Page 3 - FTERA_199
P. 3

Η στήλη της Προέδρου


     Η πραγματικότητα

     και οι μετά Χριστόν προφήτες
     Άρθρο της Προέδρου του Δ.Σ., Κατσιούλα Βαλίνας

       δώ και αρκετούς μήνες έχουμε κατακλυστεί από τα  προσωπική διαφορά. Για όλους τους άλλους παραμένει η ίδια
       ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) για τους πίνακες με τα  από την εφαρμογή του νόμου το 2019.
     Εαναδρομικά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και τις αυ- Η αύξηση του 7%, θα δοθεί σε όλους στην ανταποδοτική
     ξήσεις που θα δουν στην σύνταξή τους από 1/1/2023! Σίγουρα  και στην εθνική σύνταξη η οποία από 384€ θα γίνει 411€. Στις
     όλοι μας προσμένουμε με αγωνία την πληρωμή των αναδρο- συντάξεις χηρείας θα αυξηθεί η εθνική κατά το ίδιο ποσο-
     μικών, αναφέρομαι στα δώρα και τις κρατήσεις στις επικουρι- στό. Στο ΑΤΜ θα δουν αύξηση μόνο οι συνταξιούχοι που
     κές για την περίοδο από Ιουν/15-Μάιο/16, την αύξηση κατά 7%  έχουν μικρή, καθόλου ή αρνητική προσωπική διαφορά.
     της σύνταξης και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.  Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι η προσωπική διαφορά και
      Όταν ακούς κάθε πρωί και για επτά μέρες της εβδομάδας  που μπορούν να την δουν. Λογικό είναι, γιατί είναι δύσκολο
     ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν χρήματα, περιμένουν όλοι,  πλέον να δει κάποιος το μηνιαίο ενημερωτικό σύνταξης για
     ένα καλό ποσό, αφού τα τελευταία 12 χρόνια, έχουν υποστεί  να μπορέσει να ενημερωθεί. Θα βρείτε στην σελίδα 29 του
     τις περισσότερες κρατήσεις, που σε μεγάλο ποσοστό αγγί- περιοδικού μας, τον τρόπο που μπορεί κάποιος να δει ή να
     ζει και το 50%. Στο σημερινό περιβάλλον όταν μιλάς συνέχεια  εκτυπώσει το ενημερωτικό του. Όλη αυτή η δυσκολία ενημέ-
     για αυξήσεις στην ίδια κοινωνική ομάδα, προκαλείς και ωθείς  ρωσης φέρνει ανησυχία και ερωτηματικά για την αύξηση που
     τον κοινωνικό αυτοματισμό.              περιμένει κάποιος και απογοήτευση και εκνευρισμό όταν δεν
      Ας δούμε όμως τα ψιλά γράμματα όλων αυτών των δημο- θα δει κάποια διαφορά στα χρήματα, καθώς δεν ξέρει την
     σιευμάτων. Για τα δώρα και τις επικουρικές αρχικά. Το καλο- προσωπική διαφορά και θα απορεί γιατί δεν πήρε κάτι.
     καίρι που μας πέρασε, βγήκε η απόφαση του ΣτΕ για τα δώρα  Τώρα όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το
     και τις κρατήσεις των νόμων 4051 και 4093 στις επικουρικές  ποσό είναι αρκετά μικρό ώστε να κάνει την διαφορά στο τελι-
     για το διάστημα από Ιουν/15 μέχρι Μάιο/16. Η απόφαση αυτή  κό ποσό και δεν αφορά όλους, αλλά μόνο αυτούς που έχουν
     «δικαίωνε» μόνο τους συνταξιούχους που είχαν καταφύγει  μεικτή σύνταξη πάνω από 1000€.
     στην δικαιοσύνη, όχι με άμεση απόδοση των χρημάτων, αλλά  Ο σύλλογός μας από το Ιούνιο ξεκίνησε την διαδικασία για
     με συνέχιση του δικαστικού αγώνα. Οι υπόλοιποι συνταξιού- την διόρθωση της ανταποδοτικής σύνταξης στους συναδέλ-
     χοι, που άκουσαν τους πολιτικούς να μην καταφύγουν στις  φους που μας έδωσαν την αίτηση τους. Η ενέργεια αυτή θα
     αγωγές, δεν δικαιούνται τίποτα. Το θέμα θα λυθεί για όλους  δώσει σε κάποιους αύξηση της ανταποδοτικής, επί πλέον του
     μόνο με πολιτική απόφαση, που δεν ξέρουμε αν και πότε  7%, και σε άλλους σημαντική μείωση της προσωπικής διαφο-
     θα δοθεί.                      ράς ώστε να έρθει πιο σύντομα ο χρόνος που θα δουν και
      Όσον αφορά τις αυξήσεις. Το τέχνασμα του νόμου 4387/16  αυτοί αύξηση στο ΑΤΜ.
     με την προσωπική διαφορά είναι αυτό που δεν θα δώσει  Όσον αφορά για την επικουρική, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
     αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους. Να θυμηθούμε, ότι  κάποιο φως στο ορίζοντα αφού τα επικουρικά ταμεία απο-
     νόμος αυτός έχει βγει συνταγματικός στο σύνολο του και το  φασίζουν για όποια πιθανή αύξηση.
     μόνο που «διορθώθηκε» είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης των
     συνταξιούχων που έχουν πάνω από τριάντα χρόνια εργασί- Οι μέρες που ζούμε είναι πολύ διαφορετικές πλέον. Όλο το
     ας. Σε αυτή την κατηγορία μόνο, μειώθηκε ή μηδενίστηκε η  περιβάλλον είναι δύσκολο. Έχουμε την ακρίβεια που δημιουρ-
                                γεί πρόβλημα σε όλους μας, τα θέματα με την ενέργεια, τις
                                συνέπειες του πολέμου αλλά και αναταραχές ανά τον κόσμο.
              Παράδοση...             Όλα αυτά βέβαια γίνονται από τους «μεγάλους» για την σφαί-
                                ρα επιρροής τους στην γεωπολιτική σκηνή, με κύριο γνώμονα
                                το δικό τους συμφέρον που είναι κατά κύριο λόγο οικονομι-
                                κό. Στο ίδιο πλαίσιο φυσικά είναι και αυτά που συμβαίνουν
                                στην γειτονιά μας και φυσικά επηρεάζουν την ζωή των λαών.
                                Έξαλλου έχουμε καταλάβει ότι δεν νοιάζονται για τους λα-
                                ούς αλλά για το δικό τους πορτοφόλι καθαρά!
                                Παρόλα αυτά όλοι μας πρέπει να αγρυπνούμε και να μην
                                πέφτουμε θύματα διαφόρων επιτήδειων που προσπαθούν
                                να εκμεταλλευτούν τις δυσκολίες που ζούμε τάζοντας μας
                                λαγούς με πετραχήλια. Ξέρετε ότι η ενημέρωση που έχετε
                                από τον σύλλογο μας είναι υπεύθυνη και μπορείτε μετά να
                                αποφασίσετε για τυχόν ενέργειές σας. Και το βασικότερο,
                                εμείς απολογούμαστε σε εσάς και οι επιτήδειοι σε κανέναν.
                                Ξέρετε τι λέει ο λαός και πώς ονομάζει τους «μετά Χρι-
      Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου             στόν προφήτες» και αυτούς που τάζουν και γιατί τάζουν
                                τον παράδεισο επί της γης;..

                            Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8