Page 3 - FTERA_197
P. 3

Η στήλη της Προέδρου


     Τέσσερις μήνες δράσεις     Άρθρο της Προέδρου του Δ.Σ., Κατσιούλα Βαλίνας

        ο καλοκαίρι είναι μια εποχή που σε όλους μας  γινόμαστε θύματα διαφόρων επιτηδείων που στόχο
        δημιουργεί προσμονή και χαρά. Βρισκόμαστε   έχουν μόνο την εκμετάλλευση των συνταξιούχων, είτε
     Τήδη στα μέσα ενός περίεργου καλοκαιριού. Αν   για το προσωπικό όφελος, είτε για την προσωπική τους
     και πολλοί από εμάς βρίσκονται σε διακοπές μαζί με  ανάδειξη, είτε για την ικανοποίηση των προσωπικών
     φίλους και αγαπημένα πρόσωπα , υπάρχουν και αυτοί  τους φιλοδοξιών. Εμείς λογοδοτούμε ως Δ.Σ. μόνο σε
     που οργανώνουν τις διακοπές τους με γνώμονα τις   σας και εσείς έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να
     οικονομικές τους δυνατότητες. Τα προβλήματα που   κρίνετε τις ενέργειες μας.
     εξακολουθούν να υπάρχουν, ο πόλεμος δίπλα μας , η   Το ότι ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με τα συνταξι-
     επιθετικότητα του γείτονα , η ακρίβεια, ο κορονοϊός, ο  οδοτικά δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε σε δεύτερη μοί-
     πολιτικός αναβρασμός λόγω των πιθανόν εκλογών, η   ρα τις υπόλοιπες δραστηριότητες του συλλόγου
     κοινωνική ένταση που βλέπουμε συχνά τελευταία συνι-
     στούν αυτό το περίεργο καλοκαίρι.           Από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να προγραμματί-
                                σουμε τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας. Ελπίζουμε
      Ο Σύλλογος μετά την συγκρότηση σε σώμα του     ότι δεν θα υπάρχουν κοινωνικές, γεωπολιτικές ή υγειο-
     νέου Δ.Σ., στο δύσκολο αυτό πλαίσιο με επιμονή, προ- νομικές εξελίξεις, όπως ακριβώς έγινε τα προηγούμενα
     σπάθεια, τεκμηριωμένα στοιχεία από πολύ δουλειά   δύο χρόνια, που εμπόδιζαν τον προγραμματισμό μας.
     που έκανε, κατόρθωσε να αποδείξει στο e-ΕΦΚΑ τα   Άλλωστε η συμμετοχή σας στις δραστηριότητες που
     λάθη που έχουν γίνει στις συντάξεις όλων μας από  έγιναν την άνοιξη, παρόλο τα μέτρα του κορονοϊού,
     την εφαρμογή του νόμου 4387/16. Ο e-ΕΦΚΑ αναγνω-   έδειξε πόσο ανάγκη για επικοινωνία έχουμε και πόσο
     ρίζοντας το δίκαιο αίτημα μας, αποδέχτηκε τα λάθη του  επιθυμητές είναι από όλους μας οι δραστηριότητες του
     και ήρθε σε συνεννόηση μαζί μας ώστε να υπάρξει μια  συλλόγου. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων και άλλων δρα-
     διαδικασία αποκατάστασης. Η διάρκεια των διαπραγ-  στηριοτήτων από Οκτώβριο και μετά, όπως γίνεται πά-
     ματεύσεων και διαβουλεύσεων με το e-ΕΦΚΑ κράτησε   ντα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο επόμενο τεύχος
     3,5 μήνες. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε κάνει  που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.
     καμία ανακοίνωση προς τα μέλη μας γιατί δεν θέλαμε
     να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες αλλά να τους κοι- Μέχρι τότε θα περιμένουμε τις προτάσεις και τις
     νοποιήσουμε το θετικό αποτέλεσμα όπως κάναμε με   ιδέες σας ώστε ο σχεδιασμό μας να καλύπτει τις απαι-
     την ανακοίνωσή μας στις 3/6/2022, με την οποία ξεκί- τήσεις σας. Εύχομαι από καρδιάς καλό καλοκαίρι σε
     νησε και η διαδικασία για την επανεξέταση της υλοποί- όλους και με το καλό να ανταμώσουμε όλοι μαζί υγιής
     ησης του νόμου 4387/16.               και ανανεωμένοι τον Σεπτέμβρη.
      Με την Ανακοίνωση – ενημέρωση που στείλαμε σε
     όλα τα μέλη μας, τους καταστήσαμε κοινωνούς των            Λογαριασμοί
     ενεργειών μας. Πήραν όλοι στα χέρια τους την αίτηση
     που μετά την συμπλήρωση της και μαζί με τη απόφαση
     συνταξιοδότησης της κύριας σύνταξης, είχαν την ευ-
     θύνη να μας την αποστείλουν ώστε εμείς να την δια-
     βιβάσουμε στον e-ΕΦΚΑ. Τώρα περιμένουμε αυτός με
     την σειρά του, σταδιακά να τις εξετάσει και να κάνει τις
     διορθώσεις.

      Με αυτή μας την στάση αποδεικνύουμε στα μέλη
     μας, ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι η σωστή ενημέ-
     ρωση των συναδέλφων, χωρίς τυμπανοκρουσίες και
     μεγάλες υποσχέσεις. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε
     υπεύθυνα για τα θέματα των συντάξεων μας, ώστε               Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
     όλοι να μπορούμε να ενεργούμε με σύνεση, χωρίς να

                                 Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8