Page 7 - FTERA_198
P. 7

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


     Δημοκρατία

     ή Ανεξάρτητες Αρχές;
     Γράφει ο Γιώργος Βενέτης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

       α τελευταία χρόνια ακούμε πολύ συχνά για τις «Ανεξάρτη- και αρμοδιότητες επιβολής προστίμων και λοιπών διοικητικών
       τες Αρχές». Αυτές έχουν μπει στην ζωή μας πολλά χρόνια  κυρώσεων.
     Τπριν αλλά δεν τους είχαμε δώσει και πολλή προσοχή γιατί  Στη δημοκρατία, ο λαός ψηφίζει τον βουλευτή του και κατ’
     δεν την επηρέαζαν σχεδόν καθόλου. Γράφω δύο λόγια για να  επέκταση την κυβέρνηση η οποία απολογείται για το έργο της
     μάθουμε όλοι τι είναι αυτές οι Ανεξάρτητες Αρχές.  ή έτσι πρέπει να γίνεται. Για να απαλλαγεί το πολιτικό σύστημα
      Είναι συλλογικά διοικητικά όργανα, ενταγμένα στο νομικό πρό- από αποφάσεις που είναι δύσκολες και έχουν πολιτικό κόστος
     σωπο του κράτους, δηλαδή στο Δημόσιο. Εμφανίσθηκαν στην  «φόρτωσε» στις ανεξάρτητες αρχές με τέτοια δικαιώματα και
     ελληνική έννομη τάξη ήδη από τη δεκαετία του 1980 ως «ανε- ευθύνες, ώστε η ίδια σχεδόν να απαλλαγεί από την διακυβέρ-
     ξάρτητες διοικητικές αρχές» αρχικά (στην συνέχεια αφαιρέθηκε  νηση της χώρας και, όταν χρειάζεται, να δείχνει τον «φταίχτη»
     η λέξη διοικητικές) και ορισμένες από αυτές κατοχυρώθηκαν,  όλων των ανομημάτων της. Τα πάντα στις «ανεξάρτητες αρ-
     στη συνέχεια, από το ίδιο το Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του  χές». Σε αυτές ολόκληρο το βάρος των κυβερνητικών επιλογών.
     2001.                        Πού λοιπόν τελειώνουν τα δικαιώματα της μιας και αρχίζουν τα
      Η μεγάλη πλειονότητα των Ανεξάρτητων Αρχών προβλέπε- δικαιώματα της άλλης, τα όρια γίνονται δυσδιάκριτα. Να, ο έντε-
     ται, πάντως, από την κοινή νομοθεσία, συχνά δε η σύστασή τους  χνος φασισμός, πριν μας έρθει ο ωμός, πριν η δημοκρατία μετα-
     συνιστά εκπλήρωση υποχρέωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας  τραπεί σε άδειο πουκάμισο.
     ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       Και όλα νόμιμα. Όλα συνταγματικά κατοχυρωμένα. Και χω-
      Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η ενδοδιοικητική ανε- ρίς να το καταλάβει ο πολίτης, ξυπνά μια ωραία πρωία σε ένα
     ξαρτησία τους: Είναι μεν ενταγμένες στο νομικό πρόσωπο του  όμορφο ολοκληρωτικό καθεστώς.
     Κράτους, όμως η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και οι πράξεις  Με τα τελευταία γεγονότα που έγιναν στην ενέργεια, ο υπουρ-
     που εκδίδουν δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας (πολύ πε- γός λέει «τι να κάνω εγώ, έχω βάλει την ανεξάρτητη αρχή να
     ρισσότερο σε έλεγχο σκοπιμότητας) από τον Υπουργό. Μάλιστα,  ερευνήσει τα υπερκέρδη». Πήρε καμία θέση; Η ανεξάρτητη
     τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτη- αρχή ποιούς προστάτευε; Τους καταναλωτές ή τους παρόχους
     σία.                         ενέργειας; Καταλαβαίνετε τι ανεξάρτητες είναι. Είναι προστά-
      Τέλος, οι ανεξάρτητες αρχές διαθέτουν οικονομική και διοι- τες του χρήματος και ο υπουργός ενέργειας δεν φέρνει καμία
     κητική αυτοτέλεια, δηλαδή δικό τους προσωπικό και ιδιαίτερο  ευθύνη για τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Η ευθύνη εί-
     προϋπολογισμό. Οι ανεξάρτητες Αρχές υπόκεινται σε κοινοβου- ναι της ανεξάρτητης αρχής, η οποία φυσικά δεν προστάτευσε
