Page 9 - FTERA_198
P. 9

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


      Η επιστροφή των


      αυξήσεων σε μισθούς

      και συντάξεις                       Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

                                             Ταμίας Δ.Σ.


        επιστροφή των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις,  Πέρα των αυξήσεων, η κυβέρνηση εξετάζει το θέμα των
        θα αποτελέσει το αντίδοτο στην κλιμακούμενη έξαρ- αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, ασχέτως προ-
     Η ση της ακρίβειας στο βαθμό που θα το επιτρέψουν   σφυγών στη δικαιοσύνη. Το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό
     τα οικονομικά αποτελέσματα το 2022. Με μεγάλη αγωνία  και θα επιλυθεί σύμφωνα με τη δημοσιονομική δυνατότητα
     οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, περιμένουν τις εξαγγε- της χώρας. Έτσι πολύ πιθανόν τα αναδρομικά να δοθούν σε
     λίες του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της διεθνούς έκθε- δόσεις.
     σης Θεσσαλονίκης.                   Μέσα στο κατακαλόκαιρο, η εικόνα του επόμενου χειμώ-
      Αυτό που διακρίνεται στον ορίζοντα αλλά και οι πληρο- να προδιαγράφεται ζοφερή και παγερή όσο συνεχίζεται ο
     φορίες από έγκυρους κύκλους είναι ότι έχουμε μπει σε  Ρωσοουκρανικός πόλεμος. Η επιβάρυνση στην ενέργεια
     άτυπη προεκλογική περίοδο. Έτσι περιμένουμε ότι θα ανα- εκτιμάται στα 2,5 εκατοστά του ευρώ ανά κιλοβατώρα,
     κοινωθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές  κάτι που μεταφράζεται σε μία μέση επιβάρυνση των 500
     του 2023. Επίσης θα γίνει κατάργηση της εισφοράς αλλη- ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως. Δυστυχώς η Ευρώπη πυρο-
     λεγγύης στις συντάξεις και στο δημόσιο τομέα, κλείνοντας  βόλησε τα πόδια της με την πολιτική που ακολούθησε στον
     έναν κύκλο συρρίκνωσης των εισοδημάτων, τουλάχιστον  εν λόγω πόλεμο, με αποτέλεσμα οι πολίτες της να πληρώ-
     δεκατριών ετών.                   νουν το μάρμαρο.
      Ο υπουργός εργασίας μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του
     Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε ότι  Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Η αθρόα προσέλευση
     θα δοθούν αυξήσεις στο συνολικό ποσό της σύνταξης, ίσες  των συναδέλφων στο Σύλλογό μας για τις αιτήσεις του επα-
     με το 50%της μεταβολής του ΑΕΠ, συν το 50%της μεταβο- ναϋπολογισμού των συντάξεων, αλλά και όσων τις έκαναν
     λής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος). Αυτό ση- από το διαδίκτυο, είναι συγκινητική. Μας δίνει το κουράγιο
     μαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί κατά 4% και ο ΔΤΚ αυξηθεί  να συνεχίσουμε για το θετικό αποτέλεσμα. Το νέο προε-
     κατά 6%τότε η αύξηση στις συντάξεις θα είναι 5%. Δικαι- δρείο απέδειξε στην πράξη ότι όταν υπάρχει καλή συνεν-
     ούχοι της αύξησης θα είναι το σύνολο των συνταξιούχων.  νόηση και συνεργασία, πηγαίνει ο Σύλλογος μπροστά, πέρα
     Ωστόσο κάποιοι που έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτε- από κόμματα, παρατάξεις και προσωπικές προβολές.
