Page 7 - FTERA_199
P. 7

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


     Ευρωπαϊκή Ένωση

     των λαών ή των Γερμανών;
     Γράφει ο Γιώργος Βενέτης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

       χουμε μάθει και με τα χρόνια καταλαβαίνουμε ότι η γνώση της  στα σχέδια τους. Το κατάφεραν. Η Μεγάλη Βρετανία μπήκε στην ΕΟΚ
       ιστορίας είναι σημαντική για να μπορέσουμε να κατανοήσου- το 1973, μετά το θάνατό του. Οι ηγέτες του Μάη του 68 γράφτηκαν με
     Έμε το σήμερα και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.  μελανά γράμματα στην ιστορία.
     Πολλά γεγονότα που ζούμε στην σημερινή εποχή είναι η συνέχεια ή  Σταδιακά η ΕΟΚ εξελίχτηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική πα-
     το αποτέλεσμα ενεργειών ηγεσιών διεθνώς.      ραχώρησε την εξουσία της, στην Γερμανία. Εκεί ήρθε η σύγκρουση με
      Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους λόγους της ίδρυσης της Ευρωπα- την Μεγάλη Βρετανία, αφού ήταν από τους νικητές του Β Παγκοσμίου
     ϊκής Κοινότητας.
      Οι πρώτες δύο απόπειρες ενοποίησης της Ευρώπης ήταν βίαιες και  πολέμου και η Γερμανία ο ηττημένος. Για αυτό και είχαμε την αποχώ-
     απέτυχαν. Η πρώτη επί Καρλομάγνου, αποκαλούμενου και πατέρα  ρησή της που όλοι ζήσαμε.
     της Ευρώπης, που γύρω στα 800μχ εκχριστιάνιζε επί ποινής θανά- Όποιος τόλμησε να αμφισβητήσει το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ και
     του και σφάζοντας χιλιάδες Σαξόνους αιχμάλωτους στην Βερνέν της  κατέβηκε σε εκλογές με διαφορετική άποψη, είτε το πίστευε είτε όχι,
     Γαλλίας. Η δεύτερη επί Ναπολέοντα που το 1807 ήταν κυρίαρχος της  όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας του, αναγκάστηκε να συν-
     διευρυμένης Γαλλίας, των Κάτω Χωρών, της Ελβετίας, της Βόρειας  θηκολογήσει ή αναγκάστηκε να φύγει σε μια νύχτα από την εξουσία.
     Ιταλίας, μεγάλου μέρους της Γερμανίας, ενώ Πρωσία και Ρωσία ζη- Ό,τι δεν κατάφερε η Γερμανία με τους δύο πόλεμους, το κατάφερε
     τούσαν ειρήνη και συμμαχία και η Βρετανία είχε αποχωρήσει από την  σε καιρό ειρήνης με την βοήθεια των Αμερικάνων , με το πρόσχημα
     Ευρώπη.                       αντιμετώπισης του κουμμουνισμού, ώστε να είναι ελεγχόμενη όλη
      Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ναζιστικό κόμ- η Ευρώπη από αυτούς και τις πολυεθνικές τους.
     μα της Γερμανίας επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για την ενοποίηση της
     Ευρώπης, υπό την ηγεσία της Γερμανίας, ώστε να μπορεί να ελέγχει  Τα δύο από τα κύρια αγαθά των λαών, η ενέργεια και σε λίγο και
     τους οικονομικούς πόρους. Εμπνευστής αυτού του προγράμματος  το νερό, παίζονται στο χρηματιστήριο των Βρυξελών υπέρ των πο-
     ήταν ο υπουργός οικονομικών του Χίλτερ, που δημοσίευσε το 1942  λυεθνικών και εις βάρος των λαών. Αν οι λαοί δεν αντιδράσουν και
     την μελέτη του με τίτλο Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.  δεν βρεθούν οι ηγέτες που θα αντισταθούν στο τρόπο λειτουργίας
      Το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου άφησε την Ευρώπη κατε- της ΕΕ, το βιοτικό επίπεδο των λαών της Ευρώπης θα υποβαθμί-
     στραμμένη, διαιρεμένη και ελεγχόμενη από εξωευρωπαϊκά κέντρα  ζεται καθημερινά υπέρ των Γερμανικών και πολυεθνικών συμφε-
     (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ). Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι κλόνισαν ανεπανόρθωτα τη  ρόντων. Οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνεται με
