Page 9 - FTERA_199
P. 9

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων


      Νέες εποχές


                                   Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
                                             Ταμίας Δ.Σ.


       ο παγκόσμιο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο  θεμιτές στα πλαίσια της λογικής. Χρειάζεται η συνεργασία μας
       στην Ουκρανία, έχει απρόβλεπτες συνέπειες που βιώνει  σ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι κυβερνήσεις μας παρ' όλες
     Το ελληνικός λαός και κάνεις δεν μπορεί να προβλέψει το  τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ( οικονομικές, πανδημία, σει-
     μέλλον και ποιες θα είναι οι συνέπειες και για τον παγκόσμιο  σμούς, πλημμύρες, διαρκείς απειλές εξ Ανατολής), έχουν κα-
     πληθυσμό. Οι πόλεμοι γύρω μας, οι επεκτατισμοί και οι μικρο- τορθώσει να μας κρατούν ακόμη όρθιους. Επειδή είμαι φύσει
     σχεδιασμοί των μεγάλων δυνάμεων που ελέγχουν την ενέρ- αισιόδοξος, θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν να έρθουν καλύτερες
     γεια, τις πρώτες ύλες και τον πλούτο του πλανήτη, δείχνουν  μέρες για όλους εμάς και για τα παιδιά μας.
     ότι δε νοιάζονται για τους λαούς που κυβερνούν και για την
     ανθρωπότητα.                      Υπάρχει όμως και κάτι που με λυπεί αφάνταστα. Αυτό είναι
      Εμείς οι Έλληνες, ένας ιστορικός λαός που έχει προσφέρει  ότι στο συνδικαλιστικό κίνημα, κάποιοι θερμοκέφαλοι βάζουν
     τόσα στην ανθρωπότητα με την φιλοσοφία, τον πολιτισμό, τον  διαχωριστικές γραμμές που διαχωρίζουν τους εργαζόμενους
     αθλητισμό και τις επιστήμες που απολαμβάνουν σήμερα όλοι  και τους συνταξιούχους.
     οι υπόλοιποι λαοί, παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν παγκο- Έτσι τη μια μέρα κάνει συγκέντρωση η ΓΣΣΕ και την άλλη
     σμίως χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε όμως  η ΑΓΣΣΕ λες και τα συμφέροντά τους δεν είναι κοινά. Αυτοί
     υποχρεωμένοι μέσα στην παγκόσμια κρίση, να είμαστε αγα- οι θερμοκέφαλοι που επιδιώκουν τέτοιες πράξεις πρέπει να
     πημένοι και να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τα προσωπικά μας  ελεγχθούν αυστηρά και να απομονωθούν, γιατί μόνο κακό κά-
     συμφέροντα και τις προσωπικές μας φιλοδοξίες οι οποίες είναι  νουν στο εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα.
     Επιχειρήσεων, μέσω ενός κατάλληλου  κούς φορείς σ επαφή με τις οικογένειες,  από την ΕΛΣΤΑΤ και την ψήφιση του Νο-
     μηχανισμού ώστε να δοθούν στα σωστά  την αστυνομία, αλλά και την συμμετοχή  μοσχεδίου τέλη Δεκεμβρίου. Το ύψος
     χέρια..!!!             αξιόλογου αριθμού ψυχολόγων, ώστε  της αύξησης έχει κλειδώσει στο 7% και
     Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: Την τελευ- να θεραπεύσει το αδύναμο κομμάτι της  άνω, με το μισό άθροισμα πληθωρισμού
     ταία περίοδο η ίδια η Κοινωνία, απο- Κοινωνίας. Το Υπουργείο Προστασίας  και ανάπτυξης. Μ ένα σύνολο μελετών
     καλύπτει και σημαδεύει πρόσωπα και  του Πολίτη, αντιμετωπίζει καθημερινά  απ την Κυβέρνηση, για την επίλυση και
     γεγονότα, που πληγώνουν ανεπανόρ- προβλήματα κι έχει αποδείξει το έργο  των ταλαιπωρημένων “αναδρομικών“
     θωτα την ηθική, την ευαισθησία αλλά  του, με προόδους στις γειτονιές όπως  του 11μήνου, Επικουρικών και Δώρων,
     και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μετά τα  Εξάρχεια αλλά και στα άδυτα των Πανε- όχι μόνο σ όσους είχαν προσφύγει σε
     πρόσφατα “αποτρόπαια εγκλήματα“ κα- πιστημίων. Υπάρχει όμως ακόμα αρκετή  αγωγές και μέσω του ΣτΕ, από τον 6/15
     κοποίησης παιδιών. Φρικιαστικές πρά- διαδρομή που πρέπει να διανύσει, ώστε  έως 5/16 αλλά και σ όσους δεν πρόλα-
     ξεις κάποιων άρρωστων μυαλών, που  να ελέγξει και να μειώσει τέτοια τραγικά  βαν ή δεν τα κατάφεραν να προσφύ-
     αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της  συμβάντα για να μην παραμείνουν στο  γουν. Μία νομοθετική ρύθμιση που με-
     ανθρώπινης αθωότητας και της σωματι- σκοτάδι και τα επόμενα χρόνια.  λετάται από τον ΕΦΚΑ για τους 350.000
     κής αδυναμίας. Το Κράτος τα τελευταία  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Οι αυξήσεις όλων των Κύ- Συνταξιούχους των αγωγών έως και
     χρόνια καταβάλλει σημαντική προσπά- ριων συντάξεων από 1.1.23 όπως έχει
     θεια ώστε να περιορίσει και να λύσει  εξαγγελθεί θα δοθούν στα τέλη Ιανου- τους 1.100.000 ανεξαρτήτου προσφυ-
     παρόμοια περιστατικά, όπως κακοποιή- αρίου του 2023 . Με τ αναδρομικά του  γών, που θεωρείται δίκαιο να ολοκλη-
     σεις γυναικών κλπ.. Μέσα από Κοινωνι- μηνός, χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις  ρωθεί με πολιτική απόφαση. Σημαντική
                                         επίσης παραμένει εντός του Συλλόγου
                                         μας, η συνεχή προσπάθεια του νέου ΔΣ,
                                         με την αποκατάσταση των λανθασμέ-
                                         νων επανυπολογισμών.. Ενός επανυπο-
                                         λογισμού που επί σειρά ετών αδικούσε
                                         συναδέλφους με ποσά μικρά ή μεγαλύ-
                                         τερα. Άκρως απαράδεκτο και αντισυ-
                                         νταγματικό για την γνωστή περίοδο του
                                         κου. Κατρούγκαλου, με ελλιπή στοιχεία
                                         που ακόμα εκκρεμούν και τ αναζητούν.
                                         Ο ΕΦΚΑ συνεχίζει τον επανέλεγχο ώστε
                                         ολοκληρώνοντας να υπολογιστούν και
                                         να εισπραχθούν για το σύνολο των συ-
                                         ναδέλφων έως τέλους του χρόνου.

                            Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14