     ρη της αύξησης, δε θα πάρουν αύξηση απλώς θα μειώσουν
     την προσωπική διαφορά τους.                        Σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.
     Σε λίγους μήνες το 2023…. θ ανοίξει  καθυστερήσει και πάλι να φανεί  Eκτός των παραπάνω που αποτελούν
     διάπλατα την πόρτα των Συνταξιούχων  λόγω του “απαράδεκτου” Νόμου  μια ασφαλή εφαρμογή των Νόμων και
     προσφέροντας μια μικρή ανάσα αισιο-  Κατρούγκαλου, με μία σημαντική  θα υλοποιηθούν στις αρχές του 2023 με
     δοξίας παρά τις αχόρταγες προθέσεις  μείωση όμως της προσωπικής δια- κάποιες έξτρα παροχές απ την Κυβέρνη-
     ενέργειας και πληθωρισμού, που κυνη-  φοράς.             ση λόγω κρίσης, οφείλω να υπενθυμίσω,
     γούν αδιάκοπα την ζωή μας. Αυξήσεις  β ) Μία αύξηση μικρή ή μεγαλύτερη  την επιτυχή αποκατάσταση όλων των
     που κατοχυρώθηκαν πριν και επιβεβαι-  με την κατάργηση της εισφοράς  λαθών επανυπολογισμού στον ΕΦΚΑ
     ώθηκαν μετά την κρίση. Έτσι, θα υπάρ- αλληλεγγύης. Ένα χαράτσι που κα- μέσω του νέου ΔΣ για όλους τους Συ-
     ξει μια ανακούφιση προς όλους μας με  θιερώθηκε με τον Ν.3986/2011 , θα  νταξιούχους που έκαναν αίτηση .Αυτό
     κάποιους να μετρούν επί πλέον χρήματα  μας αποδέσμευαν από το 2014 και  σημαίνει σε κάποιους επιπλέον χρήμα-
     εφ όσον προβλέπει ο Νόμος Βρούτση   υλοποιείται τώρα. Ένα ποσόν αριθ- τα και στους υπόλοιπους επιβεβαίωση
     οριστικά.               μητικά συνδεδεμένο με το ετήσιο  των συντάξιμων αποδοχών τους. Μετά
      Συγκεκριμένα θα υπάρξουν τρείς    εισόδημα του καθενός και με αφε- την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των
     εφαρμογές               τηρία τις 12.000 ευρώ και άνω. π.χ.  αιτήσεων σ αυτούς που δικαιούνται… θ
      α)  Μια αύξηση που μας αφορά όλους  Σ ένα Συνταξιούχο με ετήσιο εισό- ακολουθήσουν αναδρομικά.
       εξαρτώμενη αριθμητικά από το    δημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος  Φίλοι και Συνάδελφοι ο αγώνας για
       ύψος του πληθωρισμού και της  πάνω από 176 ευρώ, ενώ σε άλλον  την επανάκτηση των χαμένων συντάξε-
       ανάπτυξης. Με τα ακριβή ποσοστά  με 14.000 ευρώ θα έχει όφελος 44  ων δεν τελειώνει εδώ….. ενωμένοι σαν
       να καθορίζονται τέλος του χρόνου,  ευρώ. Σε σύνολο αφορά περισσό-
       αφού προστεθούν και διαιρεθούν   τερους από 1.000.000 Συνταξιού- ΔΣ θα αγωνιστούμε και πάλι για το επό-
       δια δύο και με όλα τα στοιχεία να  χους.             μενο βήμα…. θέλουμε να πιστεύουμε ότι
       καταλήγουν στο ποσοστό (6 % - 7%). γ)  Την πληρωμή στους συνταξιούχους  θα τα καταφέρουμε…παίρνοντας πάντα
       Μια καθολική αύξηση προς όλους,  της 4η δόσης με πάνω από 30 χρό- δύναμη απ την δική σας παρουσία ….!!!!
       μετά από 13 ολόκληρα χρόνια αλλά  νια ασφαλιστικής κάλυψης μέσα απ
       σε κάποιους ενώ θα προστεθεί θα  την εφαρμογή του Νόμου Βρούτση.  Καλό Φθινόπωρο με υγεία…..!!!!

                              Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 198 | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14