Page 5 - FTERA_199
P. 5

Άρθρα - Απόψεις


      «Τα σημερινά προβλήματα»


      «Εθνικά – Οικονομικά – Κοινωνικά»


                                 Άρθρο του Τάκη Παπαδημητρίου,
                                    Δικηγόρου, πρώην νομικού
                                      συμβούλου της ΟΣΠΑ

                                τη γνώμη μου, αλλά και αντικειμενικά – παράλειψη.
                                Στο νέο πακέτο των μετεχόντων καμμία αναφο-
                                ρά στους ανέργους δεν υπάρχει. Καμμία πρόβλεψη
                                γι’ αυτούς, που το εισόδημά τους μειώνεται, διότι
                                έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αφού έχουν μείνει
                                χωρίς δουλειά.
                                Η απουσία ειδικής μέριμνας σε μία χώρα, που έχει
                                την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, ξαφνιάζει.
                                Οι αρμόδιοι ας μην λησμονούν.
                                Υπάρχει τελικά κοινωνική δικαιοσύνη?
                                Συνηθισμένη απάντηση είναι ότι υπάρχει και ότι
                                οφείλει και πρέπει να βασίζεται εξ ίσου και στα δύο
                                στοιχεία που τη συγκροτούν:
     Η                           ακριβοδικία.
        τράπουλα ίσως ξαναμοιράζεται. Η Τουρκία
                                Στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην αξιοκρατική
        διαπραγματεύεται πολύμορφα χειροπιαστά
        ανταλλάγματα.
                                Κοινωνική Δικαιοσύνη σημαίνει αμερόληπτη και
      Η πατρίδα μας η Ελλάδα θα πρέπει – οφείλει – να   μαζί ευαίσθητη διανομή ή αναδιανομή των καρπών
     φροντίσει να μην οδηγηθεί στη δύσκολη θέση – δια-  της οικονομικής ανάπτυξης.
     φορετικά να μην της επιτραπεί να αξιώσει ελάχιστα   Μία κοινωνία δεν αρκεί να μεριμνά για την προ-
     – αντίδωρα – από το πανέρι των Ελληνοτουρκικών.   στασία των ευάλωτων ομάδων της.
      Είναι βέβαιο. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συμ-
     μάχων δεν στηρίζονται. Η συμμαχία προκρίνει τη    Πρωταρχικό επίσης έργο της είναι να διασφαλίζει
     συναλλακτική μεθοδολογία και αρκείται σ’ αυτό,    την αξιοκρατική ισότητα των ευκαιριών σε μορφω-
     χωρίς ουσιαστική παρεμβολή.             τικό και επαγγελματικό επίπεδο.
      Και το πρόβλημα παραμένει ενεργό, αβέβαιης έκ-    Με αυτή τη μορφή η Κοινωνική Δικαιοσύνη απο-
     βασης και λύσης.                   τελεί, όχι απλά ουσιώδες πρόταγμα, αλλά, ίσως, το
      Οι γνώστες των οικονομικών θεμάτων διατυπώ-     κορυφαίο ιδεώδες του ισχύοντος πολιτικού μας συ-
     νουν τη γνώμη ότι στη χώρα μας, πριν καλά – καλά   στήματος.
     λήξει η περίοδος της ενισχυμένης εποπτείας, ανέ-   Εξ ίσου αναγκαία και επιβεβλημένα για τη στήρι-
     τειλε η περίοδος της ενισχυμένης αβεβαιότητας.    ξη και προαγωγή της αξιοκρατίας, είναι και τα μέσα
      Η διεύρυνση του κόστους δανεισμού σε μία εθνι-   που στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία της Δη-
     κή οικονομία μπορεί να γίνει η θρυαλλίδα της κατα-  μόσιας Διοίκησης και ιδίως στον περιορισμό των
     στροφής. Αρχικά του Δημοσίου και του τραπεζικού   αναξιοκρατικών προσλήψεων και την καταπολέμη-
     συστήματος και, πολύ σύντομα, ολόκληρης της οι-   ση της διαφθοράς.
     κονομίας.                       Λέγεται, ότι δεν ενδιαφέρει την κοινωνία, το
      Για να θυμόμαστε – και το οφείλουμε – η Ελλάδα   σκάνδαλο των υποκλοπών, πως το μόνο που την
     είναι υπερχρεωμένη, τα ομόλογά της είναι στην κα-  ενδιαφέρει είναι τα οικονομικά προβλήματα.
     τηγορία «σκουπίδια», ενώ μοιράστηκαν ήδη μεγάλα    Αν κάποιους, ως σκέψη, τους ανακουφίζει, ίσως
     ποσά με πολιτικάντικη «απλοχεριά» σε ό,τι κινού-   υποτιμούν την επίδραση του συνδυασμού των πα-
     νταν.                        ράνομων υποκλοπών με όλα τα άλλα προβλήματα.
      Είναι κανόνας – αξίωμα θα έλεγα – ότι οι αγορές   Η τακτική της στρουθοκαμήλου, το απόρρητο
     δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα.            έναντι της Επιτροπής θεσμών, δεν επιλύει, προσθέ-
      Ένα κράτος που δανείζεται για να κάνει παροχές,   τει προβληματικές σκέψεις και συμπεράσματα.
     κάποια στιγμή, αρνούνται να το δανείσουν.       Οι αρμόδιοι, οι εξουσιαστές, ας ενεργήσουν ό,τι
      Στο σημείο αυτό έχουμε ξαναβρεθεί.         επιβάλλεται.
      Ενδιαφέρον όμως ωστόσο μία σημαντική – κατά     Ό,τι αλήθεια και το φως ζητούν.

                            Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10