Page 8 - FTERA_199
P. 8

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων     Ενέργεια - Συντάξεις -

     Απάνθρωπες Κακοποιήσεις


                                             Γράφει
                                     η Ελένη Παπαδημητρίου,
                                     Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων Δ.Σ.


        ίλοι και Συνάδελφοι… η παγκό- από κοινού για την ενέργεια, ως ακο- λού και μεσαίου εισοδήματος. Σκοπός
        σμια κρίση έχει αποκτήσει πλέον  λούθως: α) κοινές αγορές φυσικού αερί- και δοκιμαστικός στόχος, η δέσμευση
    Φεπικίνδυνες διαστάσεις εισχω-   ου β)προσωρινές παρεμβάσεις στο φυ- της κάθε αλυσίδας τροφίμων για να μην
    ρώντας καταλυτικά μέσω της ενέργειας  σικό αέριο, όταν ξεπερνούν το ανώτατο  προβούν σ ανατιμήσεις στο χρονικό διά-
    στις περισσότερες χώρες και ιδιαίτερα  όριο. γ) αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών  στημα της ανάρτησης, τις οποίες παρα-
    στην Ευρώπη. Η γηραιά Ήπειρος λόγω  -μελών στην προμήθεια φυσικού αερί- βιάζοντας θα υπόκεινται σε αυστηρές
    των διαχρονικών καθυστερήσεων σε  ου, ώστε να μην προκύψει οποιαδήποτε  οικονομικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τις
    διεξοδικές λύσεις, προβλέπεται να ση- έλλειψη τον χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα,  αποφάσεις του Υπουργείου, θα στέλνε-
    κώσει και το μεγαλύτερο βάρος, με τις  κατέληξαν σε μια ενιαία αγορά για τους  ται ο κατάλογος του κάθε Super Market
    κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών ν  υπόλοιπους προμηθευτές, με κοινοτική  προς (ΥΠΑΝ) απαραίτητα για την αξιο-
    αποζητούν μέτρα για να προστατέψουν  αλληλεγγύη στη διανομή φυσικού αερί- πρεπή διαβίωση του καταναλωτή και θα
    ενεργά τις Κοινωνίες τους αλλά και να  ου στα Κράτη- μέλη και μ ένα σύστημα  διατίθενται σε προσιτές τιμές, συγκρι-
    τις προετοιμάσουν με κυρίαρχο παρά- εκλογίκευσης των τιμών. Στο πλαίσιο  τικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας
    γοντα το “Status” της κάθε χώρας. Έτσι  του οποίου, η παρουσία της Ελλάδος με- κατηγορίας. Η διαδικασία θα προβάλλε-
    στην Μ. Βρετανία λόγω των πρόσφατων  ταξύ των 15 χωρών του Νότου, έπαιξε  ται αναλυτικά μέσω της δημοσιότητας,
    Κυβερνητικών τριγμών θ αντιμετωπί- καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση των  διότι ένας ισχυρός ανταγωνισμός μετα-
    σουν λίαν συντόμως τρίωρες διακοπές  δυνατών τιμών, μ ένα είδος “πλαφόν”.  ξύ των επιχειρήσεων, αποκτά σημαντι-
    ρεύματος ημερησίως, εφ όσον τα ενερ- Σημαντικό αποτέλεσμα η υποχώρηση  κό ρόλο στην συγκεκριμένη κατηγορία
    γειακά αποθέματα που διαθέτει αποδει- της τιμής του φυσικού αερίου, από τα  προϊόντων, που αποτελούν και τα βασι-
    χθούν ανεπαρκή. Στην Γερμανία μετά  350 ευρώ το καλοκαίρι ανά μεγαβα- κά τρόφιμα -αγαθά πρώτης ανάγκης. Τ
    την απόρριψη της Ε.Ε. στην πρόταση μα- τώρα στα 95 ευρώ., με μείωση σχεδόν  αποτελέσματα της προσπάθειας θα φα-
    μούθ των 200 δις ευρώ του κου. Σόλτς  70%. Υπερβολικά χρήσιμο στις επιδοτή- νούν λίαν συντόμως.
    για την μονομερή ενεργειακή κάλυψη  σεις των λογαριασμών αλλά και τις πλη- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: γεγονός αναμφισβή-
    της χώρας του, το δεύτερο πουλόβερ  θωριστικές πιέσεις        τητο ότι ένας απ τους γόρδιους δεσμούς
    θ αποτελεί και την μοναδική ασφαλή  ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό  της χώρας είναι η γνωστή φοροδιαφυ-