     λευτικό έλεγχο. Οι πράξεις τους, ως εκτελεστές πράξεις διοικη- τους καταναλωτές από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύμα-
     τικών Αρχών, υπόκεινται στον έλεγχο του διοικητικού δικαστή. τος, που όταν τους λάβαμε τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα
      Η αποστολή των ανεξάρτητων Αρχών έγκειται είτε στη ρύθμι- ήταν συνεχόμενα.
     ση της άσκησης ενός συνταγματικού δικαιώματος, είτε στη ρύθ- Μια νέα σχετικά ανεξάρτητη αρχή που έχει γίνει και απολαμ-
     μιση μιας οικονομικής, κατά κανόνα δραστηριότητας, η οποία  βάνουν οι εργοδότες την προστασία της είναι αυτή της παλιάς
     συνιστά αγορά απελευθερωμένης δημόσιας υπηρεσίας υπό λει- επιθεώρησης εργασίας. Οι εργάτες δεν θα χρειάζονται πλέον
     τουργική έννοια (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ταχυ- τα συνδικάτα, γιατί υπάρχει αυτή η αρχή και έχουν «υπερπρο-
     δρομικές υπηρεσίες).                 στασία»!.... Τελικά δεν ξέρουμε ποιοι θα προστατεύονται οι ερ-
                                γαζόμενοι ή οι εργοδότες; Η αρχή αυτή προσλαμβάνει προσωπι-
      Για την εκπλήρωση της παραπάνω αποστολής, οι ανεξάρτη- κό χωρίς τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Από πού πληρώνονται αυτοί
     τες Αρχές είναι εξοπλισμένες με αποφασιστικές αρμοδιότητες  οι υπάλληλοι και με ποια κριτήρια προσλαμβάνονται; Μήπως από
     άσκησης δημόσιας εξουσίας. Ειδικότερα, διαθέτουν γνωμοδοτι- τον προϋπολογισμό σαν δημόσιοι υπάλληλοι; Είναι ενταγμένοι
     κές αρμοδιότητες, κανονιστικές αρμοδιότητες, δηλαδή εξουσία  στο μισθολόγιο των δημοσίων ή έχουν δικό τους ειδικό μισθολό-
     θέσπισης κανόνων δικαίου (άρθρο 43 παρ. 2, δεύτερο εδάφιο  γιο για να είναι πρόθυμοι…;
     του Συντάγματος), αρμοδιότητες αδειοδότησης, δηλαδή έκδο- Δεν υπάρχει πολιτική αλλά υπάρχει το χρήμα. Γλιστράμε σιγά
     σης ατομικών διοικητικών πράξεων, ελεγκτικές αρμοδιότητες
                                σιγά και μεθοδικά προς τον ολοκληρωτισμό; Ρωτάει ο άλλος, Έλα
                                μην είσαι υπερβολικός. Και προπαντός καχύποπτος. Είναι η νέα
                                μορφή ….. δημοκρατίας για την οποία μας παίρνουν μέτρα!...
                                ΥΓ. Κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός στην έκθεση της
                                Θεσσαλονίκης προαναγγέλλει τα οικονομικά μέτρα της επόμε-
                                νης χρονιάς. Τα μέτρα που εξήγγειλε φέτος για μας τους συντα-
                                ξιούχους, είναι μια επανάληψη της περυσινής χρονιάς, δηλαδή
                                μας ξέχασε όπως είχα αναφερθεί και πέρυσι στο τεύχος 193.
                                Η αύξηση που θα μας δοθεί δεν είναι νέα εξαγγελία αλλά είναι
                                νομοθετημένη από τα προηγούμενα χρόνια άρα αναμενόμε-
                                νη. Κοστίζουμε πολύ και δεν προσφέρουμε τίποτα κατά την
                                άποψή τους. Όσο λοιπόν λιγότεροι μένουμε, τόσο το καλύτερο.
                                Αυτό είναι το τίμημα από το κράτος, αυτών που όλα αυτά τα
                                χρόνια έδωσαν τη ζωή τους για να το κρατήσουν όρθιο ώστε να
      Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου             έχουν κάτι να γκρεμίσουν οι ηγέτες μας !...


                               Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 198 | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12