Page 8 - FTERA_197
P. 8

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


     Ένας λόγος... για την Ιστορία…!!


     Συντάξεις..!!                                 Γράφει


     Οικονομία..!!                         Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων Δ.Σ.
                                     η Ελένη Παπαδημητρίου,
        ίλοι και Συνάδελφοι, «H EΛΛΑΔΑ  πληθωρισμός που ροκανίζει το διαθέ- την Οικονομία να απαντά άμεσα, με αυ-
        είναι πηγή δημοκρατικών αρχών  σιμο εισόδημα και αποτελεί τον πυρή- ξήσεις που ξεπερνούν τα 8 δισ ευρώ σε
    Φαπό την αρχαιότητα και πηγή    να της Οικονομικής κρίσης, μέσα απ το  2.000.000 κατατεθειμένους λογαρια-
    έμπνευσης για τα θεμέλια της Χώρας  ενεργειακό σοκ. Με τις τιμές τροφίμων  σμούς μέσα απ την Τράπεζα Ελλάδος
    μας…!!» Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκε  να έχουν διαμορφωθεί στο 87,4% του μέ- συμπεριλαμβανομένων εκτός του «μεγά-
    η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο- σου όρου της Ε.Ε και σε κάποιες κατηγο- λου κεφαλαίου» και μικροαποταμιευτών
    σώπων των ΗΠΑ Νάνσυ ΠΕΛΟΖΙ στις 18  ρίες να ξεπερνούν και το 4,8% ακριβότε- με ποσά έως και 50.000 ευρώ. Σύμφωνα
    Μαΐου 2022 τον Έλληνα Πρωθυπουργό  ρα. Με πρωταθλητή ακρίβειας πάντα τις  πάντα με τα στοιχεία της Κομισιόν, ένα
    στον Λευκό Οίκο, ενημερώνοντας με  τηλεπικοινωνίες κατά 69,4%, του Ευρω- πακέτο διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού
    τον πλέον τιμητικό τρόπο ολόκληρο τον  παικού μέσου όρου. Ενός πληθωρισμού  και το δεύτερο υψηλότερο στην Ε.Ε.,. Κα-
    Πλανήτη. Μία επίσκεψη με υψηλό συμ- που αποκτά ονομαστική ταυτότητα,  λύπτοντας κοινωνικές ανάγκες αλλά και
    βολισμό, αναθερμαίνοντας την σχέση  μέσα από την ακρίβεια και τις διαφορε- τις διακυμάνσεις της αγοράς χωρίς τον
    των δύο χωρών και σφραγίζοντας με  τικές επιπτώσεις στον καθένα μας. Αλλά  κίνδυνο να κλείσει κάποια επιχείρηση.
    τον πλέον επίσημο τρόπο, τα δίκαια των  και μιας αξιόλογης έρευνας και μελέτης  Διατηρώντας μέχρι σήμερα, ένα ισχυ-
    εθνικών μας θέσεων. Μία σημαντική ημέ- της Τράπεζας Πειραιώς που επισημαί- ρό αποθεματικό της τάξεως των 40 δισ
    ρα, ακολουθώντας τον Πρωθυπουργό  νει αριθμητικά, ότι ο πληθωρισμός δεν  ευρώ. και αξιοποιώντας δυναμικά το πε-
    στο Κογκρέσο αλλά και μία πρωτόγνωρη  καταγράφεται μόνο μέσω της απόστα- ριβάλλον των μηδενικών επιτοκίων, με
    σελίδα στην ιστορία της Ελλάδος. Μία  σης φτωχού και πλούσιου όπως εύκολα  την αγορά εργασίας να συνεχίζει δυναμι-
    ομιλία που καθήλωσε και κέρδισε το πιο  μπορεί να πιστεύει κανείς, αλλά κυρίως  κά ενεργή και ισχυρά υποσχόμενη. Όμως
    δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότη- μέσω των καθημερινών και καταναλωτι- με την εισβολή της Ρωσίας ν' αλλάζει
    μα όλων των μελών της Γερουσίας και  κών αναγκών που διαμορφώνει ο καθέ- άρδην το κλίμα όλων των οικονομικών
    της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέσα  νας μας, σε συνάρτηση με την οικονομική  ισορροπιών και τον καλπάζοντα ευρω-
    απ τα εξαιρετικά σημεία του λόγου του,  του κατάσταση Έτσι αποδεικνύεται ότι το  παϊκό πληθωρισμό, να αφήνει τ' αποτυ-
    αναδεικνύοντας αξίες, όπως η Ισοτιμία,  ποσοστό του πληθωρισμού, αποκτά δια- πώματά του και στην ελληνική Οικονομία
    η Δημοκρατία, η Σωφροσύνη, χωρίς ετε- φορετική αξία στα ευάλωτα από τα εύ- με τα επιτόκια των ομολόγων να διαμορ-
