέροχου καιρού
                                        Υπάρχουν όμως και οι ημερήσιες απο-   που έχουμε, υπάρχουν δράσεις και δρα-
                    O Υμηττός είναι μια ανάσα από το κέ-  δράσεις με αφετηρία την Αθήνα και προ-   στηριότητες που μπορούμε να κάνουμε,
                  ντρο της Αθήνας και γεμάτος μονοπάτια   ορισμούς την Χαλκίδα, το Λουτράκι, το   ώστε να περάσουμε όμορφα και ευχάρι-
                  χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ακόμα και για  Αλεποχώρι, το Ξυλόκαστρο, το Ναύπλιο,   στα. Πιστεύω ότι σημασία έχει να είμαστε
                                       την Αίγινα, το Αγκίστρι. Έτσι θα έχουμε  καλά εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι και
                                       την αίσθηση ότι κάπου πήγαμε και απο-   ότι μπορούμε να περνάμε καλά όπου και
                                       λαύσαμε την θάλασσα εκτός Αττικής.     αν βρισκόμαστε.

                                        Στην Θεσσαλονίκη οι επιλογές είναι
                                       ανάλογες. Η πιο χαλαρωτική και ρομα-
                                       ντική βόλτα στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή
                                       κατά μήκος της Νέας Παραλίας. Τα Λαδά-
                                       δικα είναι ένα από τα πιο γοητευτικά κομ-
                                       μάτια της Θεσσαλονίκης. Μια από τις πιο
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11