Page 7 - FTERA_197
P. 7

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


     Ο συνταξιούχος…

     σήμερα…!!!
     Γράφει ο Γιώργος Βενέτης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

       ο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την υλοποί- Ο πολιτικός κόσμος της χώρας προκειμένου να πείσει την
       ηση του νόμου 4387/16 ήταν η κατάργηση της γνωστής  κοινωνία και κυρίως τους ψηφοφόρους μέχρι 40 ετών να ψη-
     Τσε όλους μας «Απόφασης Διευθυντή» για την απονομή  φίσουν το δικό του κόμμα ο καθένας και προκειμένου να τους
     της σύνταξής μας. Σε αυτήν την απόφαση είχε αποτυπωθεί  δημιουργήσει ενοχές, έχει επιλέξει ως κορυφαία θέματα το
     όλος ο εργασιακός μας βίος, με τα ένσημα και τα ποσά βά- περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, για τα οποία τάχα ευθύ-
     σει των οποίων μας απονεμήθηκε η σύνταξή μας. Κατανοητή  νεται η κοινωνία. Για αυτό τον λόγο, επιλέγουν να εφαρμόζουν
     η απόφαση και μάλιστα υπήρχε και η δυνατότητα ένστασης  επιδοματική πολιτική και αδιαφορούν ή δεν απαντούν στα
     από μέρος του συνταξιούχου αν πίστευε ότι υπήρχε λάθος, το  πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δεν έχουν ολοκληρω-
     οποίο μάλιστα αναγνωριζόταν από τον ασφαλιστικό φορέα,  μένες προτάσεις που να μπορούν να υλοποιηθούν για την ανά-
     χωρίς μεσάζοντες. Ο νόμος 4387/2016 μας την κατάργησε, χω- πτυξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής αλλά και
     ρίς να μας την αντικαταστήσουν με νέα, η οποία να αναφέρει  γενικά του πρωτογενούς τομέα, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα
     τα αντίστοιχα με την πρώτη, ώστε να κατανοήσουμε το νέο  για την επιβίωση της.
     διαμορφωμένο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.     Ασχολούνται μόνο με τον τουρισμό. Δεν υποστηρίζω ότι θα
      Το πρώτο τρίμηνο των καθηκόντων του νέου Διοικητικού  πρέπει να τον παραγκωνίσουμε, αλλά όχι και να τον αναγάγου-
     Συμβουλίου, προσπαθήσαμε να τεκμηριώσουμε αυτό που πι- με σε κύρια πηγή εσόδων της χώρας, την στιγμή που υπάρχουν
     στεύαμε, δηλαδή ότι ο επανυπολογισμός του νόμου 4837/16  αρκετά περιθώρια και στους δύο αυτούς τομείς ανάπτυξης,
     δεν έγινε σωστά και αυτό έγινε αποδεκτό από τον ΕΦΚΑ. Η  δηλαδή τον γεωργικό και τον κτηνοτροφικό.
     προσπάθειά μας έφερε την αίτηση στα χέρια σας, με την υπο- Η πανδημία και ο πόλεμος που υπάρχει στις μέρες μας, κο-
     χρέωση του ΕΦΚΑ να κάνει τις διορθώσεις.       ντά στην χώρα μας, απέδειξε την γύμνια και την ανεπάρκεια
      Ο Σύλλογός μας ενεργεί χωρίς προσωπικές προβολές τυ- της χώρας μας σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Προτάσεις ου-
     μπανοκρουσίες και χωρίς να ψαρεύουμε σε θολά νερά. Είναι  σιαστικές δεν ακούμε που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στα
     ανεπίτρεπτο σωματεία, σύλλογοι ή και άτομα, να επεμβαίνουν  προβλήματα μας.
     σε άλλους συλλόγους, ασύστολά και μπορώ να πω ξεδιάντρο- Μάλιστα από τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν ακούμε και
     πα, δείχνοντας το επίπεδο τους ενάντια στον απαραίτητο σε- προτάσεις για τους συνταξιούχους. Είμαστε ξεχασμένοι από
     βασμό!. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαδικασία που προέκυψε από  όλους τους πολιτικούς αρχηγούς παρόλο που είμαστε λίγο
     την συνεργασία με τους υπεύθυνους του ΕΦΚΑ, θα προχωρή- πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι και αρκετά πολιτικο-
     σει σταδιακά, εφόσον ο δειγματοληπτικός έλεγχος έδειξε ότι  ποιημένοι, κάτι που θα πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη
     υπάρχουν λάθη στην υλοποίηση του 4387/16.      τους τα κόμματα.
      Όμως υπάρχουν συνάδελφοι συνταξιούχοι που δεν επιθυ- Στην προεκλογική περίοδο που αρχίζουμε σιγά σιγά να δι-
     μούσαν τέτοια λύση γιατί έτσι δεν επιτυγχάνουν τους προσω- ανύουμε, όπου βρείτε υποψήφιο βουλευτή, ρωτήστε τον, τι
     πικούς τους στόχους. Στρέφουν τους συνταξιούχους σε μονο- άποψη έχει αυτός και το κόμμα που στηρίζει για τους συνταξι-
     πάτια της κονόμας, τάζοντάς τους υπέρογκα ποσά, για θέματα  ούχους, αλλά και για Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν οι απόψεις και
     που έχουν λήξει από τα ανώτερα δικαστήρια. Ελπίζουμε πως  οι θέσεις του, σας ικανοποιούν έχει καλώς. Αν δεν σας ικανο-
     ούτε ένας δικός μας συνάδελφος δεν θα δεχτεί το δόλωμα  ποιούν να το θυμηθείτε την ώρα που θα πάτε στην κάλπη και
     τους και θα αναγκαστούν να στραφούν σύντομα προς άλλες  να τους το πείτε καθαρά. Στόχος μας είναι να τους πιέσουμε
     κατευθύνσεις…..                   ώστε να πάρουν θέση και για αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα
                                που μας απασχολούν.
              Eμπιστοσύνη
                                Υ.Γ. Η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ που έκανε ο Βρούτσης τον
                                Σεπ/2019 για τις συντάξεις, όταν ήταν υπουργός, ήταν πολιτι-
                                κή απόφαση της κυβέρνησης, για να την εξυπηρετήσει. Συν-
                                δικαλιστές των συνταξιούχων, τότε την είχαν κατακρίνει σαν
                                πολιτικό «τερτίπι» της κυβέρνησης. Η πιλοτική δίκη που έκα-
                                ναν οι ίδιοι συνδικαλιστές με τους νομικούς που διαθέτουν,
                                στις 15/01/2021 και ανακοινώθηκε η απόφαση στις 28/6/22, τι
                                «τερτίπι» ήταν και ποιον εξυπηρέτησε; Τους συνταξιούχους ή
                                την κυβέρνηση; Αυτή η ενέργεια ήταν από λάθος εκτίμηση ή
                                από ……………; Το καλό για αυτούς θα ήταν να παραιτηθούν για
                                να αποδείξουν σε όλους μας ότι ήταν από λάθος και όχι από
                                σκοπιμότητα. Αυτοί που προκάλεσαν την δίκη αυτή, έχουν την
                                πλήρη ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα και θα πρέπει να λο-
                                γοδοτήσουν - απολογηθούν στους συνταξιούχους. Ίδωμεν την
                 Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
                                ευαισθησία τους και την συνδικαλιστική τους συνείδηση.

                                 Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022 | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12