    ροπροσδιορισμούς και με σαφή μηνύμα- πορα νοικοκυριά και καταλήγει αντιστρό- φώνονται υψηλά και την Κυβέρνηση να
    τα κατά των παραβιάσεων της γείτονα  φως ανάλογο του εισοδήματος. Άρα όσο  υποχρεούται ν' αποδείξει από την νέα
    Χώρας. Ένας δομημένος λόγος με αυτο- υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μι- χρονιά πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά
    πεποίθηση προς όλες τις κατευθύνσεις,  κρότερος είναι… δηλαδή «πέφτει» ο πλη- κυρίως να εφεύρει κάθε φορά τον «δη-
    με μια σημαντική αναφορά στα θέματα  θωρισμός. Με το Κυβερνητικό Επιτελείο  μοσιονομικό χώρο» που θα επιτρέπει με
    που μας αφορούν (παραβιάσεις κυριαρ- ν αποζητά τα κλειδιά εκείνα που θ ανοί- υπευθυνότητα να καλύψει κάθε ανάγκη
    χίας, Κύπρος, F-16) περνώντας και μέσα  ξουν τον δρόμο για αυτούς που πραγμα- του Κράτους που θα προκύψει. Και όπως
    απ την δικιά τους ματιά και σ ένα ακόμα  τικά έχουν ανάγκη και το καταφέρνουν,  έχει δηλωθεί από τον Υπουργό Οικονομι-
    υψηλότερο επίπεδο, επισημοποιώντας  κάνοντας χρήση όλων των σταθερών πα- κών κο. Χρήστο Σταϊκούρα «πρώτα βρί-
    τον ρόλο μας ως χώρα στην Οικονομία  ραγόντων που στοχευμένα οικοδομούν  σκεις τα χρήματα και μετά δίνεις..!!».
    αλλά και την γεωγραφική μας θέση, ως  την Οικονομία: α) την αύξηση της Τουρι- θα ολοκληρώσω αυτή την μικρή ανα-
    πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη  στικής δραστηριότητας με ρυθμούς που  φορά στην Οικονομία, με μία είδηση
    περιοχή. Ένας λόγος χωρίς την μιζέρια  ξεπερνούν και το ρεκόρ κρατήσεων του  που ξεδιπλώνει το δύσκολο παρελθόν
    του παρελθόντος και προσφέροντας αι- 2019 β) την αποκλιμάκωση της ανεργίας  και ταυτόχρονα καθορίζει με ασφάλεια
    σιοδοξία και δυναμισμό…. για το μέλλον  φθάνοντας στο 12,7% από το 16,8% του  και προοπτική το μέλλον. Μια κατάληξη
    της Χώρας..!!            αντίστοιχου Μαρτίου- Απριλίου του 2021,  άκρως σημαντική λόγω άρσης της ενι-
     Φίλοι και Συνάδελφοι, οι οικονομικές  στοχεύοντας σε περαιτέρω μείωση (ιδι- σχυμένης εποπτείας μέσα στον Αύγου-
    επιπτώσεις αλλά και ανατροπές αυτής  αίτερα στους νέους κάτω των 25 ετών)  στο και επιστροφή της χώρας στην κα-
    της χρονικής περιόδου καταλήγουν πλέ- γ) στις ξένες επενδύσεις που συνεχίζουν  νονικότητα. Ένας αληθινός εφιάλτης της
    ον παγκοσμίως μέσω της έκρηξης των  αλώβητες να συμβάλλουν στην εξωστρέ- περιόδου των Μνημονίων σημαδεύοντας
    τιμών στα περισσότερα είδη διατροφής  φεια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.  διαχρονικά και υποβαθμίζοντας για δέκα
    αλλά και ενέργειας, την συνεχόμενη αύ- Θεωρείται γεγονός αναμφισβήτητο,  ολόκληρα χρόνια το βιοτικό επίπεδο
    ξηση του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή  ότι το κυβερνητικό επιτελείο της χώρας  όλων μας βίαια και επιτακτικά, που ευτυ-
    Ένωση και την φθίνουσα εφοδιαστική  διέθεσε κατά την διάρκεια της πανδημί- χώς τελειώνει. Μία δοκιμασία της χώρας
    δυνατότητα της Κίνας λόγω της παρα- ας και συνεχίζει αδιάλειπτα μ' ένα τερά- με ονοματεπώνυμο, που σφράγισε χιλιά-
    τεταμένης καραντίνας, να περιχαρακώ- στιο πακέτο της τάξεως των 44 δισεκα- δες επιχειρήσεις, απέλυσε αμέτρητους
    νουν αναπόφευκτα και στην Χώρα μας  τομμυρίων ευρώ την στήριξη της αγοράς  εργαζομένους, εξαθλίωσε εκατομμύρια
    τον πληθωρισμό σε υψηλό επίπεδο. Ένας  και την ενίσχυση των εργαζομένων. Με  συνταξιούχους, επέβαλλε μέσα σε 24 

    8 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13