ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιευμάτων στο site,και ”ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΤΕΡΑ”

Συνάδελφοι,


το Συμβούλιο της Επικρατείας σε Ολομέλεια εξέδωκε πρόσφατα δύο αποφάσεις του με αριθμούς 2287 και 2288, με τις οποίες έκρινε ότι :

α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 2 του ν. 4051 / 2012, που ίσχυσαν από 01.01.2012 και του άρθρου πρώτο, παράγρ. 1Α υποπαράγρ. 1 Α 5 περ. 1 και υποπαραγρ. 1 Α 6 περ. 3 του ν. 4093 / 2012, που ίσχυσαν από 01.01.2013 και αφορούν στις περικοπές όχι μόνο των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων, αντίκεινται στα άρθρα 22 παραγρ. 5 και 4 παραγρ. 5 του Συντάγματος και ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

β. Ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 1 – 5 του ν. 4024 / 2011 (ίδε «ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΤΕΡΑ», τεύχος 155, σελ.9 και 10) δεν αντίκεινται στις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις και συνεπώς είναι συμβατές με το Σύνταγμα.

Και

γ. Όρισε ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας  των, πιο πάνω, στην παράγραφο α., διατάξεων θα επέλθουν, μετά τη δημοσίευση της απόφασης, που έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 2015.

Με τον ορισμό αυτό περιόρισε την αναδρομικότητα τυχόν αγωγών αποζημιώσεων από Συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στον, μετά την 10.06.2015, χρόνο.

Σε περίπτωση δηλαδή άσκησης αγωγών το αίτημα αποκατάστασης των περικοπών, που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093, θα περιορίζεται στο, από 10.06.2015 και πέρα, χρονικό διάστημα. 

Ανεξάρτητα από την ουσιαστική βλάβη των συνταξιούχων εξαιτίας της παραπάνω χρονικής αναδρομικότητας, οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ αποτελούν νομολογία, η οποία για τα κατώτερα δικαστήρια αποτελεί απόλυτη δέσμευση για την ουσιαστική τους κρίση.

 Κάθε αντίθετη άποψη ή θέση, όπως αυτή εκφράζεται από γνωστούς κύκλους, είναι νομικά αβάσιμη και απαράδεκτη και ενέχει στοιχεία παραπλάνησης και εκμετάλλευσης των συνταξιούχων.

               Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας ,πέρα από την παραπάνω ενημέρωση, θεωρεί ότι οι συνταξιούχοι-μέλη του θα πρέπει να αναμένουν την εφαρμογή ή όχι των αποφάσεων του ΣΤΕ από το ΙΚΑ, μετά την οποία θα έχουν την δυνατότητα να ενεργήσουν κατά την κρίση τους ό,τι επιβάλλεται για την προάσπιση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και την κρατούσα σήμερα κατάσταση.

               Πάντως στο σοβαρό αυτό θέμα, το Δ.Σ του Συνδέσμου μας θα επανέλθει με νέα ενημέρωση για τις ενέργειές του μέχρι την 15η Οκτωβρίου το αργότερο, σχετικά με την απόφαση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τις οφειλόμενες ενέργειες των συνταξιούχων-μελών του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΣ ΕΑΠΑΕ