Page 10 - FTERA_199
P. 10

Βιβλιοπαρουσίαση - Ενημέρωση


     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ

    Κου. Νίκου


    Μικρόπουλου

        ίλοι και Συνάδελφοι…την 21η Οκτωβρίου εντός
        του Συλλόγου μας είχαμε την χαρά να φιλοξενή-
    Φσουμε τον συνάδελφο μας κο. Νίκο Μικρόπου-
    λο με την παρουσίαση του βιβλίου του “Ο γύρος του
    Κόσμου σε 80 Ιστορίες”. Ένα βιβλίο καλογραμμένο και
    έτοιμο να υποδεχθεί τον κάθε αναγνώστη, μ έναν έντε-  Ένα βιβλίο…. που μας επαναφέρει στην περίοδο των
    χνο αλλά και συμβατό τρόπο μέσα απ τις γεωγραφικές  αεροπορικών μας χρόνων, όταν το αεροπλάνο ήταν το
    και ιστορικές γνώσεις του, αλλά και την ωριμότητα της  δεύτερο σπίτι μας και τα ταξίδια η διέξοδος στα προβλή-
    φαντασίας του σε χώρες που θα λαχταρούσε να επισκε-
    φθεί κάθε ανθρώπινος νους.              ματα μας.
     Ένα βιβλίο… που διακρίνεις εύκολα το καταφύγιο της  Η εκδήλωση μας ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις των
    σκέψης σου και ταυτίζεσαι άνετα με τις εκατοντάδες πε- συναδέλφων στο συγγραφέα και σε μία περιπετειώδη
    ριηγήσεις και γεγονότα του συγγραφέα.        ανάλυση στις αναμνήσεις του καθενός μας.


                Ξεμένει από κινητήρες


                αεροσκαφών η Airbus       ιο αργός ήταν ο ρυθμός παραδόσεων αεροσκαφών   Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία
       της Airbus τον Ιούλιο εξαιτίας των ελλείψεων στην  επισφράγισε μια σοβαρή παραγγελία σχεδόν τριακοσίων
    Πτροφοδοτική αλυσίδα, οι οποίες άφησαν ημιτελή    αεροσκαφών για κρατικές αεροπορικές εταιρείες της Κί-
    τζετ χωρίς κινητήρες, σύμφωνα με το Reuters.     νας, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα. Συν
     Πάντως, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη μεγάλη παραγγελία  τοις άλλοις, είχε και άλλες παραγγελίες, οι οποίες και αυτές
    της από την Κίνα, η οποία αφορά σχεδόν 300 αεροπλάνα.  έγιναν στο πλαίσιο της Διεθνούς Αεροπορικής Εκθεσης του
    Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα διέθεσε στη διεθνή αγο- Φάρνμπορο.
    ρά 46 τζετ εν συγκρίσει με τα 60 του Ιουνίου και τα 47  Από τις αρχές της χρονιάς και μέχρι σήμερα η Airbus έχει
    του Ιουλίου του 2021. Αθροιστικά μιλώντας, τώρα, για το  πουλήσει 843 αεροσκάφη ή 656, αφότου ο αριθμός προ-
    σύνολο του τρέχοντος έτους η Airbus αναμένει να παρα- σαρμοστεί στις ακυρώσεις. Από την απέναντι πλευρά του
    δώσει λιγότερα τζετ από όσα αρχικώς είχε εκτιμήσει λόγω  Ατλαντικού, η βασική της ανταγωνίστρια Boeing, η οποία
    προβλημάτων στις προμήθειες κινητήρων. Νωρίτερα είχε  κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα και στα ρεπορτάζ κατά τη
    κάνει λόγο για 720 και τώρα για 700 αεροσκάφη στο σύ- διάρκεια της έκθεσης του Φάρνμπορο, διότι προσπαθούσε
    νολο του 2022.                    να ενεργοποιήσει εκ νέου το αγοραστικό ενδιαφέρον για
     Η αναλύτρια του κλάδου της αεροναυπηγικής Κλόε Λε- το προβληματικό 737 ΜΑΧ, αναμενόταν αργά χθες να πα-
    μαρί, στην εταιρεία Jefferies, επισημαίνει ότι ο Αύγουστος  ρουσιάσει τα τελευταία στοιχεία παραδόσεων.
    θα είναι ένας ήσυχος μήνας χωρίς εκπλήξεις ως προς τις  Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αριθμητικά στοι-
    παραδόσεις αεροσκαφών.                χεία των παραγγελιών της Airbus ακόμη δεν έχουν αποτυ-
     Χθες η τιμή της μετοχής της Airbus είχε άνοδο 0,75%  πώσει την απόφασή της να διακόψει τις επαγγελματικές
    στις πρωινές συναλλαγές. Για το σύνολο των 7 μηνών του  σχέσεις της με την Qatar Airways λόγω σοβαρής διένεξης
    2022 η εταιρεία διέθεσε στην πελατεία της 343 τζετ ή  σε θέματα ασφαλείας για περισσότερα από 20 τζετ Α350,
    ακριβέστερα 341, διότι αφαίρεσε τα δύο Α350 που είχαν  που ήδη κατείχε η τελευταία. Τέλος, την προηγούμενη
    κατασκευαστεί για τη ρωσική Aeroflot, αλλά ήταν αδύνα- εβδομάδα το Ρόιτερς είχε αποκλειστικά αναφέρει ότι η
    τον να της δοθούν λόγω των κυρώσεων της Ε.Ε. και των  Airbus είχε ανακαλέσει όλες τις παραγγελίες της αεροπο-
    ΗΠΑ εις βάρος της Μόσχας. Αντ’ αυτής η Τουρκία ήταν η  ρικής για τζετ Α350.
    χώρα η οποία τελικώς παρέλαβε τα δύο A350 της Airbus.  https://www.airnews.gr/2022/08/12/%ce%be%c
    Eπιπλέον, η εταιρεία δήλωσε πως ακύρωσε και μία ακόμη  e%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-
    παραγγελία της Aeroflot, η οποία αφορούσε τέσσερα Α350,  %ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%
    τα οποία δεν αποκλείεται να καταλήξουν στην Τουρκία και  cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b5%c-
    πάλι, όπως αναφέρουν πηγές του κλάδου της αεροναυπη- f%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%86%cf%8e%ce%
    γικής.                        bd-%ce%b7-airbus/


    10 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15