    λύση στις προθέσεις του χειμώνα, που  στην περίοδο των κρίσιμων ανατιμή- γή. Ένας σύνηθες λόγος, που ξεπερνά
    προβλέπεται αν και καθυστερημένα να  σεων, να δραστηριοποιούνται κάποιες  αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα τα σύνορα
    έρχεται επιθετικός. Αλλά και στην Γαλ- Κυβερνητικές πρωτοβουλίες προκει- της Δικαιοσύνης κατ επανάληψη, με τις
    λία μέσω της εκτεταμένης ενεργειακής  μένου να ελεγχθεί ή να παταχθεί η αι- μεγαλύτερες οικονομικές αδικίες, διότι
    αναστάτωσης που επικρατεί από την έλ- σχροκέρδεια. Με σεβασμό στον κατα- πληρώνουν οι νομοταγείς και κερδίζουν
    λειψη βενζίνης και της παρατεταμένης  ναλωτή και την λογική της διατήρησης  οι παράνομοι. Έτσι, αδυνατεί να εφαρ-
    απεργίας των βενζινοπωλών, θα δημι- των τιμών - ειδών πρώτης ανάγκης- πε- μοστεί μια δίκαια Οικονομική πολιτική
    ουργηθούν έντονα κοινωνικά προβλή- ριορίζοντας τα υψηλά κέρδη, από εκεί- στην Κοινωνία εφ όσον το Κράτος, δεν
    ματα. Στην Ελλάδα τα θέματα ενέργειας  νους που την περίοδο της πανδημίας  γνωρίζει ή γνωρίζει ατελώς αυτόν που
    φαίνονται να ελέγχονται διαφορετικά,  ωφελήθηκαν υπερβολικά, λόγω των  πληρώνει ή δεν πληρώνει καθόλου. Και
    με την Κυβέρνηση να έχει ήδη καταβάλ- γνωστών περιοριστικών μέτρων, αλλά  συγκεκριμένα μόνο απ τον ΦΠΑ η φο-
    λει από την έναρξη της πανδημίας και  και την δυνατότητα να προβάλλουν το  ροδιαφυγή ανήλθε στα 5,35 δις ευρώ,
    ενεργειακής κρίσης το σημαντικό ποσό  κοινωνικό τους πρόσωπο. Έτσι, οι καθ  ισοδύναμο με τον ΕΝΦΙΑ δύο ετών,
    των 55 δις. και άνω καλύπτοντας ένα  ύλην αρμόδιοι στην προσπάθειά τους να  επιστρέφοντας από το 2020 στο 2019.
    σοβαρό μέρος των συνεπειών. Με την  προστατέψουν το καλάθι της Οικογένει- Όταν απ το σύνολο των 78,3 δις ευρώ
    προοπτική, να συνεχιστεί η στήριξη των  ας, ψήφισαν την τροπολογία μεταξύ του  που δηλώθηκαν το 2020, τα 60,45 δις.
    νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχει  Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  αντιπροσωπεύουν τους μισθωτούς και
    ήδη εξαγγελθεί με το επίδομα θέρμαν- με ισχύ έως τις 31/3/23.Και για κάθε  Συνταξιούχους, πληρώνοντας πάντα
    σης των 500 εκατ. ευρώ. έναντι των 174  Super Market που θα πρέπει να εμφανί- την μερίδα του λέοντος. Εν αντιθέσει
    εκατ. πέρυσι, σε περισσότερους από 1,3  ζει μια λίστα “51 προϊόντων“, τα οποία  με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με
    εκατ. δικαιούχους στα πλαίσια πάντα  θ ανανεώνονται κάθε εβδομάδα (κάθε  το 55,2% να δηλώνει εισόδημα ο ένας
    του δημοσιονομικού περιθωρίου. Από  Τετάρτη), αποτελώντας και το “καλάθι  στους δύο, κάτω των 5.000 ευρώ. Με
    την άλλη η Ε.Ε. στην Σύνοδο Κορυφής,  του νοικοκυριού”. Συμπεριλαμβάνοντας  το μεγαλύτερο κομμάτι των επαγγελ-
    μετά τις προτάσεις της Κομισιόν, παρ  βασικά - αγαθά, όπως ρύζι, ψωμί, μακα- ματιών και στις δηλώσεις τους αποδει-
    ότι περιλαμβάνουν και θέσεις που για  ρόνια, γάλα, τυρί, αυγά, κλπ. με σκοπό  κνύονται φοροφυγάδες. Έτσι οφείλει
    κάποιες χώρες εκτιμώνται κινήσεις συμ- την συγκράτηση των ανατιμήσεων που  το Κράτος για ν αποδώσει Δικαιοσύνη
    βιβασμού, κατέληξαν για πρώτη φορά  παρουσιάζουν ανελαστική ζήτηση, απο- να επαναπροσδιορίσει τον δρόμο των
    μετά την πανδημία, στην αντιμετώπιση  λύτως αναγκαία στην συγκράτηση χαμη- αποδείξεων αλλά με την στήριξη των 

    8 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13