     ιδέα του εθνικού κράτους. Το κράτος έχασε βαθμιαία το δεσπόζοντα  τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία τελικά
     ρόλο του στη οικονομία, της οποίας ο έλεγχος πέρασε σε πολυεθνικά  κατευθύνει τις τύχες των λαών, με σκοπό οι εκατομμυριούχοι να γίνο-
     κεφάλαια, για τα οποία τα εθνικά σύνορα αποτελούσαν εμπόδιο στην  νται δισεκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι να γίνονται τρισε-
     διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους (σημερινή παγκοσμιοποίηση).  κατομμυριούχοι. Οι λαοί τι θα κάνουν; Θα ισχύσει για αυτούς η παροι-
      Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, με τις οικονομίες των ευρωπαϊ-
     κών κρατών εξαρθρωμένες, οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με την  μία «σφάξε με αγά μου να αγιάσω»; Περιθώρια πολλά δεν υπάρχουν.
     ανάγκη αντιμετώπισης του κομμουνισμού. Έτσι άρχιζαν να πιέζουν τις  Ήδη η Γαλλία και η Ιταλία φαίνονται να έχουν αντιληφθεί ότι η μέγγε-
     ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητούν μορφές οικονομικής και αμυ- νη σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από το λαιμό των λαών τους και
     ντικής συνεργασίας για την «αναχαίτηση» της εξ ανατολής απειλής.  όλης της Ευρώπης με τρόπο μη αναστρέψιμο. Σε λίγο οποιαδήποτε
      Μετά από διαβουλεύσεις, στις 25 Μαρτίου 1957 υπεγράφη στην  αντίδραση εκ μέρους τους θα είναι περιττή και χωρίς αποτέλεσμα.
     Ρώμη από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  Επειδή θέλω να βλέπω τα γεγονότα με αισιοδοξία, ελπίζω να βρε-
     Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ιδρύθηκε το 1951) – Βέλγιο, Δυτική  θούν οι ηγέτες και οι λαοί για να ξεφύγουμε από αυτή την γάγγραινα
     Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία- η συνθήκη με  της ΕΕ που εμπνευστής, τον 20 αιώνα, ήταν η κυβέρνηση του Χίτλερ
     την οποία ιδρυόταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Σκο- και να γίνει Ευρώπη των λαών και όχι των πολυεθνικών.
     πός της ήταν να συντονίζει την Κοινή Αγορά η οποία θα επέτρεπε
     την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και
     κεφαλαίων και να προετοιμάσει τις κοινωνίες για την αποδοχή της
     Ευρωπαϊκής Ένωσης.
      Στις 14 Ιανουαρίου 1963, όταν γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για την
     είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκωλ
     ήταν κατηγορηματικά αρνητικός σε συνέντευξη τύπου που έδωσε
     στο Μέγαρο των Ηλυσίων: «Η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας και άλ-
     λων χωρών εις την Κοινήν Αγοράν θα μετέβαλλεν εξ ολοκλήρου τον
     χαρακτήρα της ΕΟΚ, ως εφαντάσθη ταύτην η Γαλλία. Μια Ευρώπη
     επτά ή ένδεκα ή δεκαοχτώ χωρών θα ισοδυναμούσε με κολοσσιαίαν
     ατλαντικήν κοινότητα, τελούσαν υπό την εξάρτησιν και τον έλεγχον
     των Ηνωμένων Πολιτειών, αι οποίαι θα έτεινον εις το να απορροφή-
     σουν την ευρωπαϊκήν κοινότητα». Δηλαδή με άλλα λόγια «ΕΟΚ και
     ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».
      Οι Αμερικάνοι αντιδρώντας στην επιλογή του Σαρλ ντε Γκωλ, είδαν
     με καλό μάτι και εκμεταλλεύτηκαν την εξέγερση των νέων κυρίως  Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
     του Μάη του 68 στην Γαλλία για την πτώση του, καθώς ήταν ενάντια

                            Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12