ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ. 6145/20

Θέμα: Οι συνέπειες του νέου νόμου για όσους δεν έχουν κάνει αγωγές μέχρι 8/10/2020Εκτάκτως η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε ψήφιση νόμου, με τον οποίο καταργεί τα δικαιώματα των συνταξιούχων να διεκδικήσουν με άσκηση αγωγών τα αναδρομικά τους. Αυτή η αντισυνταγματική – πραξικοπηματική ενέργεια της κυβέρνησης είναι προσβλητική για τους συνταξιούχους και καταδικαστέα από όλους. Με τον νέο νόμο 4734/2020 η κυβέρνηση καταργεί – ακυρώνει και απαγορεύει κάθε δικαστική διεκδίκηση πέραν της καταβολής των 11 μηνών και μόνο επί των κυρίων συντάξεων. Καμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν έχει υποστεί τέτοια ανάλγητη και περιφρονητική συμπεριφορά. Οι συνταξιούχοι, όμως, δεν αποσβένονται με μία διάταξη νόμου.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο:

Όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τις 8/10/2020 θα διεκδικήσουν το σύνολο των περικοπών των 11 μηνών. Νομικοί κύκλοι, όμως, τονίζουν ότι υπάρχουν νόμιμα μέσα αντίδρασης κατά της ρύθμισης αυτής, για τα οποία μπορεί να ενημερωθεί κανείς από τον δικηγόρο της επιλογής του. Επίσης, ενδέχεται ο νόμος αυτός να κριθεί ως αντισυνταγματικός σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να ανατραπούν τα σημερινά δεδομένα. 

Επισημαίνουμε: 

Αγωγές μπορούσαν να ασκήσουν οι συνταξιούχοι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020 λήξη της πενταετίας(2015-2020). Το δικαίωμα αυτό αφαιρέθηκε  με τον Ν.4714/31-7-2020, που όρισε νέα  ημερομηνία κατάθεσης αγωγών την ημέρα πριν την κατάθεση των αναδρομικών στον λογαριασμό των συνταξιούχων (22-10-2020 και μετά). Και τώρα με την ρύθμιση αυτή, η Κυβέρνηση αφαιρεί το δικαίωμα άσκησης αγωγών μετά την δημοσίευση του νέου αυτού νόμου, δηλαδή από την Παρασκευή 9-10-2020.

Πιο νωρίς, από τα τέλη του 2019  παρότρυνε τους συνταξιούχους να μη ξοδεύονται σε δικηγόρους, αφού με την πιλοτική δίκη που εκείνη προκάλεσε θα έδινε τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους!!! Ένα μεθοδευμένο σχέδιο εξαπάτησης των συνταξιούχων, που ολοκληρώθηκε με την πρωτοφανή αυτή πραξικοπηματική αντισυνταγματική ρύθμιση την Τρίτη 4-10-2020. Προκλητική, επίσης, θεωρείται η ταχύτατη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντός 48 ωρών (Πέμπτη 8/10/2020)!!, αφού μηδενίζει τον χρόνο αντίδρασης των συνταξιούχων που δεν έχουν κάνει αγωγές.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση, μόλις προκύψουν νέα δεδομένα.

Τι λέει ο νέος νόμος 4734/8-10-2020, που τροποποίησε έπειτα από μόλις 68 ημέρες τον Ν.4714/31-7-2020, προς το χειρότερο, για όσους δεν έχουν κάνει αγωγές για τα αναδρομικά.

Άρθρο 34 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα 

Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

Άρθρο 114 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα:

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους. 

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Προσοχή!!  στις επόμενες παραγράφους 4 και 5

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται. 

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο