Page 9 - FTERA_197
P. 9

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων
      Ενέργεια


      και πρώτες ύλες
                                   Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
                                             Ταμίας Δ.Σ.


       ίναι γεγονός ότι οι χώρες που διαθέτουν ενέργεια και πρώ-
       τες ύλες είναι και παραμένουν μεγάλες δυνάμεις, όπως εί-
     Εναι η ΗΠΑ και η Ρωσία, με αποτέλεσμα την εξάρτηση των
     υπολοίπων χωρών του πλανήτη από αυτές.
      Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
     σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο ενός πολυπολικού κόσμου,
     ήταν μέχρι πρόσφατα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήπιας ισχύος.
     Όμως η ευρωπαϊκή ήπια ισχύς κατέρρευσε σε λίγες ημέρες από
     την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στον ορίζοντα διαφαί-
     νεται να διαμορφώνεται μια νέα τάξη πραγμάτων που κανείς
     δε μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες για την Ευρώπη και την
     πατρίδα μας ειδικότερα.
      Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να ισορ-
     ροπήσει την οικονομία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
     προηγούμενου χρόνου, τις πλημμύρες και τον Κορωνοίo, προ- Ας έρθουμε τώρα στα του Συλλόγου μας. Με την άριστη συ-
     έκυψε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ενέργεια μετά την έναρξη  νεργασία που έχει το σημερινό προεδρείο και τους έξι συναδέλ-
     του πολέμου έφτασε σε απρόβλεπτα ύψη με αποτέλεσμα την  φους που το απαρτίζουν χωρίς θόρυβο και τυμπανοκρουσίες,
     εκτόξευση του πληθωρισμού και των τιμών σε βασικά προϊόντα.  κατόρθωσε να πετύχει τον επαναυπολογισμό των συντάξεών
      Στην εξωτερική πολιτική η επιτυχημένη ομιλία του πρωθυ- μας με πολλή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια κατόπιν συμφω-
     πουργού στο Κογκρέσο των ΗΠΑ όπου έβαλε το θέμα της επιθε- νίας με τον ΕΦΚΑ. Αυτό γίνεται μόνο για τις αεροπορικές εται-
     τικής πολιτικής της Τουρκίας και της ρητορικής του Ερντντογάν  ρείες και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Με αυτόν
     και των υπουργών του που βασίζονται σε ψεύδη, επί τον τύπον  τον τρόπο αποτρέψαμε τους συναδέλφους από δικηγορικά γρα-
     των ήλων. Η γειτονική χώρα έχει αρχίσει και πάλι τις απειλές της  φεία και επιτήδειους που προσδοκούν ίδιο όφελος σύροντας
     κυρίως μετά από την ομιλία του πρωθυπουργού, ευτυχώς όμως  τους συναδέλφους σε δικαστήρια με αγωγές από το υστέρημά
     με τις συμμαχίες που έχουμε συνάψει και με νέους εξοπλισμούς,  τους και αμφίβολα αποτελέσματα μετά από πολλά χρόνια.
     έχουμε θωρακίσει τη χώρα μας από τις όποιες επιβουλές της  Τέλος η προσέλευση των αιτούντων συναδέλφων μέσω τα-
     Τουρκίας.                      χυδρομείου email και προσωπικής παρουσίας στο Σύλλογό μας,
      Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί αυτή την περίοδο ζούμε σε ένα  μας δίνει το κουράγιο να δρομολογήσουμε και άλλα θέματα
     παγκόσμιο τοξικό περιβάλλον και για αυτό πρέπει να είμαστε  προς επίλυση που αφορούν όλους μας και θα σας τα γνωστο-
     όλοι οι Έλληνες ενωμένοι και να υπάρχει πολιτική σταθερότητα  ποιήσουμε σύντομα.
     στη χώρα μας.                     Σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ     ώρες τ απαράδεκτα capital controls στις  ανάληψη των καθηκόντων μας στο νέο  ξιούχους που έχουν πάνω από 30 χρό-
     Τράπεζες και το χειρότερο όλων…οδήγη- ΔΣ αποφάσισε με υπευθυνότητα…… να  νια και η προσωπική τους διαφορά το
     σε συνανθρώπους μας στην απόγνωση…  σταθούμε δίπλα στον κάθε συνάδελφο  επιτρέπει αριθμητικά, θα λάβουν διπλή
     διότι δεν άντεξαν τον Κοινωνικό διασυρ- και θα συνεχίσουμε…. προς όφελος του  αύξηση με τον Ν.4670/20 του Βρούτση:
     μό. Έτσι η τελευταία έκθεση της Κομισιόν  Σωματείου μας… και για «μια νέα αρχή»  α) λόγω των επιπλέον χρόνων που προ-
     οριστικοποιεί την λυτρωτική έξοδο με  θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα καταφέ- βλέπει ο νόμος, παίρνοντας την 3η κατά
     μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη και λόγω  ραμε… μέσω του επιτυχούς αποτελέσμα- σειρά ετήσια αύξηση από τις πέντε (αρ-
     συνέπειας στην αποπληρωμή του χρέους  τος.!! Διότι στο νέο ΔΣ…. είμαστε όλοι  χής γενομένης από το 2020) και β) λόγω
     μία σοβαρή ελάφρυνση της τάξεως των  μαζί…. και όχι ο καθένας μόνος του..!! Μία  της αναπροσαρμογής όλων των Συντά-
     748 εκατ. ευρώ..          προσπάθεια χωρίς δικαστικές διαμάχες,  ξεων από 1.1.23 (ξεπάγωμα των συντάξε-
      Φίλοι και Συνάδελφοι, μετά από αρκε- εξώδικα και χρηματικές δαπάνες, που  ων) πάλι με τον νόμο του Βρούτση που
     τά χρόνια αναποτελεσματικής δράσης….  έχουν σαν αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν  θα εφαρμοστεί βάσει του πληθωρισμού
     το νέο προεδρείο και με προσωπική από  πρώτα τον σωστό επανυπολογισμό και  και του δείκτη ανάπτυξης για όλους και
     τον καθένα συνεισφορά, επέφερε το  μετά την χρηματική αποκατάσταση μι- μ ένα ποσοστό αύξησης της τάξεως του
     πρώτο θετικό αποτέλεσμα που όλοι πλέ- κρή ή μεγάλη, μετά την αχαρακτήριστη  5%. (εάν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα
     ον γνωρίζουμε, μετά τις συναντήσεις μας  για εμάς περίοδο του Ν. Κατρούγκαλου  αυτής της περιόδου).
     με την Γενική Δ/νση του ΕΦΚΑ για τους  4387/16 με τα ελλιπή και λάθος στοιχεία  Φίλοι και Συνάδελφοι εύχομαι ολόψυ-
     διορθωτικούς επανυπολογισμούς και  που κατακρεούργησαν μέχρι σήμερα τις  χα…. Καλό Καλοκαίρι με πολλή υγεία και
     την αποστολή της αίτησης στους αρμό- Συντάξεις μας. Για άλλη μια φορά θα  δύναμη… και μια καλύτερη….. επιστροφή
     διους φορείς.. Η παράταξη μας μετά την  πρέπει ν αναφερθεί, ότι στους Συντα- τον Σεπτέμβριο..!!!!

                                 Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022 | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14