Page 8 - FTERA_198
P. 8

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων

     Μία Κρίση……με Ανάπτυξη……

     και Αυξήσεις Συντάξεων..                    η Ελένη Παπαδημητρίου,
                                             Γράφει

                                     Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων Δ.Σ.        ίλοι και Συνάδελφοι παρά το δι- πλήρωσης των υποχρεώσεων του αλλά  σεις ελαφρύνσεων όπως την λεγόμενη
        αταραγμένο και ομιχλώδες κλί- και την επιστροφή της χώρας στην κα- “επιταγή ακρίβειας” κλπ. Από την άλλη
    Φμα των διεθνών συγκυριών, με    νονικότητα. Μια Ευρωπαική κανονικότη- ο ενεργειακός πόλεμος καλά κρατεί..
    τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχί- τα, μέσα απ τις σημαντικές προσπάθειες  μεταξύ Μόσχας και Δύσης εφ όσον το
    ζεται τραγικά και την ενεργειακή κρίση  της Ελληνικής Κυβέρνησης κυρίως όμως  φυσικό αέριο έχει μπεί σε μια απρόβλε-
    να επεκτείνεται καταστροφικά, η χώρα  μέσα απ τις τεράστιες θυσίες του Ελληνι- πτη τροχιά αναστολής, κλείνοντας επ’
    μας απέδειξε διεξοδικά εκτός απ τα ση- κού λαού με μοναδικό στόχο…. την επό- αόριστον τον βασικό αγωγό Nord stream
    μάδια αντοχής της στην Οικονομία, μια  μενη ημέρα.!          1 για “τεχνικούς λόγους”. Το ασφαλές εί-
    προγραμματισμένη δράση στήριξης και  Φίλοι και Συνάδελφοι… είναι γεγονός  ναι, ότι ο υβριδικός πόλεμος της Μόσχας
    ανάπτυξης της κοινωνίας.      αδιαπραγμάτευτο ότι ο χειμώνας που θα  απαντώντας στην Ευρώπη, επέφερε ήδη
     Μια ανάπτυξη… που καταγράφει δυ- διαδεχθεί τους επόμενους μήνες αναμέ- στα Ταμεία της τεράστια κέρδη και την
    ναμικά την πορεία της, με ποσοστό αύ- νεται επώδυνος εφ όσον θα καθορίσει  Ευρώπη να κινδυνεύει να παγώσει… εφ
    ξησης κατά 7,8% για το β’ τρίμηνο του  νέο κύμα ανατιμήσεων, όχι μόνο στην  όσον δεν βρεί έγκαιρα την δυνατή λύση
    2022 και τους τελευταίους 18 μήνες  καλπάζουσα τιμολογιακά ενέργεια αλλά  για τους επόμενους μήνες…Οι προτάσεις
    παρά την διερχόμενη κρίση να κατακτά  και στα βασικά διατροφικά μας είδη.  και τα σενάρια πολλά.. με επικρατέστερο
    τις πρώτες θέσεις στην αύξηση του Ακα- Έτσι η νέα κλιματική αλλαγή κάνοντας  πλαφόν στο φυσικό αέριο και στα κέρδη
    θάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και  ήδη επίδειξη ισχύος, μέσα απ τα επίση- των παραγωγών αλλά και την επιβολή
    την μείωση του ρυθμού ανεργίας εντός  μα στοιχεία των επιπτώσεων σ ολόκλη- εισφοράς αλληλεγγύης στις Εταιρίες με
    της Ευρωζώνης, απ το 15% στο 12,1 % ,  ρη την Ευρώπη, δεν θα επέτρεπε στην  υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης.
    τον Ιούνιο του 2022, επιστρέφοντας στα  χώρα μας να παραμείνει αλώβητη. Η  Με το δελτίο στην ενέργεια να θεωρεί-
    επίπεδα του 2010 και στο χαμηλότερο  ακραία και παρατεταμένη ξηρασία που  ται αναγκαίο για όλους αλλά και ιδιαί-
    των 12 τελευταίων ετών. Με την Κυβέρ- σάρωσε κυριολεκτικά απέραντες εκτά- τερα επικίνδυνο για τις Επιχειρήσεις . Η
    νηση να ενεργοποιεί το επενδυτικό της  σεις σε βοσκοτόπια και σιτηρά τους  χώρα μας έχει ήδη δραστηριοποιηθεί και
    οπλοστάσιο με επιχειρησιακά σχέδια  προηγούμενους μήνες, κυρίως Γερμα- εφαρμόσει από τους πρώτους σχέδιο
    εγκεκριμένα από πιστωτικούς φορείς  νία-Γαλλία στέρησε και συνεχίζει δριμύ- που είχε προτείνει και στους υπόλοιπους
    και με ίδια κεφάλαια αλλά και μέσω του  τατα την φυσική διατροφή όλων των  Εταίρους πριν 7 μήνες. Έτσι προχωράει
    Ταμείου Ανάκαμψης εκταμιεύοντας άνω  ζώων αλλά και των σιτηρών. Ως εκ τού- άμεσα και δραστικά στις επιδοτήσεις,
    των 2,5 δισ ευρώ., αναβαθμίζοντας ολο- του αναμένεται ένα τρελό ράλι τιμών,  με αυξημένο επίδομα θέρμανσης στην
    κληρωτικά το έργο της. Από την άλλη  σε όλα τα είδη κρεάτων αλλά και γαλα- κάλυψη των λογαριασμών για όσο και
    τα έσοδα του Τουρισμού τροφοδοτούν  κτοκομικών, με τον κίνδυνο να διαπι- όσους χρειαστεί περισσότερους με 20%
    σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος ρε- στωθούν και έντονες ελλείψεις. Με την  επιπλέον, αγγίζοντας τα 300 εκατ. και
    κόρ εισπράξεων σε σχέση με το 2019 κι  Κυβέρνηση να μεριμνά την στήριξη της  κρατώντας υψηλά τον πήχη της σταθε-
    αν δεν προκύψουν δυσάρεστα απρόο- κοινωνίας με επιδοτήσεις και παρεμβά- ρότητας.          
    πτα ,το σύνολο των εσόδων θα υπερβεί
    τα 20 δισ. ευρώ., σε σχέση με τα 11 ,6 δισ
    πέρυσι και τα 18 δισ .το 2019 .Με τις εξα-
    γωγές το τελευταίο εξάμηνο να έχουν
    αυξηθεί κατά 30% και στην Βιομηχανική
    παραγωγή με ρυθμό ανόδου 40%.
     Την λήξη μιας επώδυνης περιόδου…
    με τεράστιες επιπτώσεις για την χώρα,
    έκλεισε η 20η Αυγούστου του 2022 επι-
    σφραγίζοντας και επισήμως πλέον, το
    τέλος μιας σκληρής εποπτείας από τους
    θεσμούς. Μιας εποχής, που διατάραξε
    αδιάλειπτα και για 12 ολόκληρα χρόνια
    όχι μόνο τα θεμέλια της Ελληνικής Οικο-
    νομίας, αλλά στιγμάτισε και με τον πλέον
    κατηγορηματικό τρόπο, την περηφάνια
    ενός ολόκληρου λαού. Του λαού, που
    ανέμενε καρτερικά την συγκεκριμένη
    ημέρα και απέδειξε μετά τα τρία οδυνη-
    ρά μνημόνια όχι μόνο την ικανότητα εκ-

    8 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 198 | Ιούλιος - Αύγουστος 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13