Page 3 - FTERA_198
P. 3

Η στήλη της Προέδρου


     Η κρίση

     και οι προοπτικές μας
     Άρθρο της Προέδρου του Δ.Σ., Κατσιούλα Βαλίνας

        ι χαρούμενες και ανέμελες ημέρες που ζήσα-   σελίδα 4 του περιοδικού μας έχουμε παραδείγματα
        με το καλοκαίρι έφτασαν στο τέλος τους. Αρ-  για να καταλάβετε καλύτερα, πώς διαμορφώθηκε η
     Οκετοί από εμάς, που δεν έχουν οικογενειακές     σύνταξή μας με την εφαρμογή του νόμου 4387/16,
     υποχρεώσεις, συνεχίζουν να απολαμβάνουν το απο-   και γιατί η αύξηση θα είναι λογιστική. Ο νόμος αυτός
     καλόκαιρο. Οι υπόλοιποι γύρισαν στην έδρα τους και  εφαρμόστηκε σε όλους τους συνταξιούχους.
     θυμήθηκαν όλα αυτά που τους απασχολούν, με γεμά-
     τες πλέον τις μπαταρίες για την αντιμετώπισή τους.  Αιτήσεις για τον επανυπολογισμό. Η διαδικασία
                                που ξεκίνησε ο σύλλογός μας για την διόρθωση της
      Μας έχουν πει ότι τελείωσε η εποπτεία των θε-    ανταποδοτικής μας, συνεχίζεται κανονικά. Θα συνεχί-
     σμών και θα έχουμε καλύτερες μέρες για να ζήσου-   ζουμε να παραλαμβάνουμε αιτήσεις των μελών μας
     με πολύ καλύτερα από την εποχή των μνημονίων.    και να αποστέλλονται στον ΕΦΚΑ. Η όλη διαδικασία
     Όλοι μας αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες και    αφορά όλους μας, ανεξάρτητα από τα χρόνια του
     έχουμε σταθεί παλικαρίσια όλα αυτά τα χρόνια, προ-  εργασιακού μας βίου.
     σμένοντας τις καλύτερες μέρες, για τις οποίες και εί-
     μαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε.           Ο Σύλλογός μας ξεκινά να μπαίνει στην κανονικό-
                                τητα που είχε, πριν εμφανιστεί στη ζωή μας ο κορο-
      Δεν είχαμε όμως υπολογίσει στην οικονομική κρί-
     ση η οποία ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 2021.    νοϊός. Η επαφή που είχαμε, έλειψε σε όλους μας. Θα
     Νιώθουμε συνεχόμενες αυξήσεις, στην εβδομαδιαία   προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο.
     επίσκεψη στο super market, στην λαϊκή, στα καύσιμα,  Ξεκινάμε με την έκθεση των εικαστικών και βιβλί-
     στο ρεύμα, που σιγά σιγά όλα άρχισαν να αυξάνονται.  ου στις 14-16 Οκτωβρίου και θα συνεχίσουμε με την
     Στη συνέχεια ο πόλεμος που ξεκίνησε στην ήπειρό   διήμερη εκδρομή στις 5-6 Νοεμβρίου, στον Βόλο (σε-
     μας, συνετέλεσε στην επιπλέον αύξηση των τιμών    λίδα 16-17). Επί πλέον προγραμματίσαμε και πάλι την
     παρασύροντας όλα τα είδη διαβίωσής μας, με πρω-   έναρξη των χορευτικών μας τμημάτων και τις συγκε-
     ταρχικό την ενέργεια. Η αύξηση της τιμής των πηγών  ντρώσεις των ειδικοτήτων (σελίδα 15). Είναι οι πρώ-
     ενέργειας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συμπαρασύ-  τες δράσεις μας που θα μας φέρουν πάλι σε επαφή.
     ρει τα πάντα. Από την αύξηση, που έχουμε όλοι ζήσει,
     στον λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού μας, μέχρι    Είναι μπροστά μας η ζωή και οι αγώνες. Εμείς θα
     και την εβδομαδιαία αύξηση των τροφίμων. Ήδη στη   ανταποκριθούμε στην ιστορία μας και στις υποχρεώ-
     σύσκεψη των κρατών της Ευρώπης η Ισπανία και     σεις που μας υπαγορεύει ο ρόλος και η εμπιστοσύνη
     η Πορτογαλία πέτυχαν ειδική μεταχείριση και πλη-   σας. Καλή δύναμη. Η πίστη στην ιστορία μας και στον
     ρώνουν την ενέργεια στο ¼ περίπου της τιμής που   εαυτό μας θα μας βοηθήσουν να βγούμε και πάλι στο
     χρεώνονται οι Έλληνες πολίτες χάρη στη κυβερνη-   ξέφωτο.
     τική αδράνεια, με αποτέλεσμα να θησαυρίζουν επι
     πλέον και οι πάροχοι, χωρίς συνέπειες!..                 Θυσίες...
      Ο πληθωρισμός καλπάζει και είναι πλέον σταθερά
     σε διψήφιο νούμερο, χωρίς να φαίνεται στον ορίζο-
     ντα καμία φθίνουσα πορεία του. Όποιο οικογενειακό
     προγραμματισμό και να είχαμε κάνει, σήμερα δεν
     ισχύει. Θα πρέπει να αλλάξουμε για ακόμα μια φορά
     την καθημερινότητά μας, όπως κάναμε και την περί-
     οδο της κρίσης.
      Και οι συντάξεις μας; Μπορεί να μην υπάρχει μνη-
     μονιακός νόμος που να τις μειώνει αλλά η συνεχό-
     μενη αύξηση του πληθωρισμού μειώνει ανεξέλε-
     γκτα την αγοραστική μας δύναμη. Μέσα στη συγκυ-
     ρία αυτή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση όλων
     των συντάξεων από 01/01/2023. Μέρος της αύξησης
     αυτής θα την καταλάβουν μόνο όσοι συνταξιούχοι    Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
     έχουν μικρή ή αρνητική προσωπική διαφορά. Στην

                              Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 198 | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8