Page 5 - FTERA_197
P. 5

Άρθρα - Απόψεις      «Το Συμβούλιο της Επικρατείας και

      οι αποφάσεις του»


                                 Άρθρο του Τάκη Παπαδημητρίου,
      «Η κυβερνητική τακτική»                   Δικηγόρου, πρώην νομικού
                                      συμβούλου της ΟΣΠΑ


       νωστό ήταν κάποτε ότι οι αποφάσεις του ανώτα-   Μόνο αν έχουν ασκηθεί αγωγές μέχρι 31 Ιουλίου του
       του της Δικαιοσύνης Δικαστηρίου, του Συμβουλίου  2020, όπως ορίζουν οι Διατάξεις του νόμου της Κυβέρ-
     Γτης Επικρατείας, είχαν τουλάχιστον δέκα χρόνων    νησης 4714 / 2020 – που κρίθηκαν συνταγματικές ανα-
     ισχύ ως προς τα θέματα που διελάμβαναν και έκριναν. τρέποντας όλες τις παραπάνω – και μόνο αν οι αγωγές
      Αυτό κάποτε! Τώρα το αντίθετο!           αυτές κριθούν αμετάκλητα βάσιμες και αποδεκτές από
      Οι αποφάσεις του – αποφάσεις της Ολομέλειάς του –  τα Δικαστήρια, μετά από πέντε και πλέον χρόνια δηλαδή,
     το αντίθετο πορεύονται.               θα μπορεί να ικανοποιηθούν.
      Μακρύς ο χρόνος και πολύ σκέψη ανάμεσα στη συζή-   Αυτά ορίζουν οι νέες αποφάσεις, που ασφαλώς μπο-
     τηση και την έκδοση της απόφασης.          ρεί, στο μακρύ, χρονικά, μεσοδιάστημα, να ανατραπούν
      Κανόνας σχεδόν η ανατροπή των αποφάσεών του στα   με νέο νόμο ή με νέες αποφάσεις και με το σύνηθες σκε-
     ίδια ακριβώς ζητήματα που το ίδιο, όχι πολύ πριν, είχε  πτικό, ότι δεν θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος στην
     κρίνει.                       κοινωνική ασφάλιση, ότι η νέα ανατροπή αποβλέπει στην
      Με τις αποφάσεις 1403 – 7 / 2022 η «ιστορία» επανα- εξισορρόπηση των συμφερόντων των συνταξιούχων
     λαμβάνεται, σχεδόν αυτούσια.             και του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, ότι τηρεί-
      Όχι πολύ μακρυά το 2015, με τις αποφάσεις της Ολο- ται η ισορροπία μεταξύ της προσβολής της περιουσίας
     μέλειάς του 2287 – 2288, κρίθηκε η αντισυνταγματικό- των συνταξιούχων και του δημοσίου συμφέροντος και
     τητα των νόμων 4051 και 4093 του 2012 και η περικοπή  ότι δεν υπάρχει αντίθεση προς συγκεκριμένες Συνταγ-
     δώρων και επιδομάτων από το έτος αυτό.        ματικές Διατάξεις.
      Πολύ σύντομα όμως ήλθε η ανατροπή τους.       Αυτά ορίζουν οι νέες αποφάσεις.
      Οι αποφάσεις 1890 – 1891 του 2019 – της Ολομέλειας  Και οι συνταξιούχοι, οι πραγματικοί αχθοφόροι των
     επίσης – ανατρέποντας τις δικές της, πιο πάνω, αποφά- βαρών, μη έχοντας άλλο τι, θα συνεχίσουν να πορεύο-
     σεις, περιόρισε στο εντεκάμηνο τις νόμιμες απαιτήσεις  νται το δρόμο της περιθωριοποίησης και του περιορι-
     τους για τις ίδιες αντισυνταγματικές περικοπές τους. σμού των αναγκών της ζωής τους.
      Μόνο όμως για το, από 11.05.2015 μέχρι 10.05.2016,  Ασφαλώς δεν λησμονούν.
     χρονικό διάστημα.                   Ασφαλώς θα θυμούνται όσα ανώτατο στέλεχος της
      Οι φωνές της μειοψηφίας των δικαστών ότι οι συγκε- Κυβέρνησης επανέλαβε:
     κριμένες περικοπές είναι αντίθετες σε συγκεκριμένες  Για την καταβολή και στους ελάχιστους των συνταξι-
     Συνταγματικές Διατάξεις, ασφαλώς δεν ακούγονται.   ούχων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, θα απαιτηθούν
      Και τώρα:                      αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Αξίζει να σημειωθεί
      Δεκαεπτά και πλέον μήνες, μετά τη συζήτηση στην  ότι οι ελάχιστες αγωγές που ασκήθηκαν – κατά το μεγα-
     Ολομέλεια επίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι  λύτερό τους αριθμό – δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί στο
     νέες αποφάσεις 1403-7, με νέα κρίση.         Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
      Οι αποφάσεις του 2015 περιορίσθηκαν με τις αποφά-  Αντοχή και Υπομονή συνιστά στους ολίγους που προ-
     σεις του 2019 και οι τελευταίες με τις πρόσφατες, τις  σέφυγαν στα Δικαστήρια, το ανώτατο στέλεχος σε βά-
     τωρινές.                       θος χρόνου απροσδιόριστου
                                Μόνο πως η αξιοπιστία έχει χαθεί και οι ανάγκες, οι
                                βασικές ανάγκες, δεν αντέχουν, δεν έχουν υπομονή.
                                Και αφορούν συνταξιούχους με ελάχιστα – τα μονα-
                                δικά των συντάξεών τους – έσοδα και πολλές, για πολ-
                                λούς λόγους, ανάγκες.
                                Και όλα αυτά σε ευθεία αντίθεση και αντίφαση προς
                                όσα, λίγο πριν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – ο κατ’
                                εξοχήν εκφραστής της Κυβερνητικής Πολιτικής – διεμή-
                                νυσε δημόσια, αποτρέποντας τις δικαστικές προσφυγές
                                «Μη προσφεύγετε στα Δικαστήρια. Το πρόβλημα θα
                                λυθεί με νομοθετική ρύθμιση»
                                Που βρίσκεται η αλήθεια;

                                 Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022 | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10