ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα  02/03/2018

Αρ.Πρωτ. 5820/18 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση της 01 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ βάσει του Πρακτικού Αρχαιρεσιών που υπογράφουν οι Δικηγόροι, όπως τους όρισε ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3037/270218 επιστολή του,  είναι η παρακάτω :
Τακτικό Μέλος :   Μωραΐτης Ευάγγελος  
Τακτικό Μέλος :   Τζωρτσιάς Αναστάσιος
Τακτικό Μέλος :   Πάνου Γρηγόριος      
Τακτικό Μέλος :   Βαρελάς Ιωάννης 
Τακτικό Μέλος :   Δεληγιάννης Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος : Λαμπρόπουλος Γεώργιος 
Αναπληρωματικό Μέλος : Σκέλλα Δέσποινα
Αναπληρωματικό Μέλος : Οικονόμου Βασιλική
Η παραπάνω επιτροπή συνεδρίασε σήμερα 02 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 για την εκλογή Προέδρου και Γ. Γραμματέα. 
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται : 
Πρόεδρος  :  Μωραΐτης Ευάγγελος  
Γ. Γραμματέας : Τζωρτσιάς Αναστάσιος
Μέλος Τακτικό : Πάνου Γρηγόριος      
Μέλος Τακτικό : Βαρελάς Ιωάννης 
Μέλος Τακτικό : Δεληγιάννης Ιωάννης
Μέλος Αναπληρωματικό :  Λαμπρόπουλος Γεώργιος
Μέλος Αναπληρωματικό :  Οικονόμου Βασιλική
Μέλος Αναπληρωματικό :  Σκέλλα  Δέσποινα